PUBLICADA LA CONVOCATÒRIA I LES BASES DEL CONCURS OPOSICIÓ DEL COS DE DIPLOMATS, SERVEIS PENITENCIARIS

 

Avui, 4 de juliol de 2024, s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ JUS/2422/2024, de 29 de juny, de convocatòria del procés de selecció per proveir 24 places del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, àmbit funcional d’execució penal (grup A, subgrup A2) (núm. de registre de la convocatòria JU031).

 

Avui s’ha publicat al DOGC la resolució de convocatòria del procés de selecció per proveir 24 places del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, àmbit funcional d’execució penal (grup A, subgrup A2, núm. de registre de la convocatòria JU031), d’acord amb les bases que figuren a l’annex 1 i següents d’aquesta resolució.

 

DESCARREGA LA RESOLUCIÓ AMB LES BASES DEL PROCÉS

 

Contra LA resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament un recurs de reposició davant l’òrgan convocant en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya –quant al torn de participació lliure– o el jutjat contenciós administratiu corresponent –quant al torn de participació de promoció interna–, segons escaigui, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 4 de juliol de 2024

 

DESCARREGA LA RESOLUCIÓ DE CONVOCATÒRIA AMS LES BASES DEL PROCÉS

US CONTINUAREM INFORMANT!