PRP  (PROGRAMA DE RENDIMENT PROFESSIONAL)

 

La quantitat a percebre es de 383,01€ trimestrals

Trimestres Mes de pagament
1r trimestre (gener-març) Maig
2° trimestre (abril-juny) Agost
3r trimestre (juliol-setembre) Novembre
4º trimestre (octubre-desembre) Febrer (de l’any següent)

 

S’inclou dins del programa:

  • Personal funcionari de l’àmbit de règim interior, de l’àmbit d’administració i de l’àmbit de rehabilitació que ocupin llocs base o de comandament intermedi
  • Personal interí que acrediti prestació continuada de serveis a jornada completa de, com a mínim, 6 mesos en centres penitenciaris. A aquests efectes es considerarà prestació de serveis continuada les discontinuïtats inferiors a 15 dies.
  • Al personal nomenat a temps parcial i personal amb reducció de jornada per interès particular se li aplicarà la part proporcional de les quantitats resultants segons la jornada realitzada.
  • El personal que no hagi prestat servei durant tot el trimestre es calcularà de manera proporcional al temps treballat.

 

DEDUCCIONS

30% de l’import trimestral Per cada absència del torn de treball 
Per tres retards superiors a 30 minuts sobre l’horari d’entrada durant el trimestre (excepte per causa de força major.)

 

Queden exceptuades de deduccions únicament les causes següents:

Pels permisos i llicències legalment establerts excepte la llicència per assumptes propis sense retribució i la llicència per estudis quan no es concedeixi per interès de l’Administració.
Pel règim de vacances i compensació de festius
Per les baixes per accident de treball o malaltia professional.
Per situació de risc durant l’embaràs
Per l’assistència a Formació impartida per l’Administració o les organitzacions sindicals representatives, relacionades amb el lloc de treball exercit i proposta i autoritzada pels superiors jeràrquics, o la impartició, prèviament autoritzada, de cursos i seminaris en centres públics de formació de funcionaris.

 

INCAPACITAT TEMPORAL PER MALALTIA COMUNA O PER ACCIDENT NO LABORAL

En cas d’absència per Incapacitat Temporal per malaltia comuna o per accident no de treball es deixarà de percebre:

Deducció per IT o accident no laboral

1r dia 30%
Dies següents 5%

 

En el cas d’incapacitats temporals superiors a 5 dies el descompte tindrà un límit del 50% mensual.

 

 

 

En cas de noves baixes, inclusiu en cas que es produeixin en el mateix mes, es procedirà de nou a descomptar el 30% de l’import trimestral el primer dia i el 5% els següents.

 

 

INDISPOSICIÓ SOBREVINGUDA

La indisposició sobrevinguda durant el torn de treball no computarà com a absència sempre que l’afectat sol·liciti la consideració del temps restant fins a la finalització de la jornada com a horari recuperable.

 

VAGA LEGAL

En cas de vaga legal únicament es descomptarà l’import de la prima proporcional al mateix temps que s’exerceixi aquest dret.

 

DESCARREGA LA GUIA INFORMATIVA SOBRE EL PRP EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!!!

Agrupació de Personal Penitenciari Federació de Serveis a la Ciutadania CCOO de Catalunya. Via Laietana, 16, 7a planta, 08003 Barcelona telèfon 934 812 765 fax: 933 107 869 email: genepresons@ccoo.cat