NOTA REUNIÓ DE CCOO AMB LA DIRECCIÓ DE CP. PONENT

 

La Secció Sindical de CCOO, amb el seu Secretari al capdavant, ens hem reunit fa uns dies amb la Direcció del CP Ponent, per posar en el seu coneixem una sèrie de demandes i denuncies que CCOO ha anat recollit entre les companyes i companys en les diferents visites que estem realitzant al centre i també per tal de buscar solucions als diferents conflictes que s’han generat en els últims temps.

Primerament des de la secció sindical del CP Ponent, volem adquirir un compromís exprés amb les nostres afiliades i afiliats, de potenciar la informació del centre als treballadors a través de notes informatives i d’altres formats per tal d’obrir una nova etapa, més oberta i transparent.

En segon lloc, CCOO volem atendre les demandes que els treballadors de Ponent, reclamen justament i que dignifiquen la nostra feina diària, per aquest motiu des de CCOO intentarem informar-vos puntualment de totes les mesures que afectin els llocs de treball de la plantilla i les condicions ambientals dels llocs concrets on presten servei els treballadors i que fins ara s’han ignorat en alguns casos.

Entre altres temes els més rellevants que hem tractat en aquesta reunió són els següents:

Segones activitats en el CP Ponent

CCOO preguntem sobre l’afectació actual en els treballadors i en el centre per la segona activitat, exposem la problemàtica que s’està generant a conseqüència de les segones activitats al centre, ja que les tasques que haurien de ser bàsicament «de col·laboració i suport administratiu a les activitats de gestió, d’inspecció, d’execució, de control i similars, adequades al seu nivell de titulació, de formació i de coneixements» tal com recull el decret legislatiu DECRET 365/2001, de 24 de desembre, pel qual es regula la segona activitat en els cossos penitenciaris. En realitat, s’estan convertint de manera encoberta, a cobrir vacants que haurien de ser ocupades per comissions de serveis o sortir en el proper concurs de trasllat, també ens preocupa, que als treballadors se’ls hi exigeix les mateixes tastes que a les que se li exigirien al titular de la vacant.

CCOO tot i que som conscient ,que la responsabilitat última és de la secretaria general del Departament de Justícia que es qui ha de resoldre i no de la direcció del centre.

Tampoc ens val, simplement la resposta de la Direcció, en el sentit de: «aquest és un problema de tots», l’Administració ha de ser conscients, que som els seus treballadors els qui s’estan exposant dia rere dia, als conflictes de la nostra feina, i aquestes tasques requereix unes condicions físiques o psíquiques optimes dels seus treballadors.

Per aquest motiu instem a la Direcció del centre a què sigui la primera que exigeixi, per un deute moral cap als seus treballadors, que porten en molts casos més de vint-i-cinc anys de treball honest i professional, a la Secretaria un catàleg de vacants de segona activitat i la resolució abans dels sis mesos d’aquesta, tal com estem fent la part social des de fa molt temps a la Secretaria.

Reunions grups de treball amb els Comandaments Intermitjos

CCOO una vegada més hem exposat les nostres posicions, el anàlisis de la situació del centre i la necessitat imperiosa de realitzar una nova política d’informació, que arribi a tots els treballadors, aquesta de no saber que és el que la direcció espera de cadascú de nosaltres, ha augmentat la sensació de desconnexió entre la direcció i els treballadors creant la percepció que en la nostra tasca diària, no tenim suport de l’equip directiu.

La Direcció ens manifesta que a començaments d’any, tenen la intenció de reprendre les reunions de treball amb els CUSI’s els CAF’s i els Caps de Servei que van iniciar abans de l’estiu, però que per diferents motius i a l’espera de poder comptar amb el seu equip directiu al ple, s’havien deixat de fer. CCOO hem manifestat a la direcció que esperem poder participar activament amb trobades per tal de ser coneixedor de primera mà per on vol pilotar el projecte de la direcció.


Servei torn de nit

CCOO demanem, que se’ns faci arribar l’Ordre de Direcció que regula el Servei de nit, ja que creiem que hi ha serveis com el rastrell de seguretat, que està assumint una sobrecàrrega de treball, tenint en compte tots els monitors que té per controlar de diferents zones del centre, a més de les tasques de les seves pròpies, un únic funcionari durant tot el torn de nit.

La Direcció ens manifesta que no vol entrar a regular taxativament aquest servei, però ens informa que abans de l’estiu en una reunió que va tenir amb els caps de servei, ja va donar la indicació que fos a criteri del Cap de serveis i a sol·licitud del funcionari que presta serveis al rastell de seguretat, el que regularia com havia de produir-se el servei del torn de nit al rastrell de seguretat, segons les circumstàncies que es puguin donar, així com la possibilitat de fer relleu si cal amb el funcionari de servei a porta principal. Tanmateix ens informen que recordarà aquesta indicació als Caps de Serveis.

 

Sala de descans dels/les treballadors/res

CCOO, demanem la revisió i condicionament de la sala de descans dels funcionaris, la reposició del mobiliari obsolet i malmès com poden ser les butaques de descans entre altres, també sol·licitem en la mesura del possible, la reubicació en un altre lloc les màquines de vending o la substitució per unes altres que no siguin tan sorolloses.

Tanmateix fem extensible la reposició del mobiliari obsolet i malmès a altres espais del centre, en definitiva, demanem el compliment en tots els espais de treball del Real Decret 486/97 de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i el Real Decret 488/97 de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització, incidint en les condicions ambientals i ergonòmiques.

Valoració Final

Arribat aquest punt de la reunió CCOO, manifestem la sensació, de què tot i que la Direcció es mostra receptiva amb totes les propostes i demandes que els hi exposem, i manifesta que té ganes de treballar, per tal de dur a terme la modernització del centre i l’adequació/estandardització amb els altres centres penitenciaris (criteris de treball i normatives que han de regir un centre penitenciari del segle XXI).

Des de CCOO creiem que no s’està actuant amb prou encert, tenint en compte, que són massa les problemàtiques que estan afectant directament i indirectament als treballadors d’un centre que se senten abandonats, criminalitzats i en molts casos desinformats.

Aquesta és una plantilla ja fa molts anys que du veient-les de tots colors, sent un referent per molts companys que treballen arreu dels centres de tot Catalunya.

Esperem que en les pròximes setmanes i mesos amb la presa de possessió del nou Subdirector d’Interior (al qual li desitgem molta sort en la seva nova tasca), es puguin començar abordar molts temes que la direcció ha postergat fins ara.

Lleida, 12 de desembre de 2019.

 

La secció Sindical CCOO del CP Ponent, volem aprofitar l’ocasió per desitjar-vos; Bones festes i els nostres millors desitjos per a 2020 a tots els treballadors i treballadores del CP Ponent. Serà tasca de totes i tots millorar les condicions de vida de totes les persones del nostre voltant. Recordeu que la lluita és col·lectiva i que encara ens queda molt per recuperar i avançar.

Feliç 2020!!

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA DE LA REUNIO DE CCOO AMB LA DIRECCIÓ DEL C.P. PONENT

US CONTINUAREM INFORMANT!