CURS PRESENCIAL PREPARACIÓ AL PROCÉS SELECTIU PER
TREBALLADORS I EDUCADORS SOCIALS
(PART GENERAL + ÀMBIT EXECUCIÓ PENAL)

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

DESCARREGA L’INFORMACIO EN PDF

 

1. Es realitzaran dos cursos paral·lels per poder aprofundir i aconseguir uns millors resultats de cara a les proves que es duran a terme.

♦ CURS PRESENCIAL de la Part específica del temari corresponent a l’àmbit funcional d’execució penal per a l’accés a cossos del grup A

• 40 temes que es desenvoluparan en modalitat presencial en 20 sessions de 4 hores des del 22 gener 2018 fins el 25 de juny 2018.

Inici de la preparació:  29 de gener de 2018
Final de la preparació: 9 de juliol de 2018
Sessions presencials: Dilluns de 16:30 a 20:30 hores
Lloc d’impartició: C/Sant Pere Més Alt 61-63 baixos 08003 Barcelona

CURS ONLINE de la Part general del temari de les proves selectives per a l’accés al cos de titulació superior i al cos de diplomatura de la Generalitat.

• 25 temes, completament actualitzats amb la nova Llei de Procediment Administratiu, que es desenvoluparan en modalitat online a través del nostre campus de teleformació, amb una disponibilitat de 24 hores al dia i 7 dies a la setmana amb una duració de 6 mesos. Passats els 6 mesos restarà obert fins a data de la primera prova del procés. Sobre aquest part del curs es realitzaran unes sessions presencials sense cost addicional, pendents de concretar i que s’informaran amb la necessària antelació.

2. Les quotes donen dret a la docència dels professors, l’ús de les aules i el material docent cedit durant les classes. El pagament de les quotes es realitzarà mitjançant pagament en efectiu, amb targeta de crèdit o per transferència bancària. Els pagaments es realitzaran de la següent forma:

Inclou ambdós cursos i matrícula (Part General Online + Part Específica Presencial)

2 Pagaments 3 Pagaments  Pagament Mensual
(inicial + 5 pagaments mensuals)
Afiliats 350€ + 230€ 240€ + 200€+ 160€ 180€ + 95€ mensuals
Nous Afiliats i Antics Alumnes 400€ + 290€ 280€ + 240€+ 190€ 230€ + 110€ mensuals
No Afiliats 450€ + 350€ 340€ + 250€+ 230€ 240€ + 130€ mensuals

(*) El pagament inicial inclou la matrícula del curs. Aquesta matrícula inclou:

• Teleformació: Temari online dels 25 temes de la part general.
• Formació presencial: Material, resums dels temes, actualitzacions, lleis… que el formador entregarà a l’aula i que consideri necessari pel l’òptim desenvolupament i aprofitament del curs.

Dates de pagament:

Opció 2 pagaments:Primer pagament abans de l’inici del curs i segon pagament abans del 22 de març de 2018
Opció 3 pagaments:Primer pagament abans de l’inici del curs, segon pagament abans del 22 de febrer de 2018 i tercer pagament abans del 22 de març de 2018
Opció pagament mensual:Primer pagament abans de l’inici del curs i pagaments mensuals abans del dia 10 dels mesos març, abril, maig i juny de 2018

3. Els antics alumnes dels cursos A/B consultaran amb el centre preus i condicions per a la realització d’aquesta formació.

4. Si un alumne no compleix amb el termini establert de pagament no tindrà dret a continuar participant d’aquesta acció formativa.

5. A aquests efectes, si per qualsevol motiu l’alumne vol donar-se de baixa del curs ho haurà de comunicar 10 dies abans de la finalització del mes. No es retornaran els pagaments realitzats amb anterioritat al dia de la baixa.

6. La plaça del curs només quedarà reservada quant es materialitzi el pagament de la primera quota corresponent.

7. En el cas que per raons imputables al centre de formació s’hagi de suspendre una classe, aquesta es recuperarà el dia que més ràpidament ens sigui possible. Cal tenir en compte que si un dia de classe coincideix amb un dia festiu, aquest dia no serà recuperable.

8. Per fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar la fitxa d’inscripció corresponent, signar-a i realitzar el pagament abans del dia indicat. Es pot enviar la fitxa escanejada mitjançant correu electrònic i pagament per transferència bancària a:

formarte@formar-te.es
CC: 0081-0344-35-0001178618
IBAN: ES04 0081 0344 3500 0117 8618

Recordar d’enviar junt amb una fotocòpia del DNI per ambdues cares i una fotocòpia de l’últim rebut d’afiliació (si es el cas).

9. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, us podeu adreçar al centre de formació mitjançant el telèfon 93 481 55 81 en horari de dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 hores i divendres de 09:00 a 14:00 hores. El mes d’agost romandrem tancats per període de vacances, no obstant qualsevol consulta la podeu enviar a formarte@formar-te.es i es respondrà el més aviat possible.

10. L’empresa es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificable, previ avís amb 10 dies d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant del curs.

11. Tot el/els material/s que composen el curs presencial són propietat intel·lectual dels professors pel que són posats a la disposició de l’alumne de forma individual i personalitzada i només poden ser utilitzats per aquest per al seu estudi personal, sense que pugui cedir-los a altres alumnes ni a tercers, estant prohibit fotocopiar-los, escanejar-los o reproduir-los total o parcialment per qualsevol altre mitjà de reproducció o difusió inclosos els mitjans informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del material o del contingut per a qualsevol altre fi que no sigui l’ús per a estudi personal de l’alumne serà considerat una violació de les lleis internacionals del “copyright” que protegeixen els drets d’autor

La gestió administrativa del curs, pel que fa al sistema d’inscripcions i pagament, correspon a FORMAR-TE (Sant Pere Més Alt, 61 – Barcelona)

DOCUMENTS A APORTAR

1. Fotocòpia DNI/NIE (per ambdues cares)
2. Afiliats: últim rebut de pagament
(obligatori per obtenir el benefici d’afiliat)

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES (LOPD)
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), de 13 de desembre, l’informa que les seves dades personals incorporades en aquest formulari, seran incloses en un fitxer creat sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de comunicar-nos amb vostè per a portar a terme el manteniment i control del curs, així com per a enviar-li informació comercial sobre els nostres serveis, a través de correu electrònic, postal o fax. En tot cas, tindrà dret a accedir a la informació recopilada en aquest fitxer, rectificar-la de ser errònia o cancel•lar-la així com oposar-se al seu tractament dirigint-se al centre de formació situat al C/Sant Pere Mes Alt 61-63, baixos 08003 de barcelona o bé enviant un correu ordinari a aquesta direcció explicant el motiu.

DESCARREGA L’INFORMACIO EN PDF

FORMULARI DE INSCRIPCIÓ

 

Part específica del temari corresponent a l’àmbit funcional d’execució penal per a l’accés a cossos del grup A.
Modalitat presencial. Dilluns tarda 16,30h. a 20,30h. 40 temes.

Tema 1. Marc legal en matèria penitenciària (I): la Constitució espanyola. L’Estatut
d’autonomia de Catalunya. La Llei orgànica 11979, de 26 de setembre, general
penitenciària. El jutge de vigilància penitenciària a la Llei orgànica 61985, d’1 de juliol,
del poder judicial. Referència a la normativa internacional en matèria penitenciària.

Tema 2. Marc legal en matèria penitenciària (II): el Reial decret 1901996, de 9 de febrer,
pel qual s’aprova el Reglament penitenciari.

Tema 3. El sistema penitenciari català: organització i estructura. El Decret 3292006, de
5 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament dels serveis
d’execució penal a Catalunya.

Tema 4. La Llei orgànica 101995, de 23 de novembre, del Codi penal. Principi de legalitat
i principi de tipicitat. Circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal. Sistema
de penes i mesures. La presó preventiva.

Tema 5. L’ingrés en un centre penitenciari: procediment i tràmits d’ingrés. L’entrevista
d’ingrés, aspectes rellevants. Classificació interior. Sistema de classificació en graus de
tractament. El principi de flexibilitat. Variables que hi intervenen i criteris de classificació.
Procediment de classificació inicial.

Tema 6. La població interna: drets i deures. La relació especial de subjecció jurídica dels
interns i internes. Participació dels interns en les activitats de l’establiment.
Característiques genèriques de la població encarcerada a Catalunya. Principals
indicadors dels serveis penitenciaris i rehabilitació, problemàtiques, etc. Especificitats
d’intervenció a l’àmbit penitenciari: joves, dones i estrangeria.

Tema 7. Els beneficis penitenciaris: tipus, finalitat i procediment de concessió. Els
permisos: concepte, naturalesa i tipus. Procediment de concessió. Les sortides
programades. Altres modalitats d’execució de programes de tractament en interns en
segon grau.

