PUBLICADA AL DOGC LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS OPOSICIÓ D’EDUCADORS SOCIALS

 

Avui s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ PRE/2123/2024, d’11 de juny, de convocatòria en un únic procés de selecció de places del cos de diplomatura, escala d’educació social, adscrites i no adscrites a l’àmbit funcional d’execució penal, de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A2) (núm. de registre de la convocatòria 832)

 

DESCARREGA EN PDF LA RESOLUCIÓ AMB LES BASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (feu clic)

 

D’acord a la resolució, s’ha resolt:

—1 Convocar el procés de selecció del cos de diplomatura, escala d’educació social, de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A2) (núm. de registre de la convocatòria 832). Aquest procés de selecció inclou tant les places adscrites a l’àmbit funcional d’execució penal com les que no pertanyen a aquest àmbit funcional.

—2 Aquest procés de selecció es regeix per la normativa referenciada en la part expositiva i altra que en resulti d’aplicació i per les bases contingudes en l’Annex d’aquesta Resolució.

—3 Aquesta convocatòria té com a número de referència el 832.

—4 Les places que es convoquen es preveuen en les ofertes d’ocupació pública per als anys 2021, 2022 i 2023, aprovades, respectivament, per l’Acord GOV/207/2021, del 21 de desembre; l’Acord GOV/276/2022, de 20 de desembre, i l’Acord GOV/78/2023, de 4 d’abril.

Aquestes places convocades són sens perjudici de les particularitats aplicables en relació amb el torn de promoció interna del personal laboral fix, de conformitat amb els paràgrafs 2n i 3r de l’article 23.4 del VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, aquestes places convocades són sens perjudici del 15% de places addicionals que s’inclouen en aplicació de la mesura continguda en la disposició addicional trentena del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant el tràmit electrònic «Presentació de recursos administratius contra resolucions i actes en procediments de la Direcció General de Funció Pública”, disponible en l’enllaç web https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Presentacio-de-recursos-administratius, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant, segons escaigui, la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya –quant al torn de participació de lliure accés– o el Jutjat Contenciós Administratiu corresponent –quant al torn de participació de promoció interna–, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació en el DOGC, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 13 de juny de 2024

 

DESCARREGA EN PDF LA RESOLUCIÓ AMB LES BASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (feu clic)

US CONTINUAREM INFORMANT!