PUBLICADA LA PROPOSTA DEFINITIVA DE RESOLUCIÓ DEL CONCURS DE COMANDAMENTS JU014

 

Avui, 28 d’abril de 2022 la Junta de Mèrits i Capacitats del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars de l’àmbit de règim interior i administratiu dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/014/2019) ha publicat l’acord on s’aprova la llista definitiva de valoració de mèrits i capacitats i la proposta definitiva de resolució del concurs (feu clic).

 

La Junta de Mèrits i Capacitats ha acordat:

 

Primer.Modificar la valoració dels mèrits dels apartats treball desenvolupat i grau personal consolidat, de les persones que participen en aquest concurs i a les quals no se’ls hi havia aplicat els efectes administratius derivats de la publicació de la Resolució de la convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de 46 llocs de cap d’Unitat del Centre Penitenciari Puig de les Basses (convocatòria de provisió JU/CP003/2010), (DOGC núm. 8617, de 2.3.2022), de conformitat amb el que disposa l’Acord de la Junta de Mèrits i Capacitats, publicat en data 8 d’abril de 2022.

 

Segon.La llista definitiva de valoració de mèrits i capacitats de la primera fase de les persones aptes de la segona fase participants en aquest concurs (annex 1).

 

Tercer.- Efectuar la proposta definitiva de resolució del concurs de mèrits i capacitats, de conformitat amb el que disposa la base 11 de la Resolució JUS/1116/2019, de 29 d’abril, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars de l’àmbit de règim interior i administratiu dels centres penitenciaris de Catalunya  (convocatòria de provisió núm. JUS/014/2019), i trametre-la a l’òrgan convocant perquè l’aprovi (annex 2).

 

Quart.– Publicar aquest Acord en data 28 d’abril de 2022, a través del tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), a la intranet i al web del Departament de Justícia http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/, d’acord amb el que estableix el punt 8.3 de les bases de la convocatòria esmentada.

 

Cinquè.– Elevar la proposta definitiva de resolució a l’òrgan convocant per tal que, si escau, l’aprovi i elabori la resolució definitiva del concurs.

 

Contra l’Acord les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera del Departament de Justícia en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva exposició pública, d’acord amb els articles 112,121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Barcelona, 28 d’abril de 2022

 

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DE LA JUNTA DE MÈRITS DEL  CONCURS DE COMANDAMENTS JU014 AMB LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEFINITIVA DEL CONCURS

US CONTINUAREM INFORMANT!