PUBLICADA LA CONVOCATÒRIA DE LES PROVES FÍSIQUES DE L’OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES JU030

 

Avui s’ha publicat l’Acord del tribunal qualificador de la convocatòria del procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) (núm. de registre de la convocatòria JU030)

El Tribunal Qualificador del procés selectiu esmentat, reunit en data 25 de febrer de 2022, va adoptar fer públics els acords següents:

1. Fer pública la distribució per grups de les persones convocades a la realització de la segona prova (capacitat física), de caràcter obligatori i no eliminatori. Aquesta prova es realitzarà al Centre d’Alt Rendiment (CAR), Avinguda Alcalde Barnils, 3-5, 08174 Sant Cugat del Vallès. La distribució es detalla a l’annex 1 de l’acord. Les persones convocades han de verificar, amb caràcter previ, el dia, grup i torn que els correspon per realitzar la prova.

2. Fer públiques les instruccions per a les persones convocades a la realització de la segona prova (capacitat física) que consten a l’annex 2.

3. Fer públiques les instruccions derivades de les mesures de prevenció amb motiu de la Covid-19 que han de seguir les persones aspirants els dies en què es realitzi la prova. Aquestes instruccions es detallen a l’annex 3.

4. Les persones aspirants que tinguin diagnosticada la malaltia de la Covid-19 i no hagin finalitzat el període d’aïllament el dia assignat per realitzar la segona prova, no podran assistir; han d’ enviar un correu electrònic a la Secció de Convocatòries del Departament de Justícia ( selecciotecespecialistes.justicia@gencat.cat ), preferiblement amb anterioritat a la realització de la prova, i com a màxim el dia 4 de març de 2022. En el correu cal adjuntar un document emès per un organisme que formi part de la xarxa de Salut Pública, com ara els adscrits a l’Institut Català de la Salut (centre d’atenció primària o informe facultatiu) o òrgans equivalents d’altres comunitats autònomes on es faci constar que es troben en la situació abans esmentada. El tribunal qualificador prendrà les mesures necessàries per tal de garantir la seva participació en el procés de selecció.

5. D’acord amb la base 8.1.2 de la convocatòria, les participants convocades a la realització de la prova de capacitat física que acreditin que estan embarassades o que no han complert les setze setmanes des del naixement del fill o filla poden sol·licitar l’ajornament de la prova de capacitat física, que hauran de dur a terme en la convocatòria següent d’accés al cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1). La sol·licitud d’ajornament s’ha d’adreçar al tribunal qualificador, abans de les 23.59 h del dia 2 de març de 2022 i s’ha de presentar telemàticament, per mitjà del correu electrònic selecciotecespecialistes.justicia@gencat.cat, i ha d’anar acompanyada, obligatòriament, d’un certificat mèdic en què consti aquest fet causant.

6. Fer públic aquest acord amb data 25 de febrer de 2022 al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler ( http://tauler.gencat.cat ) i al web del Departament de Justícia, a l’adreça http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/oposicions/funcionaris/execuciopenal/.

Contra aquest acord les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’òrgan convocant en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

 

ANNEX 2

Instruccions per a les persones convocades a la realització de la segona prova (capacitat física) els dies 3 i 4 de març de 2022, al Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès, del procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) (núm. de registre de la convocatòria JU030).

 

 • Per realitzar la prova, les persones aspirants s’han d’identificar amb l’original del DNI, NIE, permís de conduir o passaport.
 • La identificació de les persones aspirants es realitzarà a l’exterior de les instal·lacions del CAR. En previsió del fred, es recomana portar roba d’abric.
 • Es recomana arribar amb una antelació de 15 minuts (no més) davant les instal·lacions del CAR. Les persones que arribin amb un retard de 15 minuts sobre l’hora que tenen assignada no podran accedir a les instal·lacions del CAR.
 • Per realitzar la prova, s’entregarà a les persones aspirants una targeta identificativa (dorsal) que els identificarà durant la realització de la prova. És responsabilitat de les persones aspirants comprovar que les dades que hi consten siguin correctes.
 • Les persones participants hauran de lliurar la targeta identificativa (dorsal) als testadors de la prova en el moment en què finalitzin l’exercici de cursa de llançadora, per tal que aquests hi registrin la marca realitzada. És responsabilitat de les persones participants lliurar la targeta identificativa (dorsal) ja que en cas contrari no es podrà valorar l’exercici.
 • Les persones aspirants han de portar el dia de realització de la prova la declaració responsable establerta a la base 8.1.2 de la convocatòria, que es pot descarregar des del lloc web de la convocatòria i que s’haurà de lliurar en el moment de la identificació. El fet que una persona participant no presenti aquesta declaració responsable comportarà que se l’exclogui del procés de selecció.
 • Les màquines expenedores de menjar i beguda que es troben a les instal·lacions del CAR no estaran disponibles els dies de realització de la prova. Es recomana portar menjar i beguda.
 • Per a la realització dels exercicis físics és obligatori que les persones aspirants portin roba i calçat esportiu. No es podran utilitzar els vestidors ni les dutxes; les persones aspirants hauran d’arribar a la prova amb l’equipament esportiu posat.
 • Les persones participants han de seguir en tot moment les indicacions del personal de l’organització, tant pel que fa a les mesures de prevenció per la Covid-19 com les relacionades amb l’organització i desenvolupament de la prova. El tribunal qualificador pot proposar a l’òrgan convocant l’exclusió del procés de selecció de qualsevol persona participant que tingui alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d’igualtat i equitat o altres comportaments que alterin el desenvolupament de la prova. Es podran fer proves de consum de substàncies o de grups farmacològics prohibits, d’estimulants o de qualsevol altre tipus de dopatge destinat a augmentar la capacitat física o a modificar els resultats de la prova segons les normes del Comitè Mèdic del Comitè Olímpic Internacional. El fet de donar un resultat positiu en alguna d’aquestes substàncies o de negar-se a sotmetre’s a aquestes proves seran motiu d’exclusió automàtica del procés de selecció.
 • Les persones aspirants no podran provar cap element o material abans de fer els exercicis físics. Disposaran d’un breu període d’escalfament abans del moment just de realitzar cadascun dels exercicis.
 • Qualsevol incompliment de les normes establertes per a cada exercici suposarà la consideració de nul de l’exercici corresponent, tal com s’especifica a l’annex 5 de les bases de la convocatòria.
 • Per a qualsevol aclariment, les persones convocades poden adreçar-se a la Secció de Convocatòries del Departament de Justícia per mitjà d’un correu electrònic a selecciotecespecialistes.justicia@gencat.cat 