Tema 8. El disseny curricular: àmbits d’intervenció; àmbit de formació de persones
adultes; àmbit del context jurídic, social i cultural; àmbit de prevenció, salut i
desenvolupament cultural; àmbit del món laboral i àmbit d’atenció especialitzada.

Tema 9. Programes d’atenció especialitzada: programa d’intervenció en conductes
addictives. Programa d’intervenció en conductes d’agressió sexual. Programa
d’intervenció en delictes violents. Programa d’intervenció en conductes de violència
domèstica.

Tema 10. Programes generals d’intervenció: programes de preparació de permisos.
Programa de sortides programades. Programa de prevenció de suïcidis. Programa
d’intervenció en règim tancat. Programes de competència psicosocial. Sistema
d’avaluació i motivació.

Tema 11. La formació reglada de persones adultes al sistema penitenciari català:
programa d’ensenyaments inicials i bàsics. Programa de formació bàsica (formació
instrumental i educació secundària). Preparació d’accés a estudis superiors i formació
complementària. Estudis superiors a distància. Competències per a la societat de la
informació.

Tema 12. L’educació social en el sistema penitenciari català: programa marc d’educació
social. Programa marc d’educació per a la convivència en diversitat. Programa marc de
les arts visuals, plàstiques, escèniques i audiovisuals. Programa de biblioteques.
Pràctica esportiva. Eureka i altres projectes culturals (dies mundials, commemoracions,
etc.).

Tema 13. Avaluació i gestió del risc des de l’àmbit de la rehabilitació: RISCANVI,
Programa telemàtic de supervisió de sortides, Programa de tractament farmacològic
com a coadjuvant del Programa d’intervenció en conductes d’agressió sexual. Avaluació
dels programes d’intervenció i la reincidència.

Tema 14. El treball penitenciari: Centre d’Iniciatives per a la Reinserció. Tallers
productius, serveis interiors, serveis exteriors.

Tema 15. Els serveis socials d’execució penal: estructura. Especificitat de la intervenció
i objectius. El diagnòstic social en l’àmbit dels serveis socials d’execució penal.
Indicadors socials d’avaluació.

Tema 16. Òrgans de participació social. Comissió Interinstitucional per a la Reinserció
Social i Taules de Participació Social. Entitats col•laboradores i de voluntariat.

Tema 17. El règim obert: objectius, concepte i finalitat. Modalitats. Classes
d’establiments i criteris de destinació. Les unitats dependents: concepte i
característiques diferencials. Les sortides de cap de setmana.

Tema 18. La llibertat condicional: procediment de proposta, elevació i seguiment.

Tema 19. El marc legal de la justícia juvenil: normativa de Nacions Unides i
d’organismes europeus en matèria de justícia juvenil. La Llei orgànica 52000, de 12 de
gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, i normativa reglamentària de
desenvolupament.

Tema 20: Les competències de la Generalitat en matèria de justícia juvenil i la
participació dels altres organismes públics i privats. La Llei 272001, de 31 de desembre,
de justícia juvenil: objecte i estructura. Els principis rectors d’actuació de les
administracions públiques en aquest àmbit. La normativa de desenvolupament.

Tema 21: El tractament legal dels menors d’edat: els menors de 14 anys, els majors de
14 I menors de 18 anys. El procés penal davant la jurisdicció de menors: estructura de
les diferents fases del procediment. La competència del jutge de menors, l’actuació del
Ministeri Fiscal, el paper de la defensa. Les víctimes i els perjudicats i l’acusació
particular. El règim de recursos. El tractament legal de la responsabilitat civil.

Tema 22: Les funcions de l’equip tècnic en la jurisdicció de menors. Composició i
organització dels equips tècnics a Catalunya. L’assessorament tècnic en les diferents
fases del procediment judicial: finalitat, destinataris, objectius, metodologia. L’informe
d’assessorament tècnic.

Tema 23: La mediació en la jurisdicció de menors: requisits, objectius, fases del procés
de mediació i reparació. Models de mediació. La víctima i l’infractor. El rol del mediador.

Tema 24: El catàleg de mesures de la Llei orgànica 52000. Les regles per a l’aplicació
de les mesures. El tractament legal en cas de pluralitat de mesures. La suspensió
condicional de la mesura. La modificació de les mesures. La prescripció dels fets
delictius i les mesures.

