PUBLICADA LA RESOLUCIÓ DEL CONCURS DE MÈRITS D’ESTABILITZACIÓ I LA PROPOSTA DE NOMENAMENTS

 

Avui, dimecres 30 de novembre de 2022, s’ha publicat l’acord del Tribunal Qualificador dels processos d’estabilització,  mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 300).

 

En la sessió de data 30 de novembre de 2022, i de conformitat amb les bases de la convocatòria, el Tribunal ha acordat:

1. Reproduir la relació de codis de tràmit intern dels diferents processos de selecció que conformen la convocatòria amb núm. de registre 300 (cossos, escales o especialitats de personal funcionari), la qual consta a l’Annex 1 del present Acord.

2. Ratificar els criteris aplicats per a la valoració provisional de mèrits que consten a l’Annex 2 de l’Acord del Tribunal Qualificador, de 8.9.2022, relatiu a la valoració provisional de mèrits de la convocatòria amb núm. de registre 300 (processos d’estabilització mitjançant concurs de mèrits – personal funcionari), que expressament es reprodueixen a l’Annex 2 del present Acord.

3. Aprovar i publicar la relació de persones aspirants que han resultat aptes en els exercicis acreditatius dels requisits de participació de coneixements de llengua catalana i castellana, realitzats els dies 22 d’octubre i 11 de novembre de 2022, que consten a l’Annex 3 del present Acord.

A aquest efecte, cal tenir en consideració que la convocatòria a aquests exercicis s’ha efectuat en base a valoració provisional de mèrits, de conformitat amb el que estableixen les bases comunes d’aquests processos de selecció d’estabilització i, consegüentment, la informació és comuna a les convocatòries núm. de registre 300 i 400.

Les persones aspirants que, havent estat convocades expressament a la realització d’aquests exercicis no figuren en la mencionada relació, han acreditat el nivell corresponent, són no aptes o no hi van comparèixer. Les persones no aptes i les que no van comparèixer resten excloses del corresponent procés o processos d’estabilització, de conformitat amb el que preveu el punt 4 d’aquest Acord.

4. Publicar la relació de persones aspirants excloses amb indicació dels corresponents motius d’exclusió, d’acord amb la informació facilitada a aquests efectes per l’òrgan convocant, que consta a l’Annex 4 del present Acord, sense perjudici del que estableix el punt 3 d’aquest Acord.

A les persones aspirants que incorren en la causa d’exclusió 6 (altres motius) se les comunicarà de forma individualitzada, per part de l’òrgan convocant, el concret motiu de la seva exclusió, atenent a la normativa en matèria de protecció de dades.

5. Aprovar i publicar la valoració definitiva de mèrits, per ordre de puntuació, que consta a l’Annex 5 del present Acord. En aquesta valoració s’han aplicat els criteris de desempat establerts a les bases de la convocatòria i els comunicats per l’òrgan convocant.

Amb la valoració definitiva es donen per contestades totes les al·legacions presentades per les persones aspirants contra la valoració provisional de mèrits aprovada i publicada per Acord d’aquest Tribunal Qualificador de 8.9.2022.

6. Proposar a l’òrgan convocant el nomenament, com a personal funcionari de carrera dels cossos, escales o especialitats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de les persones aspirants que, d’acord amb la valoració definitiva de mèrits i el nombre de places convocades, han superat el corresponent procés de selecció d’estabilització mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, que consta a l’Annex 6 d’aquest Acord.

De conformitat amb la base comuna 13 de la convocatòria, els acords es publiquen en el Tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler
(http://tauler.gencat.cat). Així mateix, els annexos d’aquest Acord són consultables a través de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya: https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/procesdestabilitzacio- de-locupacio-temporal/concurs-de-merits/ i el Portal de l’empleat públic (ATRI).

Contra els punts 1, 2, 3, 5 i 6 d’aquest Acord, les persones aspirants poden interposar recurs d’alçada davant l’òrgan que va dictar l’acte que s’impugna o davant el competent per resoldre’l, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva publicació. A aquests efectes, hi ha disponible el tràmit electrònic Presentació de recursos administratius contra resolucions i actes en procediments de la Direcció General de Funció Pública.

Contra el punt 4 d’aquest Acord, les persones aspirants poden interposar potestativament un recurs de reposició davant la Direcció General de Funció Pública, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva publicació, mitjançant el tràmit electrònic Presentació de recursos administratius contra resolucions i actes en procediments de la Direcció General de Funció Pública, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seva publicació, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 30 de noviembre de 2022

 

 

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL CONCURS DE MÈRITS D’ESTABILITZACIÓ

DESCARREGA EN PDF L’ANNEX 2 AMB ELS CRITERIS DE VALORACIÓ DEFINITIVA

DESCARREGA EN PDF L’ANNEX 5 AMB LA VALORACIÓ DEFINITIVA DE MÈRITS PER ORDRE DE PUNTUACIÓ

DESCARREGA EN PDF L’ANNEX 6 AMB LA PROPOSTA DE NOMENAMENTS

US CONTINUAREM INFORMANT!