CCOO EXIGIM AL SECRETARI DE MESURES PENALS LA MODIFICACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ 4/2020!

 

CCOO vam enviar ahir 8 de maig escrit registrat a la Directora de Serveis, màxima autoritat del departament de Justícia en matèria de personal, al Secretari de Mesures Penals, a les subdirectores d’RR:HH. i de Centres i al Subdirector de Programes de Rehabilitació i Sanitat, sol·licitant de manera raonada una correcció de la Instrucció 4/2020 en la qual la SMPRAV ha introduït decisions discutibles i innecessàries així com errors de càlcul sorprenents que als nostres ulls posen greument en dubte la seva capacitat de gestió.

CCOO NO estem d’acord amb:

 • Restringir arbitràriament els dies de vacances a torns o setmanes completes i els dies d’assumptes propis a dies sencers en comptes de poder-se demanar per torns i per hores com és usual.
 • Que no es puguin agafar dies de compensació de festius. Sabem que la SMPRAV els té una ràbia feroç, que els esborraria del mapa i als treballadors ens posaria una cadena i una bola a la cama si pogués però són aquí i els treballadors penitenciaris tenim tot el dret del món a gaudir-los.
 • Que s’utilitzi un percentatge de permanència per a l’àmbit d’interior propi «de temps de pau» sense tenir en compte la situació actual. El pitjor de tot és que no sabem si aquesta decisió ha estat presa per desídia i incapacitat producte de la falta paorosa de coneixements d’interior després de liquidar a tots els càrrecs importants amb experiència real en aquest àmbit que quedaven, o ha estat presa amb tota la intenció de dificultar que els treballadors puguin demanar els seus dies i vacances a través de mantenir una presència efectiva absurdament alta.
 • Que als àmbits d’oficines i Tractament se’ls hagi incrementat de manera saducea i traïdora el percentatge de presència efectiva augmentant el fixat per la Instrucció 1/2020 ni més ni menys que en un 20% en termes relatius. En aquest cas no hi ha cap error per desconeixement o inexperiència: Creiem que la SMPRAV sabia perfectament el que feia.

 

ELS TREBALLADORS PENITENCIARIS HEM DESENVOLUPAT LA NOSTRA LABOR EN LES CONDICIONS MÉS PENOSES I INJUSTES QUE ES PUGUI IMAGINAR, LLUITANT NO SOLS CONTRA EL VIRUS SINÓ CONTRA LA INOPERÀNCIA DE LA SMPRAV!

 

Inicialment no ens van deixar portar màscares i fins ens van ordenar llevar-nos-les, durant totes aquestes setmanes no se’ns ha donat equip de protecció adequat i suficient, el 80% o estava caducat o és de producció casolana «made in CIRE», no se’ns ha fet cap prova de manera general en 2 mesos, no s’han realitzat processos de desinfecció seriosos en els centres, els termòmetres disponibles des de fa mes i mig no s’han usat, etc.

 

El catàleg de despropòsits, desistiments, oblits i ignoràncies voluntàries per part de la SMPRAV és massa llarg per a enumerar-lo.

 

I ARA, A MÉS, REBEM LA INGRATITUD DE LA SMPRAV!

 

ELS TREBALLADORS PENITENCIARIS CATALANS ENS HEM GUANYAT DE LLARG EL DRET A GAUDIR DELS NOSTRES DIES I VACANCES. ÉS UN DRET I NO UNA GRÀCIA CONCEDIDA PEL PODER!

 

Amb 150 treballadors més, es podrIa anar aquest estiu el 25% tal com està acordat deixant els centres en una situació que no seria pitjor que la situació en què la SMPRAV ens deixa cada any..

 

L’ADMINISTRACIÓ HA D’OBRIR LA BORSA A GENT NOVA, ja que l’anterior està completament esgotada. CCOO portem demanant-ho en solitari des de fa un any!

 

 

L’escrit registrat per CCOO segueix a continuació:

 

Sr. Amand Calderó i Monfort

Secretari de Mesures Penals, Rehabilitació i

Atenció a la Víctima

Departament de Justícia

 

Estimat Sr.,

 

Ahir es va publicar per part de la SMPRAV la instrucció 4/2020 per la qual s’introdueix el gaudiment dels dies de vacances i d’assumptes propis per part dels treballadors penitenciaris que havien estat anul·lats per la Instrucció 1/2020.