Tema 25: Les regles generals de l’execució de les mesures. La competència judicial en
l’execució de les mesures. La competència de les comunitats autònomes en l’execució
de les mesures. Els principis inspiradors de l’execució de les mesures. El trencament de
la mesura i els seus efectes. La incidència de la majoria d’edat en l’execució de les
mesures.

Tema 26: L’execució de les mesures no privatives de llibertat. El procediment per iniciar
l’execució de les mesures. L’elaboració del programa individualitzat d’execució de cada
mesura. Els tipus d’informes a elaborar i la seva periodicitat.

Tema 27: La composició, organització i funcions dels equips de medi obert de justícia
juvenil a Catalunya. Les funcions del tècnic de medi obert. Els recursos comunitaris per
a l’execució de les mesures.

Tema 28: La finalitat dels centres educatius de justícia juvenil i els principis inspiradors
de la seva activitat. El procediment per iniciar l’execució de les mesures. Els drets i les
obligacions dels menors internats.

Tema 29: La normativa de funcionament dels centres educatius de justícia juvenil. El
règim de sortides, permisos i comunicacions dels menors internats. El sistema de
peticions, queixes i recursos. La informació al menor i als seus representants. Les
prestacions dels centres.

Tema 30: Les funcions de vigilància i seguretat dels centres educatius. Els seus mitjans
de contenció. El règim disciplinari dels centres educatius. Les funcions d’inspecció dels
centres educatius.

Tema 31: L’actuació educativa institucional dels centres educatius. El projecte educatiu
del centre educatiu. El projecte educatiu individualitzat del menor. Els programes
generals i d’actuació especialitzada. La tutoria. El sistema motivacional dels centres. Els
seus protocols d’actuació.

Tema 32: L’organització i l’encàrrec dels centres de justícia juvenil a Catalunya. Les
funcions dels òrgans unipersonals i dels òrgans col•legiats dels centres. Les funcions
dels professionals dels centres.

Tema 33: Mesures penals alternatives: referències al Codi penal i normativa
reglamentària.

Tema 34: Objectius i principis bàsics d’actuació. Funcions dels tècnics de mesures
d’execució penal a la comunitat, control de l’execució, suport socioeducatiu,
compliments d’obligacions io tractaments i participació comunitària. Els principis
d’igualtat davant la llei, dels drets i garanties, de la individualització de les respostes, de
la corresponsabilització, de la transitorietat i temporalitat de la intervenció, de la
intervenció mínima i de la responsabilització social.

Tema 35: Els treballs en benefici de la comunitat, els programes formatius, les mesures
de seguretat: Definició i característiques, marc legal, llocs on s’executen i metodologia
de la intervenció.

Tema 36: Les formes substitutives d’execució de les penes privatives de llibertat:
definició i característiques, marc legal, llocs on s’executen i metodologia de la
intervenció.

Tema 37: Llei orgànica 12004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral
contra la violència de gènere i normativa de desenvolupament.

Tema 38: Oficina d’atenció a la víctima del delicte: principis d’intervenció i instruments
d’avaluació. Programes d’intervenció: Programa d’intervenció inicial, Programa de
seguiment, Programa d’orientació judicial, Programa de gestió de mesures de protecció,
Programa d’atenció psicològica, Programa d’acompanyament a l’acte de judici oral,
Programa d’atenció i seguiment social, Programa de Pla d’autoprotecció i Programa
d’intervenció en els jutjats de violència sobre la dona.

Tema 39: Programa de mediació i reparació penal. Principis d’intervenció i programes
d’intervenció: Programa de mediació als centres penitenciaris, Programa de mediació
en els òrgans judicials i Programa de mediació en coordinació amb el Centre de
Mediació de Dret Privat.

Tema 40: Programa d’assessorament tècnic penal. Principis d’intervenció i programes
d’intervenció: Assessorament tècnic oficiat d’encausats, assessorament tècnic oficiat de
formes substitutives de les penes privatives de llibertat, assessorament tècnic oficiat de
víctimes io testimonis, suport a l’exploració judicial. Credibilitat del relat del testimoni.
Competències professionals d’assessorament tècnic penal.

Agrupació de Personal Penitenciari Federació de Serveis a la Ciutadania CCOO de Catalunya. Via Laietana, 16, 7a planta, 08003 Barcelona telèfon 934 812 765 fax: 933 107 869 email: genepresons@ccoo.cat