IMPLANTACIÓ DE LA VERGONYOSA CIRCULAR 2/2021 AL C.P. BRIANS 1

 

Davant el despropòsit de l’entrada en vigor, el dia 1 de maig  de la circular 2/2021 de la SMPRiAV,  que aprova el Protocol d’aplicació de mitjans de contenció en els centres penitenciaris de Catalunya,  des de CCOO ja s’ha manifestat el total desacord amb la mateixa i s’ha exigit la  seva immediata retirada i modificació.

Des de la secció sindical del CP Brians 1, sol·licitem a la direcció del centre, que donada la conjuntura actual en que aquesta nova normativa és d’obligat compliment per tots els professionals penitenciaris, es tingui en compte les particularitats del nostre centre, les deficiències estructurals i la mancança de personal  en tots els àmbits, qüestions que totes plegades comporten una impossibilitat material de donar compliment a aquest protocol.

Així, i sense pretendre efectuar una enumeració tancada, creiem convenient la immediata solució de la problemàtica que poden generar els següents punts:

  • La pretesa aplicació gradual dels mitjans coercitius que es demana a la circular, al nostre centre es complica molt. En el protocol es detalla que “si cal per evitar incidents col·lectius, el CUSI o els funcionaris del mòdul, després de sol·licitar la presència del cap de serveis o del CUE, poden traslladar a l’intern/a a un espai separat de la resta de la població, sempre que sigui un espai segur, amb control de videovigilància permanent…, on l’intern romandrà fins a l’arribada del CS o CUE”. Aquest anomenat “espai segur”, és inexistent a tots els mòduls i departaments ordinaris del centre. 

Als mòduls d’ homes, on fins ara s’utilitzava “l’entre cancells” com a espai separat per ubicar als interns que havien protagonitzat un incident fins a l’arribada del cap de serveis, amb l’entrada en vigor de la circular 2/2021 ha quedat inhabilitat ja que ni està separat visualment de la resta d’interns, ni compta amb control de videovigilància permanent. 

En aquest aspecte la presó de Dones es mereix una menció especial, en ella no només no hi ha ni ha existit mai “l’entre cancells” sinó que l’anterior zona 1 i zona 4 han quedat inoperatives per ordre de direcció i no hi ha en tot el mòdul cap zona que permeti separar a les internes en cas d’incidents que puguin derivar en desordres col·lectius .

Així doncs, davant d’alteracions regimentals que puguin fer preveure el desencadenament d’un incident col·lectiu, ens trobem davant d’una evident falta de mitjans estructurals que no haurien d’existir ja a data d’avui,  sinó que haurien d’haver quedat esmenats amb anterioritat a l’1 de maig i respecte dels quals desconeixem cap previsió per part de direcció d’oferir una solució.

  • De la lectura del nou protocol,  no se’ns  pot escapar l’excés de funcions que recauen sobre els CUSIs, funcions que van des de tenir coneixement dels valors del RisCanvi, coordinar-se amb els EMDs per emplenar l’annex 2,  realitzar reunions amb els EMDs per aportar noves informacions rellevants sobre els interns, ser els responsables principals  de la contenció verbal i intent de desescalada,  i en el cas dels CUSIs del DE i del DDERT:  són els responsables de dirigir les immobilitzacions, d’ordenar les mesures necessàries per atendre les necessitats fisiològiques bàsiques de l’intern/a immobilitzat,  de realitzar les supervisions durant els aïllaments provisionals.

Totes aquestes tasques i la burocràcia que duen aparellada, que s’uneixen i amplien significativament les que ja tenien anteriorment, fan imprescindible la presència mínima de 3 CUSIs per mòdul (un de matí, un de tarda i un de cap de setmana), sent el nombre òptim de 4 per cobrir possibles absències, ja que sembla de sentit comú que si la figura del  CUSI ha d’estar present per dur a terme totes les actuacions que li exigeix la circular, és totalment inconcebible que al nostre centre en la majoria de mòduls hi hagi nomes 2 CUSIs, en altres fins i tot un de sol i en el millor dels casos 3, en cap cas 4.

Pel que fa a les funcions que s’assigna als Caps de Serveis en aquest protocol,  sembla que aquesta figura hagi de ser omnipresent, personant-se al mòdul tant el moment que s’hagi d’aplicar una mesura de  contenció mecànica, en el moment de fer supervisions tant dels aïllaments en cel.la de seguretat com en els casos de contenció al llit, autoritzant les mesures en casos d’urgència… tenint en compte que al nostre centre comptem amb un DE i un DDERT i només amb 12 caps de serveis, que en moltes ocasions es troben sols prestant servei durant el matí i  sempre durant les nits,  es pot donar fàcilment el cas de que hi hagi dues contencions simultànies i més fàcilment encara pot passar que a banda de les mesures adoptades als departaments especials hi hagi incidents en altres mòduls ordinaris o altres situacions que requereixin als caps de serveis i per tant els resulti humanament impossible personar-se dins el temps i forma exigides a la circular.

Aquesta insuficiència de personal ens porta altre cop a una impossibilitat de donar compliment al nou protocol tal com exigeix  per manca de recursos humans.

