COMISSIÓ DE SEGUIMENT 01-02-2018

Concursos de comandaments i trasllats, de totes les àrees. Convocatòries i calendaris.

 El Departament ens informa, complint amb l’Acord de CETOM, que la seva intenció és realitzar els concursos de manera seqüencial entre tots els que puguin interferir, d’aquesta manera exposen el següent ordre:

  • En primer lloc, es realitzarien els concursos de comandaments de Caps de Serveis, CRIMO i Caps d’Unitat Especialitzades. La negociació de les bases s’iniciaria a mitjans de febrer (entre el 15 i 21 de febrer). La previsió de publicació seria al mes de març, amb un temps estimat per resoldre el procediment de 6 mesos. La part social sol·licitem que es realitzin simultàniament els concursos de comandaments d’oficines, al que l’Administració accedeix de manera positiva.

 Places provisionals a oferir:

Centre de Treball CS CRIMO CUE
CP Brians 1 1   1
CP Brians 2 1   2
CP Dones BCN 1    
CP Joves 2    
CP Lledoners 1    
CP Mas d’Enric 7   2
CP Puig de les Basses 4   1
CP Quatre Camins 4   1
CP Obert 2 BCN   1  
CP Obert Girona   1  
CP Obert Lleida   6  
CP Obert Tarragona   5  
  • En segon lloc, es realitzaria el concurs de comandaments de Caps D’Unitat i Caps d’Àrea Funcional. La previsió seria que es portés a terme al mes de setembre/octubre un cop resolt l’anterior.
  • En tercer lloc, CCOO exigim a l’Administració que compleixi els Acords penitenciaris signats i realitzi els concursos respectius dels col·lectius de tractament amb posterioritat als procediments selectius.
  • L’Administració accepta estudiar-ho pel concurs de comandaments, però reitera la seva intenció de realitzar els concursos de trasllats dels diferents col·lectius de rehabilitació abans de finalitzar els respectius procediments selectius.
  • Finalment, l’Administració confirma la petició de CCOO de realitzar el concurs de trasllats del cos de Tècnics Especialistes, fixant el mes de febrer-març de 2019, un cop resolt el concurs de comandaments.

CCOO indiquem que és necessari accelerar els procediments al màxim per evitar que s’eternitzin i posar fi a la precarietat laboral, i sol·licitem que en mesura del possible, s’iniciïn els tràmits simultàniament per tal de resoldre complint els terminis. Els treballadors penitenciaris fa anys que esperem poder regularitzar i finalitzar amb la discrecionalitat i la subjectivitat dels procediments d’atorgament de comissions de serves i encàrrecs en funcions realitzats a través d’ATRI.

L’Administració ens informa de la seva intenció de recórrer la sentència del TSJC de desembre del 2017 en relació al concurs de 46 Caps d’Unitat realitzat a Puig de les Basses el 2010, d’aquesta manera posterga prendre qualsevol mesura.

CCOO sol·licitem que els tràmits oportuns respecte dels concursos es portin a terme amb independència de la situació política que escaigui. Cal que l’Administració desisteixi d’excuses i que els interessos polítics en cap cas prevalguin per sobre dels interessos dels treballadors. Les competències del Conseller i del Secretari de Justícia han sigut  delegades al Director de Serveis que té la capacitat d’instar aquests procediments en temps i forma.

 

Calendaris i temaris de l’àmbit de Rehabilitació

L’Administració ens informa que està preparant el concurs de trasllats del Cos de Psicòlegs malgrat l’oposició que sempre ha mostrat l’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO a què aquest concurs sigui previ a la resolució de l’oposició.

En el seu moment es va subscriure un acord pel qual primer s’adjudicarien els llocs de treball vinculats a les places convocades als aspirants que superessin el procés selectiu i que estiguessin prestant servei en el cos de l’àmbit d’execució penal objecte de la convocatòria, i només posteriorment a la resta d’aspirants.

Una vegada finalitzi aquest concurs previ, l’Administració ens podrà informar quines són les places disponibles i la seva distribució.

L’Administració ens confirma que la previsió de re col·locació dels psicòlegs afectats és molt elevada però no volem donar més detalls.

Respecte a l’oposició del Cos de Juristes ens informen que ens convocaran a mitjans de febrer per començar les negociacions de les bases amb la intenció de convocar l’oposició al mes de març i realitzar els exàmens abans de l’estiu o com molt tard al mes de setembre.

CCOO torna a demanar una vegada mes que es publiqui el temari del Cos de Treballadors Socials. L’Administració ens informa que molt aviat, potser la setmana vinent, es publicarà el temari de l’àmbit d’Execució Penal, que és el mateix per Treballadors socials i Educadors socials, i també es publicarà el temari específic de cada cos.

