PUBLICADA LA RESOLUCIÓ DE MODIFICACIÓ DE LES BASES DE L’OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES JU030

 

 

Avui s’ha publicat la RESOLUCIÓ JUS/2093/2022, de 30 de juny, de modificació de la Resolució JUS/1208/2021, de 26 d’abril, per la qual es convoca el procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) (núm. de registre de la convocatòria JU030).

 

Les modificacions de les bases són les següents:

 

−1 Modificar l’apartat 9 de les bases de la convocatòria, relatiu al curs selectiu, per reduir-ne la durada, de manera que es configura de la manera següent:

El tribunal qualificador elaborarà la llista d’aspirants que hagin superat les fases d’oposició i de concurs, que seran proposats per fer la fase del curs selectiu, organitzat pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), per ordre de puntuació. El nombre d’aspirants serà com a màxim de 280. La resolució del tribunal qualificador per la qual es fa pública aquesta llista establirà el lloc, el dia i l’hora de la convocatòria de l’inici del curs selectiu, a proposta de la directora del CEJFE.

Aquest curs és de caràcter obligatori i eliminatori. S’hi tractaran aspectes teòrics i pràctics i es farà una única avaluació.

El curs, de caràcter presencial, tindrà una durada d’una setmana (amb un total de 35 hores lectives) per a cada torn d’aspirants, tenint en compte que en cada torn faran el curs entre 93 i 94 aspirants. El curs es durà a terme per part del CEFJE, que informarà el tribunal qualificador del desenvolupament. La determinació de la setmana en què correspon fer el curs a cada aspirant serà determinat per l’organització amb la suficient antelació, per tal de garantir que els aspirants puguin organitzar-se convenientment.

Els continguts bàsics i la normativa de funcionament intern del curs es donaran a conèixer als participants amb caràcter previ a l’inici del curs selectiu, a l’espai web del Departament de Justícia específic per a la convocatòria, i el primer dia de la formació. Podran quedar excloses del procés de selecció els aspirants que perdin la condició d’alumne d’aquest curs. La pèrdua de la condició d’alumne estarà regulada per la normativa de funcionament intern del curs.

El curs s’estructurarà a l’entorn d’aspectes teòrics i pràctics i les àrees temàtiques següents, relacionades amb les funcions del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1), establertes al Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya:

– La seguretat en l’entorn penitenciari.

– El model d’intervenció dirigit a les necessitats de l’individu.

– Habilitats, conducta i interacció del funcionari penitenciari amb els interns. La gestió de conflictes.

– Procediments pràctics i de seguretat.

L’avaluació dels coneixements teoricopràctics es farà mitjançant una única avaluació consistent en un qüestionari relatiu als coneixements adquirits, que tindrà una puntuació de 0 a 30 punts, en què cal obtenir una puntuació mínima de 15 punts.

L’assistència al curs és obligatòria, així com la participació en les activitats i proves d’avaluació. Per tal de superar el curs els participants han d’assistir al 100 % de les sessions. Excepcionalment, es pot admetre una absència màxima del 20 %, justificada amb l’acreditació oportuna.

Les qualificacions del curs selectiu se sotmetran a l’aprovació del tribunal qualificador.

 

−2 Establir que el termini de sis mesos de prestació de serveis com a funcionaris interins ‒exigit en el segon i el tercer paràgraf de l’apartat 10 de les bases de la convocatòria, relatius als requisits que han de complir els candidats per restar exempts de fer les pràctiques en centres penitenciaris‒ s’entén referit a la data de publicació de la present resolució de modificació de la convocatòria JU030, en comptes d’estar referit a la data de publicació de la pròpia resolució de convocatòria.

 

−3Modificar l’apartat 13.1 de les bases de la convocatòria, relatiu a l’assignació de llocs de treball, nomenament de funcionaris i presa de possessió, per tal de preveure’n l’adjudicació provisional, que queda redactat de la manera següent:

13.1 Una vegada finalitzades les fases d’oposició, de concurs, del curs selectiu i del període de pràctiques, s’ha d’obrir un termini de 20 dies hàbils perquè els participants proposats per al nomenament puguin presentar la documentació acreditativa dels requisits de participació, excepte que l’hagin presentat i acreditat durant el desenvolupament de la convocatòria.

Les persones que no presentin la documentació requerida i les que no compleixin les condicions i els requisits exigits no poden ser nomenades funcionàries i totes les seves actuacions queden anul·lades.

Un cop verificat que els aspirants compleixen les condicions i els requisits que estableix la convocatòria, els llocs de treball vacants s’han d’adjudicar de manera provisional, d’acord amb l’ordre de puntuació obtingut en el procés de selecció. A aquest efecte, tenen preferència els aspirants del torn de promoció interna.

Es pot fer una adjudicació provisional dels llocs de treball a les persones que estiguin exemptes de realitzar el període de pràctiques, d’acord amb el que estableix l’apartat 10 de la convocatòria.

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament un recurs de reposició davant el secretari general del Departament de Justícia en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 5 de juliol de 2022

 

DESCARREGA EN PDF LA RESOLUCIÓ DE MODIFICACIÓ DE LES BASES DE LA OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES JU030

US CONTINUAREM INFORMANT!