RETRIBUCIONS EN CAS D’INCAPACITAT TEMPORAL

Segons la normativa vigent (Decret Llei 2/2013, de 19 de març, que modifica el Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre), les retribucions en situació de baixa laboral per a tot el personal de la Generalitat de Catalunya seran:

Del dia 1 al dia 3 50%
Del dia 4 al dia 20 75%
Del dia 21 endavant 100%
Per al càlcul del % es pren com a referència la retribució cobrada l’últim mes sense baixa.

 

El 16 de juny de 2017 CCOO vam signar un acord amb l’Administració on s’ampliaven els supòsits d’Incapacitat Transitòria amb dret al cobrament del 100% de les retribucions.

 

Supòsits on es cobra el 100%

Intervenció quirúrgica, hospitalització, processos oncològics, dones víctimes de violència gènere, embarassades
Derivats de tractaments de reproducció assistida, IT durant el període de lactància
IT derivada de malalties que han causat discapacitat igual o superior al 33%
Exploracions diagnòstiques invasives: endoscòpies, cateterismes…
IT per avortament voluntari per inducció farmacològica en el 1r trimestre
IT per altres malalties greus i/o subjectes a declaració obligatòria (RD 1148/2011), cardiopaties isquèmiques, així com les malalties recollides als els annexos I i III del RD 2210/1995

En cas de successives baixes pel mateix motiu no s’aplicarà la retallada retributiva a partir del moment en què la baixa per recaiguda (acumulada al nombre de dies de la primera) passi del 21è dia. La 2a baixa pel mateix motiu comença a comptar a partir del nombre de dies de la primera.

CCOO CONTINUAREM LLUITANT PER RECUPERAR EL COBRAMENT DEL 100% EN TOTS ELS CASOS D’IT

RD 1148/2011
  • Hematologia: Aplàsia medul·lar greu, neutropènies i hemoglobinopaties constitucionals greus.
  • Errors del metabolisme: Desordres d’aminoàcids (fenilcetonúria, tirosinèmia…), desordres cicle urea, d’àcids orgànics, desordres carbohidrats, alteracions glicosilació proteica, malalties lisosomials, malalties dels peroxisomes, malalties mitocondrials…
  • Al·lèrgia i immunologia: al·lèrgies alimentàries greus, asma bronquial greu, immunodeficiències diverses, síndrome de disregulació immune i linfoproliferació.
  • Psiquiatria: trastorns de la conducta alimentària, de conducta greu, depressions majors, trastorns psicòtics, esquizoafectius
  • Neurologia: malformacions congènites del SNC, TCE sever, lesió medul·lar severa, epilèpsies, malalties autoimmunes (esclerosi múltiple, Guillain-Barré..), malalties neuromusculars (atrofia muscular espinal infantil..), infeccions i parasitosis SNC (meningitis, encefalitis..), AVC, paràlisi cerebral infantil, narcolèpsia,cataplègia.
  • Cardiologia: cardiopaties congènites, miocardiopaties per disfunció ventricular o arítmies greus, transplantament cardíac…
  • Aparell respiratori: fibrosi quística, pneumopaties, HT pulmonar, bronquiectàsies, proteïnosi alveolar, trasplantament pulmonar…

 

RD 2210/1995
  • Grip, diftèria, hepatitis, herpes zòster, ràbia, rubèola, xarampió, salmonel·losi, sífilis, tètanus, tos ferina toxoplasmosi, congènita, varicel·la, verola, TBC (tuberculosi), SARS (síndrome respiratori agut).
  • Botulisme, brucel·losi, campilobactoriosi, carbunco, còlera, criptospori diosi, dengue, encefalitis transmesa per paparres, malaltia meningocòccia, pneumocòccia, per haemophilus influenzae, virus Chikungunya, febre groga, febre del Nil Occidental, febre exantemàtica mediterrània, febre Q, febres hemorràgiques víriques, febres tifoidees , infecció per Chlamydia Trachomatis, per Escherichia Coli, gonocòccia, HIV, legionel·losi, leishmaniosi, hidatidosi, lepra, lepstospirosi, linfogranuloma veneri, listeriosi, paludisme, tularèmia, triquinosi, iersinosi, parotiditis, pesta, poliomielitis, shigellosi.

 

DESCARREGA L’INFORMACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN CAS D’INCAPACITAT TEMPORAL EN PDF

Agrupació de Personal Penitenciari Federació de Serveis a la Ciutadania CCOO de Catalunya. Via Laietana, 16, 7a planta, 08003 Barcelona telèfon 934 812 765 fax: 933 107 869 email: genepresons@ccoo.cat