 

ANNEX 3

Instruccions derivades de les mesures de prevenció amb motiu de la Covid 19 que han de seguir les persones aspirants que es presenten a la segona prova (capacitat física) del procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) (núm. de registre de la convocatòria JU030)

 

El tribunal qualificador, un cop consultats els serveis de prevenció de riscos laborals amb motiu de la situació sanitària actual i per garantir la seguretat de les persones que participen en aquesta prova, prevista pels dies 3 i 4 de març de 2022, al Centre d’Alt Rendiment (CAR), de Sant Cugat del Vallès, estableix les instruccions següents adreçades a les persones aspirants convocades:

 • Hauran de complir totes les mesures preventives de salut pública i seguretat indicades per l’autoritat sanitària a la Resolució SLT/342/2022, de 16 de febrer, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya.
 • No podran realitzar la prova les persones que tinguin diagnosticada Covid-19 i no hagin finalitzat el període d’aïllament el dia previst de realització de la prova. Les persones que es trobin en aquesta situació hauran d’enviar un correu electrònic a la Secció de Convocatòries del Departament de Justícia (selecciotecespecialistes.justicia@gencat.cat), preferiblement amb anterioritat a la realització de la prova i com a màxim el dia 4 de març. En el correu cal adjuntar un document emès per un organisme que formi part de la xarxa de Salut Pública, com ara els adscrits a l’Institut Català de la Salut (centre d’atenció primària o informe facultatiu) o òrgans equivalents d’altres comunitats autònomes on es faci constar que es troben en alguna de les situacions abans esmentades. El tribunal qualificador prendrà les mesures necessàries per tal de garantir la seva participació en el procés de selecció.

ENTRADA A LES INSTAL·LACIONS DEL CAR

 • Hauran de seguir en tot moment les indicacions de seguretat del personal de l’organització.
 • Únicament serà permesa l’entrada a les instal·lacions del CAR a les persones participants convocades, amb l’acreditació prèvia de la seva identitat. En cap cas serà permesa l’entrada de persones acompanyants.
 • La identificació es realitzarà a l’exterior, llevat que la climatologia no ho permeti.
 • Les persones aspirants convocades hauran de portar la mascareta quirúrgica o FPP2 col·locada correctament (tapant boca i nas).
 • Caldrà mantenir la distància interpersonal de seguretat entre les persones aspirants, d’acord amb les indicacions del personal col·laborador i s’haurà d’evitar la salutació amb proximitat i el contacte físic amb altres persones.

DINS DE LES INSTAL·LACIONS DEL CAR

 • Durant tot el desenvolupament de la prova es recomana a les persones aspirants que es mantinguin en silenci.
 • Les persones aspirants hauran de dur posada la roba esportiva atès que no podran utilitzar els vestidors per canviar-se de roba ni per dutxar-se.
 • Tots els grups tindran assignada una zona coberta de descans fixe. En cap moment els grups es poden creuar o compartir la mateixa zona de descans.
 • Les persones aspirants hauran de portar la mascareta (quirúrgica o FPP2) col·locada correctament i en tot moment, llevat de quan estiguin realitzant els exercicis, i d’acord amb les indicacions del personal de l’organització.
 • Les persones aspirants hauran de fer ús periòdicament de líquid hidroalcohòlic per a la higiene de mans, i en especial, quan es treguin la mascareta abans de realitzar els exercicis.
 • En cada exercici es prendran les mesures higièniques de neteja dels aparells que siguin necessàries.
 • Per a l’ús dels lavabos s’haurà de demanar permís a una de les persones responsables del grup, que les acompanyarà personalment. Es recomana utilitzar els lavabos als descansos per no endarrerir la realització dels exercicis.

SORTIDA DE LES INSTAL·LACIONS

 • Acabada la prova, cada grup serà acompanyat per una de les persones responsables de grup fins a l’exterior del recinte. S’ha de procurar abandonar les instal·lacions tan aviat com sigui possible.

Per a qualsevol aclariment, les persones convocades poden adreçar-se a la Secció de Convocatòries del Departament de Justícia per mitjà d’un correu electrònic a

selecciotecespecialistes.justicia@gencat.cat

 

Barcelona, 25 de febrero de 2022

 

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES JU030

US CONTINUAREM INFORMANT!