  • En la mateixa direcció que l’anterior demanda, cal fer palesa la necessitat ineludible d’augmentar les dotacions de professionals de servei interior, que és del tot insuficient en tots els mòduls ordinaris i que resulta especialment preocupant al DE  i al DERT on en el millor dels serveis hi ha assignats 3 funcionaris a interior.  Si tenim en compte que la circular resa que el nombre idoni de professionals per executar la mesura de contenció mecànica és de 5 funcionaris de vigilància, dirigits per un CUSI i supervisats pel cap de serveis o CUE, altre cop ens trobem amb un mur a l’hora d’aplicar la nova circular, la manca d’efectius en aquest cas és especialment preocupant ja que entenem que  el procediment de contenció que no es pot dur a terme pel nombre un mínim de funcionaris (6) no garanteix la bona execució del procediment  i posa en greu  risc  la integritat física dels professionals, deixant-los, com ja és habitual últimament, desprotegits davant possibles agressions.
  • Hi ha una mancança d’ indicacions clares pel que fa al lloc on s’ha de realitzar la contenció verbal. En la circular no s’especifica cap espai concret ni es fixa cap requisit relatiu a l’entorn on s’ha de dur a terme la tasca de desescalada verbal, entenent per tant que es pot dur a terme en qualsevol lloc del mòdul si no s’indica res en contrari per part de Direcció, i pressuposant que  sigui on sigui on tingui lloc la interacció comunicativa, a manca d’altres  directrius  més concretes, és confiarà en el bon criteri dels professionals de servei interior a l’hora de l’elecció del lloc destinat a l’efecte.
  • En qüestió de formació, la circular estableix que: tots els professionals que intervenen en l’aplicació dels mitjans de contenció han de rebre la formació adient per fer front al repte que planteja un intern nerviós o violent. Aquesta formació, actualment al nostre centre només va dirigida a personal del DE, del DERT, de la UHPP i als CUSI. Aquest fet descarta a un gran nombre de professionals que en un moment donat poden prestar servei en un departament especial o de règim tancat i que es veurien inhabilitats per intervenir en l’aplicació de la mesura de contenció i els seus mètodes de control.

Des de la nostra secció, veiem imprescindible que aquesta formació es faci extensiva a tots els professionals de servei interior del centre, evitant així problemàtiques futures que podrien derivar en una impossibilitat d’aplicació d’una mesura determinada per manca de gent habilitada per fer-ho segons allò establert al protocol.

Així mateix, les especificitats del protocol a l’hora de traslladar tota la informació que es requereix al SIPC  i de redactar i/o emplenar la relació d’annexos que contempla,  fa necessari que es dugui a terme algun tipus de jornada formativa per als professionals intervinents que es troben davant de moltes novetats complicades d’assimilar només amb la lectura d’un plegat de papers, entenent la necessitat de que es pugui r posar en pràctica en un entorn formatiu, entorn  que hauria d’haver estat accessible abans de l’entrada en vigor del protocol, tot i així, més val tard que mai…

  • Una altra preocupació suposa el fet de la redacció dels informes o comunicats de fet per part dels funcionaris, que els enfonsa en una inseguretat jurídica absoluta i els situa en una amenaça constant de ser expedientats, ja que les imatges que s’enregistren per les càmeres durant tot el procés de resolució del conflicte, des que comença fins que s’hi posa fi, seran inevitablement valorades de manera totalment subjectiva pels qui les visionin.

 

En la circular no es té en compte que quan es produeix un incident, més encara si aquest suposa violència, aldarulls i alteracions regimentals, els professionals de servei  interior que hi intervenen, només uns moments després de que el conflicte hagi finalitzat, encara amb la tensió al cos i en moltes ocasions amb companys intervinents que han sofert una agressió,  es veuen obligats a redactar un comunicat de fets detallant tot el que ha succeït. No es te en compte en cap moment que les circumstàncies personals de qui ha de redactar l’informe no són les més adients per  reflectir acuradament i sense errors l’ordre i el temps en que ha tingut lloc cada part de l’incident. En altres centres penitenciaris catalans, tenim constància que en una mostra d’empatia i de respecte vers el funcionari, es permet en determinats casos a sol·licitud i amb presència del cap de serveis, visionar les imatges abans de donar per tancat l’informe, sol·licitem que aquesta possibilitat es faci extensiva al nostre centre ja que creiem que suposaria un mínim de seguretat jurídica i una aplicació menys  lesiva pels professionals d’interior de la nova circular, que ja de per sí  deixa als treballadors d’interior en una indefensió absoluta.

Des de la secció sindical de CCOO sol·licitarem una reunió amb la direcció del centre per tal de tractar aquests punts que ens afecten a tots, sent conscients  que aquesta és ara nostra funció al centre però sense deixar de banda  la reivindicació feta per part de l’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO exigint la immediata retirada i modificació del protocol en tant que menysprea i constitueix una falta de respecte vers el col·lectiu de servei interior, reivindicació a la qual ens unim.

Aprofitem també per mostrar tot el nostre suport a tot  personal de servei interior i especialment als professionals que presten serveis als departaments especials, que es veuen més intensament afectats per aquest nou protocol.

Des de la nostra secció els hi volem transmetre tota la confiança en la seva professionalitat, que tant es posa en entredit per part de l’administració.

Sant Esteve de Sesrovires,  11 de maig de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO DEL C.P. BRIANS 1 SOBRE LA CIRCULAR 2/2021

US CONTINUAREM INFORMANT!