PUBLICADA LA LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DE L’OPOSICIÓ D’EDUCADORS

Avui, 23 de juliol de 2019, s’ha publicat la RESOLUCIÓ JUS/1950/2019, de 15 de juliol, per la qual s’aproven les llistes definitives de les persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu per proveir 301 places de l’àmbit funcional d’execució penal del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A2), educació social (núm. de registre de la convocatòria JU029).

  • Amb la resolució es publiquen les llistes definitives de les persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria del procés selectiu
  • S’ha fet pública  la llista definitiva de les persones admeses que, en relació amb el segon exercici de la primera prova, preguntes curtes de caràcter teoricopràctic, estan exemptes de fer-lo i/o han de fer-lo de manera parcial o total.
  • També es fan públiques les llistes definitives esmentades a través del tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (http://tauler.gencat.cat) i al web del Departament de Justícia http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/oposicions/funcionaris/execuciopenal/

L’ordre d’actuació de les persones aspirants que prenguin part en aquest procés s’iniciarà per aquelles el primer cognom de les quals comenci per la lletra y, d’acord amb la Resolució PDA/2953/2018, de 13 de desembre, per la qual es dóna publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l’any 2019.

Contra la Resolució publicada avui, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la consellera de Justícia, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, o bé recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, o el corresponent al lloc del seu domicili, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

La primera prova (coneixements), establerta a la base 8.1.1, del procés selectiu esmentat es realitzarà a:

 

 

Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona

(entrada pel carrer John Maynard Keynes, núm. 1-11, 08034 Barcelona)

27 de juliol de 2019

Primer exercici: test de coneixements.

Hora de la convocatòria: 8.30 hores.
Hora de tancament de l’aula: 8.50 hores.

 

Segon exercici: preguntes curtes de caràcter teoricopràctic.

Hora de la convocatòria: 13 hores.

Hora de tancament de l’aula: 13.10 hores.

 

 

  • Per accedir a les aules i realitzar els dos exercicis d’aquesta prova, les persones aspirants hauran d’acreditar prèviament la seva identitat amb l’original del seu document nacional d’identitat, permís de conduir o passaport.
  • Per a la realització dels exercicis de la prova, les persones aspirants hauran d’anar proveïdes d’un bolígraf de tinta de color negre/blau i un corrector líquid de color blanc.

Segons informa l’Administració, els serveis de cafeteria de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona no estaran disponibles el dia de la realització de la prova i la Facultat esmentada disposa d’algunes màquines expenedores de menjar i beguda (però no es pot garantir la disponibilitat dels productes.)

 

DESCARREGA EN PDF EL TEXT DE LA RESOLUCIÓ JUS/1950/2019, DE 15 DE JULIOL, PER LA QUAL S’APROVA LES LLISTES DEFINITIVES DE LES PERSONES ADMESES I EXCLOSES DE L’OPOSICIÓ D’EDUCADORS 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA PUBLICADA PER L’ADMINISTRACIÓ

US CONTINUAREM INFORMANT!