L’ADMINISTRACIÓ COMUNICA LA LLISTA DEL PERSONAL INTERÍ AFECTAT PEL CONCURS I L’OPOSICIÓ D’EDUCADORS

 

El Departament de Justícia ens ha comunicat que ahir a la tarda es va enviar un correu electrònic a les persones interines del cos d’educadors/es socials, que cessaran a conseqüència de la resolució del concurs general de mèrits i del procés selectiu, adjuntant un model de sol·licitud de reubicació en format Excel incloent el següent contingut:

Us informo que, com a personal interí, heu estat afectat per la resolució del concurs general de provisió de llocs de treball del cos de diplomatura, educació social, o per la resolució del procés selectiu per a l’accés a la condició de funcionari del cos de diplomatura, educació social (JU029), ja sigui per l’ocupació del lloc per una persona funcionària o pel canvi d’adscripció definitiva de la persona que té reservat el lloc que ocupeu.

 Als efectes de la vostra reubicació com a personal interí del cos de diplomatura, educació social, us envio adjunt un formulari que inclou les diferents possibilitats de reubicació. També s’ha inclòs una opció per a les persones que no vulguin ser reubicades. Si escolliu aquesta opció i sou una persona funcionària d’un altre cos, comportarà el reingrés al cos de funcionari del qual esteu actualment en excedència. Si no teniu la condició de persona funcionària d’un altre cos, escollir aquesta opció comportarà passar a percebre la prestació d’atur.

 Si voleu ser reubicat/ada, heu d’emplenar totes les opcions (llevat de la darrera). En el cas que vulgueu ser reubicat/ada només en determinades opcions, marqueu aquestes per ordre de prioritat i, com a darrera opció, marqueu No vull ser reubicat/ada.

 Així mateix, us informo que d’acord amb el que estableix el punt 1.4 de l’Acord de Govern, de 13 de juny de 2017, als efectes d’afavorir l’estabilitat de les unitats i evitar la consegüent dificultat per al manteniment d’una correcta prestació dels serveis, en cap cas es pot nomenar o contractar a personal temporal amb vincle vigent que no hagi prestat serveis, com a mínim, durant sis mesos en la darrera vinculació. Es pot entendre que aquesta condició no opera en el cas de personal amb nomenament o contracte per substitució o personal interí de reforç per ocupar llocs de treball vacants o reservats que s’ofertin dins del mateix departament. Per tant, no podreu renunciar al nomenament o contracte del lloc que se us adjudiqui, per tornar a ser nomenats en el període de sis mesos, llevat de l’excepció esmentada.

 Al formulari heu d’emplenar les dades de DNI i Cognoms i nom. A la columna Codi opció heu d’anar seleccionant, per ordre de prioritat, les opcions de reubicació que us interessin. Un cop hagueu acabat d’emplenar l’excel, heu de fer el següent:

1)     guardar l’excel al vostre ordinador

2)     posar com a nom del document (l’excel) el número del vostre DNI amb la lletra inclosa.

3)     Respondre a aquest correu adjuntant el fitxer l’excel que heu guardat al vostre ordinador amb el nom del vostre DNIcom a màxim, el proper dijous 29 d’abril, a les 24 horesSi no rebem el formulari emplenat d’alguna persona, entendrem que no vol ser reubicada

 La reubicació es farà per l’ordre següent:

1r. Les persones que han obtingut una puntuació de 10 punts o més en el primer exercici del procés selectiu JU029 per ordre de major a menor serveis prestats com a educador/a social

2n. Les persones que han obtingut una puntuació de menys de 10 punts en el primer exercici del procés selectiu JU029 per ordre de major a menor serveis prestats com a educador/a social

3r. Les persones que no han participat en el procés selectiu JU029 per ordre de major a menor serveis prestats com a educador/a social

Us adjunto un pdf amb l’ordre de reubicació de les persones interines afectades.

 Per informar de les reubicacions adjudicades, es farà un acte similar al que es va fer per a l’adjudicació de llocs del procés selectiu per a l’accés a la condició de funcionari del cos de diplomatura, educació social JU029. És a dir, es retransmetrà pel canal YouTube i posteriorment s’enviarà, per evalisa, la comunicació de l’adjudicació.

 En el cas de les substitucions, ara s’han ofert les possibilitats que existeixen actualment, però aquestes poden variar en funció de l’alta mèdica de la persona a substituir o que es generin noves baixes mèdiques, i es mantindran fins a l’alta mèdica de la persona substituïda.

 

L’Administració transmet un termini asfixiant per emplenar i enviar el formulari per a la seva reubicació, finalitzant DEMÀ dijous 29 d’abril, a les 24 hores.

AFIRMEN QUE EN CAS QUE NO ES REBI EL FORMULARI EMPLENAT ENTENDRAN QUE NO VOLEN SER REUBICATS!

 

CCOO hem contactat amb la subdirectora general de Recursos Humans i Relacions Laborals per comunicar-li:

  • Que es podrien haver produït incidències en algunes notificacions
  • Per sol·licitar l’ampliació d’un termini que és excessivament curt i que demostra novament la poca empatia de l’Administració amb el seu personal.

CCOO hem mantingut fins al final el nostre desacord i rebuig amb l’Administració per l’arbitrarietat que han demostrat en tot moment, i com, amb l’ajut d’altres sindicats, s’ha pervertit la valoració dels serveis prestats, inventant-se criteris i barems segons anava avançant el procés.

Barcelona, 28 d’abril de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUBICACIÓ DELS EDUCADORS INTERINS 

US CONTINUAREM  INFORMANT!