CURS DE PREPARACIÓ DE TÈCNIC ESPECIALISTA EN SERVEIS PENITENCIARIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

CCOO, en col·laboració amb la fundació Paco Puerto, convoquem un curs presencial a Barcelona, per la preparació d’oposicions de Tècnics Especialistes de serveis penitenciaris de la Generalitat de Catalunya.

Podreu accedir a tota la informació i sol·licitud a través del enllaç:

CURS DE PREPARACIÓ DE TÈCNIC ESPECIALISTA EN SERVEIS PENITENCIARIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 

DESCARREGA L’INFORMACIÓ DEL CURS EN PDF

 

Característiques curs

CURS Presencial
LLOC Fundació Paco Puerto Barcelona. – VIA Laietana 16-18 8è
INICI 20-03-2018
DURADA 12 Hores mensuals
HORARI dimarts de 16:30 a 19:30

 

Quotes mensuals

 Afiliats/des 45 €
Nous afiliats/des 60 €
No afiliats/des 90 €

 

Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto mitjançant el telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o mitjançant l’adreça de correu 

fppuerto@ccoo.cat

o a l’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO al 934812834, adreça de correu

genepresons@ccoo.cat

 

Data límit de pagament: 15 de març de 2018.

El curs està sotmès a una quantitat mínima d’alumnes, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà el dia 16 de març de 2018, i es retornaran les quantitats abonades als alumnes ja inscrits.

 

Objectius

Preparar per superar la prova de coneixements generals i específics (segona prova) del concurs d’oposició de Tècnic especialista en serveis penitenciaris que convoca la Generalitat de Catalunya.

 

Continguts

 

Part General (segons RESOLUCIÓ GAP/1906/2007)

 

Dret constitucional. Organització política i administrativa

 1. La Constitució espanyola: principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. El Tribunal Constitucional. Les institucions comunitàries . Les llibertats bàsiques comunitàries. Organització judicial a l’Estat i a Catalunya. Consell General del Poder Judicial. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El Fiscal Superior de Catalunya. El Consell de Justícia de Catalunya.
 2. Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern. El Defensor del Poble.
 3. Principis de l’organització administrativa espanyola. Administració de l’Estat: central i perifèrica. Administració autonòmica: distribució de competències i finançament. Comunitats autònomes amb dues llengües oficials. Administració local: municipi, província, comarca, vegueria i altres ens locals supramunicipals. Administració institucional.
 4. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: concepte i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia.
 5. Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
 6. L’organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Òrgans: centrals, territorials, consultius, actius i col·legiats.

L’Administració pública. El dret administratiu

 1. L’administració pública: concepte i principis. Fonts i jerarquia. El ciutadà com a titular de drets davant l’Administració. Drets lingüístics. L’acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l’acte administratiu: notificació i publicació. Silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables. El procediment administratiu. Fases. Terminis.
 2. La revisió dels actes administratius. Revisió d’ofici. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu: concepte. La responsabilitat de les administracions públiques.
 3. La contractació administrativa: concepte i principis bàsics. El procediment de contractació administrativa: l’expedient de contractació. El contracte menor. El plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques. L’adjudicació i la formalització. Contractes que realitzen les administracions públiques: els contractes administratius i els contractes privats.
 4. Les administracions públiques i la societat de la informació. Automatització de les oficines: sistemes més utilitzats. L’administració electrònica a Catalunya. Protecció de dades de caràcter personal.

Gestió de recursos humans

 1. El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El conveni col·lectiu únic del personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 2. La selecció de personal funcionari i laboral: sistemes de selecció. L’oferta d’ocupació pública. La provisió de llocs de treball. La promoció professional.
 3. Drets i deures del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. Codi de conducta. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels empleats públics. Mesures d’igualtat d’oportunitat per raó de gènere. Mesures de conciliació de la vida laboral i familiar. Plans d’igualtat

Gestió econòmicofinancera

 1. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost.
 2. El pressupost per programes: concepte i característiques. L’estructura dels programes pressupostaris: diagnòstic de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats.

Part Específica (segons RESOLUCIÓ JUS/913/2010)

Dret Penal

 1. Aspectes generals.
 2. El delicte.
 3. Les penes.
 4. Els principals delictes.
 5. Delictes contra l’Administració pública.
 6. Delictes contra l’Administració de justícia i contra les garanties constitucionals.
 7. Delictes contra l’ordre públic i altres delictes comesos en l’activitat penitenciària.
 8. Dret processal penal: aspectes generals.
 9. Els procediments penals.
 10. Les mesures cautelars penals.
 11. Dret Penitenciari
 12. Origen i finalitat de la pena de presó.
 13. Dret penitenciari
 14. L’activitat penitenciària en el marc autonòmic.
 15. La relació jurídica penitenciària.
 16. El règim penitenciari: organització general.
 17. El règim penitenciari: mesures de seguretat i vigilància.
 18. El règim dels establiments penitenciaris.
 19. El tractament penitenciari (I)
 20. El tractament penitenciari (II)
 21. Sortides i relacions amb l’exterior.
 22. La posada en llibertat dels reclusos.
 23. Formes especials d’execució.
 24. Les prestacions de l’Administració penitenciària al Reglament penitenciari i al Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya.
 25. El règim disciplinari.
 26. El control de l’activitat penitenciària: el jutge de vigilància penitenciària.
 27. L’organització dels centres penitenciaris al Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya. (I)
 28. L’organització dels centres penitenciaris al Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya. (II)
 29. El règim de gestió penitenciària..
 30. El règim administratiu de l’àmbit de règim interior
 31. El règim econòmic dels establiments penitenciaris

Criminologia

 1. Criminologia i política criminal.
 2. Socialització i desviació social.

Psicologia

 1. Teories explicatives de la conducta delictiva.
 2. Programes d’intervenció a la presó.

 

INFORMACIÓ DEL CURS I SOLICITUT DE PREINSCRIPCIÓ