PUBLICADES LES LLISTES DE PERSONES APROVADES AMB LA PUNTUACIÓ FINAL DEL PROCÉS D’OBERTURA DE BORSA JUS/0068

 

Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció del procés selectiu de borsa per ocupar llocs en règim d’interinatge del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris, als centres penitenciaris adscrits a la Direcció General d’Afers Penitenciaris del Departament de Justícia, Drets i Memòria (ref. núm. JUS/0068/2024)

 

L’Òrgan Tècnic de Selecció del procés selectiu esmentat, reunit en data 21 de juny de 2024, ha adoptat fer públics els acords següents:

1. Aprovar i publicar la llista de persones aspirants aptes del curs de formació ordenades per la puntuació final obtinguda segons la fórmula establerta a les bases del procés (annex 1).

2. Aprovar i publicar la llista de persones aspirants aptes del curs de formació ordenades alfabèticament (annex 2).

3. Aprovar i publicar la llista de persones aspirants no aptes del curs de formació amb indicació del motiu pel qual han estat no aptes (annex 3) Els aspirants que han superat tot el procés seran inclosos a la borsa del cos tècnic d’especialistes segons la normativa que la regula.

4. Fer públic aquest acord amb data 21 de juny de 2024 al web del Departament de Justícia, a l’adreça

https://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/treballtemporal/funcionaris/borsatecnicsesp/jus-0068-24/

Barcelona, 21 de junio de 2024

 

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DEL ÒRGAN TÈCNIC DE SELECCIÓ

 

US CONTINUAREM INFORMANT!