COMISSIÓ PARITÀRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 6.4.2018

Gestió de la prevenció a l’edifici de Santa Caterina (Girona)

Respecte a l’antena destinada als serveis d’emergències que ha instal·lat el Departament d’Interior es demana que es faci un seguiment dels mesuraments de les radiacions emeses, que es poden seguir on line, per tal verificar que aquestes es troben sobre els valors permesos.

Gestió de la prevenció a l’edifici de Terres de l’Ebre

En relació amb les deficiències a l’informe del simulacre de l’edifici lliurat a la darrera reunió, es fa un seguiment de les mesures aplicades a les portes del soterrani, sistema de tancament per electroimant, extracció de fums de l’aparcament, sirenes, ascensors i megafonia.

CCOO demanem l’estudi del canvi d’ubicació de la central d’alarmes i de megafonia, que actualment es troben separades, per a què es posin juntes i que també s’estudiï la situació de les taules del personal de seguretat i d’informació de l’edifici per tal de millorar tant l’emergència com l’atenció al públic.

 

Problemes de disconfort tèrmic en els centres penitenciaris i altres

CCOO tornem a sol·licitar que, davant de l’arribada del bon temps i de l’increment de temperatures, s’implementin les mesures que millorin el confort tèrmic en els centres penitenciaris que tenen un dèficit considerable en aquest tipus d’instal·lacions i continuen sense ser una prioritat per al Departament de Justícia.

També vam demanar a l’Administració que fes un recordatori a la resta de Departaments per actualitzar el manteniment d’aquestes instal·lacions.

 

Periodicitat de les auditories del sistema de prevenció de riscos laborals en el cas del personal bomber

CCOO proposem que l’auditoria per a aquest col·lectiu sigui repetida cada dos anys en compte de cada quatre anys, atès que el col·lectiu realitza activitats incloses en l’annex I del Reial Decret 39/97 i que la normativa pròpia de la Generalitat de Catalunya per al control de l’eficàcia dels serveis de prevenció les auditories amb la periodicitat que determina la normativa vigent.
Considerem que els Bombers, durant les seves activitats operatives, estan exposats a radiacions ionitzants, a substàncies o mescles causants de toxicitat aguda, activitats en què intervenen productes químics d’alt risc, a agents biològics, immersió sota l’aigua o riscos elèctrics en alta tensió, i que cal intensificar el control de l’eficàcia del sistema de gestió així com de la integració i aplicació del pla de prevenció. L’Administració afirma que el col·lectiu queda exclòs de l’aplicació de la Llei 31/95 per a les activitats operatives i no el seria d’aplicació la periodicitat de l’auditoria bianual.

CCOO emplacem l’Administració a què estableixi els instruments adequats de control i que assegurin de manera regular l’eficàcia del sistema implantat per aquest col·lectiu considerat d’alt risc.

Elevada sinistralitat als centres de treball de la DGAIA i de la DGPS del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF)

Atesos els estudis de sinistralitat laboral de la Generalitat de Catalunya, l’índex d’incidència del Departament és d’uns 4.000; superior als 2.400 de mitja l’Administració a causa, principalment, de les agressions sofertes per la plantilla i dels riscos derivats de lesions musculoesquelètiques, amb increments importants a DGAIA I DGPS. El DTSF indica les mesures tècniques i organitzatives que s’estan implantant darrerament que estan ajudant a reduir les altes dades de sinistralitat que hi ha però que no acaben per reduir-les de manera significativa i reconeixen l’alta accidentalitat al Departament.

CCOO plantegem que s’adoptin mesures de xoc, un calendari concret d’aquestes que permetin la reducció de la sinistralitat i l’activació de la taula interdepartamental existent per tal que es duguin a terme.

DESCARREGEU LA NOTA DE LA REUNIÓ DE LA PARITARIA SALUT LABORAL EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!