El fet que la SMPRAV segueixi amb la seva mania de no discutir els detalls de les Instruccions prèvies a la seva introducció malgrat no comptar amb responsables amb experiència a l’interior dels centres, ha introduït en la Instrucció 4/2020 de manera inevitable elements introduïts amb nocturnitat i traïdoria que només poden qualificar-se d’injustos, sorprenents o, la major part de les vegades, simplement equivocats, sobretot tenint en compte que els treballadors s’han guanyat amb la seva labor i el seu lliurament el gaudiment sense restriccions absurdes d’uns drets que són seus.

Els punts principals amb els quals CCOO no estem d’acord són:

 • El punt 3 de la Instrucció fixa que les vacances només es poden gaudir per setmanes senceres. D’acord amb la lletra del punt això deixaria fora a tots els que treballen per cicles no setmanals però obligaria als que sí que ho fan (tots els GAM, els CUSI de gairebé tots els centres, oficines i Tractament) a demanar-se la setmana sencera sense que puguin demanar dies o torns solts. Tenint en compte les necessitats familiars dels treballadors i que està fent tornar de manera forçada per anul·lació del seu permís als treballadors monoparentals i amb el fill a càrrec, aquesta restricció és innecessària, artificial, absurda, injusta i ineficaç i s’ha dissenyat amb la clara intenció que els treballadors es vegin entre l’espasa i la paret d’haver de triar entre no gastar ni un sol dia o fer-ho per cicles sencers.
 • Els que treballen per cicles no setmanals es veuen per la seva part obligats a demanar el dia sencer, que amb la compactació actual implica haver d’agafar obligatòriament demà, tarda i nit o matí i tarda. No entenem la raó de la restricció si no és pretendre dissuadir als treballadors de demanar el que els correspon per mitjà de posar dificultats artificials i arbitràries.
 • Queden exclosos del gaudiment per part dels treballadors els dies de compensació de festius, que segueixen sense ser autoritzats. Si la situació d’alarma s’allarga més enllà de juny, això obligarà els treballadors a gastar obligatòriament dies de vacances una vegada les 50 hores d’assumptes propis hagin estat esgotades, i això al seu torn obligarà a usar dies de vacances que han de ser demanat per lots de setmanes o dies de servei complets. Aquesta falta de flexibilitat és incomprensible a més d’artificial, ja que imposa restriccions que no aporten millores reals i només pretendre dissuadir als treballadors de gaudir d’alguna cosa que s’han guanyat de manera sobrada.
 • La proporció de presència efectiva per a interior segueix fixada artificialment en el 70%. Si tenim en compte que abans de l’estat d’alarma la plantilla d’interior era de 3.300 treballadors, que hi havia almenys un 10% de baixes i que el 25% del 90% de treballadors restants podia gaudir simultàniament de dies i vacances, això significa que les absències permeses eren del 32,5% (25% del 90% = 22,5% + 10%). Atès que normalment es contractaven de 40 a 50 reforços en períodes de vacances i festivitats importants, els centres podien funcionar amb al voltant de 2300 treballadors d’interior que era una proporció inferior al 70% però que s’acostava. Però això era amb aquestes xifres i una situació de no emergència, que per descomptat no són les actuals i que sembla que les Subdireccions d’RR.HH. i Centres de la SMPRAV no han tingut en compte.

En els càlculs s’ha de considerar que s’han restringit o anul·lat molts serveis i activitats, com per exemple tallers, poliesportiu, etc., la qual cosa disminueix el nombre de treballadors absolutament imprescindibles per sota de 2300, baixant-lo al voltant de 2.200.

Actualment es compta no amb 3.300 treballadors d’interior sinó amb 3.500 treballadors, ja que des de l’inici de l’estat d’alarma s’han contractat prop de 200 reforços i substitucions addicionals i s’han traslladat de manera forçosa GMO i CRIMOS a centres de règim ordinari i a GAMP a llocs que no són els seus.

Si es necessiten 2.200 treballadors, i el total disponible actualment són 3.500, la presència efectiva d’acord amb les intencions de la SMPRAV amb la qual CCOO no estem d’acord, hauria de ser una mica inferior al 63% (2.200 x 100 / 3.500 = 62,86%) en comptes del 70% fixat. Un 7% no és fútil, ja que un 37% d’absències assumibles enfront del 30% fixat artificialment per la Instrucció 4/2020 implica que aquest 7% provoca una diferència entre tots dos percentatges de gairebé el 25%.