Les dates previstes són les següents:

Negociació de Bases Convocatòria Oposició
Treballadors Socials Abril Juny
Educadors Socials Setembre Desembre

 

En relació al procediment Ju027 Psicòlegs sol·licitem a l’Administració:

  • Que en cas que es porti a terme algun desplaçament, tingui en compte l’antiguitat dels treballadors i no el codi plaça.
  • Que es garanteixi la continuïtat de tots els treballadors interins, tenint en compte l’ampliació de places del model de rehabilitació. L’Administració respon que creu que és possible que l’afectació sigui mínima i pugui mantenir tot o quasi tot el capital humà.

CCOO paral·lelament exposem que tenint en compte els acords i mandats estatals de plans d’estabilització i consolidació de llocs de treball (PESCO). L’Administració catalana ha de tenir en compte una nova realitat, que és la via d’afavorir facilitant de manera real l’accés a la consolidació del lloc de treball del personal interí, permetent un increment de l’oferta, per tractar de reduir el percentatge d’interinitat.

CCOO sol·licitem que és absolutament imprescindible que els criteris contemplats pel procediment d’estabilització i de consolidació de llocs de treball es traslladin a l’oferta actual, de la mateixa manera que es revisi la manera de portar a terme l’ampliació o nova oferta publica afegint de les places que no es van contemplar en l’oferta publica inicial. L’Administració ens comunica que té poca informació al respecte i que en la propera convocatòria de mitjans de febrer es plantejarà novament.

 

Calendari Oposicions Tècnics Especialistes

L’Administració no sap si l’oferta pública de Tècnics Especialistes s’inclourà en els pressuposts de 2018 o 2019. CCOO demanem que l’oposició es convoqui com més aviat millor. Si l’Oferta Pública s’aprova el 2019. CCOO volem que l’oposició es convoqui el mateix any, sense esperar cap dels tres anys possibles.

L’oferta de places seria del 80% de les vacants que hi hagi al moment de la convocatòria. CCOO hem exigit que sigui el 100% de les places existents. L’Administració diu que en qualsevol cas la de Tècnics Especialistes serà la primera oposició que es convoqui després de la d’Educadors Socials.

 

Promoció del D al C

 L’Administració ens informa que no ha rebut encara la preceptiva resposta de Funció Pública a pesar que la documentació del procés va ser enviada pel departament fa més de dos mesos, concretament el 22 de novembre de l’any passat. Mentrestant a mitjans de febrer preveuen passar-nos les bases, que solament haurien de variar de les anteriors en actualitzacions tècniques, i publicar el temari en pocs dies, molt possiblement la setmana que ve.

 

Procediment d’assignació de 75 places en comissió de serveis.

CCOO denunciem l’opacitat amb què s’ha realitzat el procediment, opacitat en els criteris de determinació de les vacants i opacitat en la publicació dels rànquings, sol·licitem formalment que la Direcció General publiqui les llistes per dissipar qualsevol dubte.

 

Continuïtat del personal interí de la borsa de tècnics especialistes.

CCOO denunciem l’incompliment dels compromisos i acords d’oferir vacants als 94 interins amb data fi 31 de gener. Només ha oferit 60 vacants, mantenint data fi per 34 treballadors.  És inacceptable la negativa a realitzar actes públics en els mateixos termes que es va dur a terme a finals d’estiu, alterant els criteris segons convingui a la Direcció General. L’Administració s’excusa i ens informa que assegura la continuïtat fins maig, i que posteriorment prorrogaran 6 mesos més fins octubre com a mínim, comprometent-se a tractar de mantenir els centres de treball en mesura del possible i en cap cas cessar a ningú sense reassignació simultània.

CCOO exigim que s’acompleixi el compromís, assignant a places vacants de les disponibles i dotades pressupostàriament en les relacions de llocs de treball dels diferents centres no cobertes, mantenint l’assignació dels centres als quals presten serveis actualment.  

 

Situació del personal de reforç per acumulació de tasques. Torns horaris del personal contractat.

CCOO denunciem l’abús a què han estat sotmesos alguns dels treballadors contractats al desembre. És absolutament lamentable l’explotació que han portat a terme algunes direccions de la bona fe d’aquests companys. Exigim que la Direcció General revisi els marcatges horaris d’aquests treballadors i les possibles incidències en el gaudiment de permisos, compensant en tot cas els serveis prestats fora del seu torn d’assignació horària corresponent. L’Administració indica el desconeixement de qualsevol anomalia, i ens informa que revisarà les assignacions i les possibles incidències.

