ES CONVOCA EL 15/12/2021 A 5 PERSONES AFECTADES DE LA OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES JU030 A FER LA PROVA

 

Avui s’ha publicat l’acord del tribunal qualificador de la convocatòria del procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) (núm. de registre de la convocatòria JU030)

El Tribunal Qualificador del procés selectiu ha adoptat  els acords següents:

  1. Admetre les peticions d’ajornament de realització de la primera prova (test de coneixements) de 5 persones participants  que no van poder assistir a la prova realitzada el dia 13.11.2021, per alguna de les causes establertes a l’apartat 2 de les Instruccions derivades de les mesures de prevenció amb motiu de la Covid-19 ja que han presentat en termini la documentació acreditativa que justifica la situació que els va impedir la realització de la prova:
  2. Convocar a les persones esmentades a l’apartat anterior a la realització de la primera prova (test de coneixements) establerta a la base 8.1.1 de la convocatòria, d’acord amb el següent:
  3. Data: 15 de desembre de 2021 Lloc: c. Alts Forns, 44, edifici B, 08038 Barcelona, Districte Administratiu Hora: 9 hores Hora de tancament de l’aula: 9.15 hores
  4. Inadmetre les peticions d’ajornament de realització de la primera prova (test de coneixements) de 3 persones participants relacionades a continuació perquè no han presentat la documentació acreditativa que justifica la situació que els va impedir la realització de la prova el dia 13.11.2021 per alguna de les causes establertes a l’apartat 2 de les Instruccions derivades de les mesures de prevenció amb motiu de la Covid-19 (Annex 2 de l’Acord de tribunal qualificador).
  5. Inadmetre la petició d’ajornament de realització de la primera prova (test de coneixements) d’una persona perquè la seva petició no estava incloses en cap dels supòsits establerts a l’apartat 2 de les les Instruccions derivades de les mesures de prevenció amb motiu de la Covid-19 (Annex 2 de l’Acord de tribunal qualificador).

Contra els acords anteriors les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’òrgan convocant en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos. 

 

Per més informació feu clic a la pàgina de la convocatòria

 

 

Barcelona, 7 de diciembre de 2021

 

US CONTINUAREM INFORMANT!