Si les baixes en interior són en data d’avui del 23,52%, això significa que amb el 30% d’absència només podrà demanar dies o vacances el 6,48% dels treballadors (gairebé un 9% dels treballadors no absents) mentre que un percentatge del 37%,, suposaria que podrien gaudir-los el 13,48% (gairebé un 18% dels treballadors no absents), és a dir el doble de treballadors. La diferència és sensible. Encaparrar-se i mantenir-se contra vent i marea en el percentatge del 70%, que es un increment encobert de presencia efectiva amb respecte al període anterior a l’estat d’alarma, seria percebria de manera clara pels treballadors com una decisió arbitrària i mal concebuda en tots els centres on les direccions decideixin atenir-se a la lletra de la instrucció.

 • Per a oficines i Tractament la Instrucció 4/2020 fixa una presència efectiva del 30%, que de manera sorprenent augmenta la presència efectiva fixada per la Instrucció 1/2020.

Atès que els treballadors d’oficines i tractament han de treballar en dos grups no coincidents, cadascun dels quals suposen el 50% dels treballadors d’aquests àmbits, la presència obligatòria del 30% implica l’obligatorietat de presència del 60% de cadascun dels grups, que és superior al 50% que va fixar a mitjans de març la Instrucció 1/2020.

CCOO no entenem aquest increment sobtant i sense previ avís d’un 5% fins al 30% fixat ara (un augment de l’anterior percentatge del 20% en termes relatius). I més si tenim en compte que s’han contractat gairebé 70 treballadors de tractament de reforç, que suposen un increment de personal del 9% en aquesta àrea, la qual cosa encara ho fa més incomprensible.

  1. En el cas de Tractament una presència efectiva del 60% per grup de treball, i tenint en compte que la plantilla ha estat augmentada un 9%, suposa que amb unes absències en el col·lectiu en data d’avui del 21,81% poden agafar dies i vacances el 25% dels treballadors. Amb la presència efectiva fixada per la 1/2020 augmentaria al 35%, és a dir un increment del nombre de treballadors que podrien gaudir de dies i vacances del 40% en termes relatius. No entenem aquesta retalla dirigida a disminuir el nombre de treballadors de tractament que podran gaudir dels seus ben guanyats dies i vacances.
  2. En el cas d’oficines la presència efectiva incrementada al 60% de cada grup suposa que amb unes absències del 23,04% puguin demanar vacances i dies el 17% del personal de cada grup. Amb una presència efectiva del 25%, es podria anar el 27%, és a dir, un increment de gairebé el 60% en termes relatius. Altra increment abusiu i desconcertat encobert en la nova ratio de presencia efectiva introduïda per la 4/2020.

CCOO d’acord amb tot l’exposat sol·licitem:

 1. Que es puguin sol·licitar dies de compensació de festius, a més dels de vacances i assumptes propis ja contemplats en la 4/2020.
 2. Que els dies de vacances, assumptes propis i compensació de festius es puguin sol·licitar per hores com succeeix de manera ordinària.
 3. Que es disminueixin la ràtio de presència efectiva a quantitats racionals que permetin el gaudiment de dies i vacances per part dels treballadors sense increments encoberts i traïdors introduïts de manera solapés i artera.
 4. Que s’obri la borsa i es contractin més treballadors de reforç i substitució que permetin que els treballadors puguin gaudir de les vacances i dies que es mereixen, que s’han guanyat amb esforç i sacrifici i que a més són el seu dret. CCOO portem demanant-ho l’obertura de bossa des de fa més d’un any.

CCOO emplacem a la SMPRAV al fet que abans de realitzar una Instrucció sobre personal del qual els gestors no tenen experiència, la qual cosa passa sobretot amb els àmbits d’interior i oficines, ho consulti amb els treballadors i els seus representants per a evitar les decisions de caràcter desafortunat que aquest desconeixement i inexperiència suposa.

Barcelona a 8 de maig de 2020

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA AMB L’ESCRIT REGISTRAT A LA DIRECTORA DE SERVEIS I AL SECRETARI DE MESURES PENALS AMB RESPECTE A LA INSTRUCCIÓ 4/2020

US CONTINUAREM INFORMANT!