CCOO sol·licitem la continuïtat del personal contractat de reforç, exposant la necessitat de cobertura de baixes i carència de treballadors en la gran majoria de centres penitenciaris. La Direcció General ens informa que cessarà la totalitat dels 74 interins, indicant que una majoria serà contractada en pocs dies, la resta serien contractats posteriorment o s’assignarien per noves incidències.

CCOO sol·licitem que els criteris de renovació siguin públics i objectius, l’Administració informa que tractarà de fer-ho però recorda la seva potestat discrecional.

 

Nou procediment de selecció d’aspirants a tècnics especialistes i proves físiques.

En relació al nou procediment de proves físiques convocades per increment de la llista de reforços disponibles de tècnics especialistes del pròxim 20 de febrer, l’Administració ens comunica:

  • Que contracta els serveis del CAR de Sant Cugat perquè realitzin les proves 200 aspirants de la llista de les 1500 sol·licituds.
  • Que reconeix que convocar amb un dia d’antelació a unes proves físiques va ser precipitat, i per tant convocarà als aspirants que van presentar-se i no van superar les proves (40). De la mateixa manera convoca als que es van lesionar abans o durant la realització de les proves, i als que comuniquin formalment de manera motivada la seva no assistència.
  • Que el curs dels que superin les proves s’iniciaria el dia 28 de febrer (sessió mati-tarda), dia 1 (mati-tarda) i 2 de març (mati). L’examen es realitzaria el dia 5 al CEJFE

CCOO sol·licitem que l’Administració contacti amb la totalitat dels aspirants que van registrar sol·licitud, per tal de manifestar la predisposició a prendre part al procediment i assegurar la presència mínima de 200 persones, l’Administració informa que ho estudiarà.

 

PRP

L’Administració manifesta que encara no es pot tramitar l’aprovació del PRP per aquest any per la falta de govern però que hi ha temps per procedir a això, ja que el primer trimestre d’aquest any es cobraria al maig.

Amb el seu maquiavel·lisme habitual, l’Administració insisteix que volen prorrogar el PRP com a gest de bona voluntat cap als treballadors, ja que no ha pogut haver-hi negociació d’un nou acord a causa de la situació política, i que no es pot castigar als treballadors per aquesta raó.

La veritat és que el suposat bon cor de l’Administració en realitat encobreix falta d’interès i completa despreocupació del benestar dels seus treballadors, ja que el PRP resulta extremadament rendible i el primer interessat en la seva pròrroga és l’Administració.

Finalment i gairebé per sorpresa apareix la raó real per la qual encara no han fet gens: És molt lleig que els actuals gestors prenguin una decisió com la de prorrogar el PRP, ja que correspon al govern que presumptament es posarà a governar ben aviat. Deixar als treballadors penitenciaris durant lletjos mesos amb una lletja incertesa sobre el que lletjament poden cobrar, sembla que no és tan lleig.

 

Justificant mèdic en cas de grip

Davant la queixa de la part social pel fet d’haver de presentar a recursos humans del centre el comunicat de baixa del treballador amb el detall de la malaltia a fi d’evitar el preceptiu descompte, la qual cosa podria afectar a la intimitat de l’afectat, l’Administració, sempre tan preocupada pel benestar dels seus treballadors, contesta que si l’afectat vol protegir la seva intimitat, sempre pot renunciar a ensenyar el comunicat de baixa amb la malaltia i assumir el descompte corresponent. El pitjor de tot és que sembla que ho han dit de debò.

L’Administració, a proposta de CCOO, admet finalment que el treballador que no desitgi identificar la seva malaltia davant recursos humans del seu centre el pugui fer de manera més discreta davant un comandament de la Direcció General.

En qualsevol cas mai serà necessari que el treballador lliuri de manera permanent cap tipus d’informe o escrit que identifiqui la seva malaltia, ni podrà quedar cap tipus de registre en cap tipus de suport. Una vegada comprovada per l’Administració la veracitat de l’al·legat pel treballador, qualsevol document haurà de ser sempre retornat a aquest.

 

Transport

L’Administració diu que segueixen els tràmits del contracte anual que ha de restablir el transport per mitjà d’autobusos aquest any i que hauria d’adjudicar-se sobre el mes de juliol.

Segons manifesta l’Administració, també estan preparant ja els plecs del contracte plurianual que hauria d’assegurar els autobusos per als anys 2019-2020 i que serà prorrogable per dos anys més. El següent pas és sotmetre’ls a revisions per part de diverses instàncies.

Davant les queixes que en alguns centres els horaris dels propis no estan ajustats de manera adequada als horaris dels trens, l’Administració es compromet a revisar-los perquè s’ajustin a les arribades, fins i tot en cas d’haver-hi retards.

CCOO vam fer gestions la setmana passada perquè l’Administració eliminés les restriccions absurdes que alguns centres posaven al pagament de targetes segons el tipus de títol de transport i el lloc de segellat. En exposar novament el tema, l’Administració contesta que ha fet els passos per corregir-ho, informant els centres de quines targetes s’han de pagar.

 

Horaris GAMP de CP Brians 1 i GO de CPQC

CCOO denunciem davant l’Administració el fet que en CPB1 i CPQC no es respecta l’acord de CETOM de tancament del CPHB segons el qual els horaris dels treballadors que tenien destinació definitiva en el CPHB i la tipologia del qual no sigui incompatible i existeixi al centre de destinació, s’han de respectar. L’Administració es mostra receptiva a la queixa i manifesta que tenen coneixement del tema, que ho han estudiat en la Direcció General i que no tenen intenció de vulnerar els acords.

CCOO transmetem una queixa conjunta de tots els sindicats presents en la reunió sobre la política de personal portada pel director del CP Brians 1 l’actuació del qual fins avui es basa en un atac continu als drets dels treballadors del centre. No solament no respecta l’acord de CETOM en matèria d’horaris dels funcionaris procedents del CPHB sinó que, en comptes d’agrair la meritòria labor de tota la plantilla durant la difícil transformació del CPB1 en centre de preventius, ataca la seva professionalitat per mitjà de l’ordre 12/2017 o proposa reorganitzacions radicals de tota l’àrea prestacional ignorant completament els drets dels treballadors.

 

Psicòlegs al CP Quatre Camins

CCOO demana explicacions a la DG sobre la problemàtica detectada al CP Quatre Camins on els psicòlegs han demanat informació sobre l’assignació feta per la Direcció del centre en relació als torns de tarda que s’assigna als treballadors, ja que aquests no han estat informats dels criteris que s’han utilitzat per adjudicar les tardes. L’Administració respon que no tenien coneixement d’aquesta situació i es posarà en contacte amb Quatre Camins per recavar més informació.

 

Canvis de Servei

Des de CCOO es demana que es torni a permetre 30 canvis anuals i no 24 com a ordenat la DG a les Unitats de Recursos humans dels Centres penitenciaris. L’Administració s’empara en l’aplicació de la pròrroga 2014/2015 de l’acord 2006-2009 de condicions de treball del personal penitenciari i expliciten que qualsevol augment del nombre de canvis passa per la negociació d’un nou acord.

CCOO deixa clar que si l’Administració vol prorrogar el PRP perquè suposadament els treballadors no són culpables de la impossibilitat política de la D.G. per negociar, hauria de fer el mateix amb els canvis i prorrogar els 30 canvis fins que hi hagi un nou acord.

 

Cabines i accessos dels Centres Penitenciaris

CCOO traslladem a l’Administració la problemàtica que es viu alguns centres penitenciaris com el de Mas d’Enric, on s’assignen de manera ordinària a treballadors a dos serveis diürns consecutius  a la mateixa cabina, d’accessos o de búnquers.

Tenint en compte, la monotonia de tasques, i afegint la càrrega de treball que suposa aquest servei, CCOO sol·licitem que s’indiqui a les direccions dels centres que en l’assignació dels serveis no s’assignin dos serveis consecutius diürns a la mateixa cabina, llevat de necessitats o petició específica del treballador. L’Administració recull la proposta de manera positiva.

 

Hores extres, data límit de gaudiment

CCOO vam denunciar, davant el Subdirector General, la problemàtica especifica de Mas d’Enric, on la direcció ha comunicat que les hores extres de 2016 s’han de gaudir durant aquest 2018. CCOO sol·licitem que es puguin anar gaudint però sense data límit, la Direcció General respon que analitzarà el cas i prendrà mesures.

 

Recuperació de la paga extra 2012

L’Administració diu que no disposa de cap data nova sobre el cobrament o no al mes de març del 20,32% que resta per cobrar de la paga extra de 2012.

CCOO informem l’Administració que la Secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, en reunió amb els màxims dirigents de la Confederación Sindical de CCOO ha confirmat que el pagament del 20% es farà.

Ens sembla molt trist que sigui la part social la que informi l’Administració de dades que afecten els seus treballadors i que aquesta hauria de conèixer.

Barcelona a 02 de febrer de 2018

DESCARREGA LA NOTA EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!!