PUBLICAT AL DOGC EL NOMENAMENT COM A FUNCIONARIS DE CARRERA DE LA JU030

 

Avui, 15 de novembre de 2022 s’ha publicat la RESOLUCIÓ JUS/3536/2022, de 10 de novembre, de nomenament de persones funcionàries de carrera del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) (núm. de registre de la convocatòria JU030).

 

RESOLUCIÓ JUS/3536/2022, de 10 de novembre, de nomenament de persones funcionàries de carrera del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya

 

La Resolució JUS/1208/2021, de 26 d’abril, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8397, de 28.4.2021, fa pública la convocatòria del procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) (núm. de registre de la convocatòria JU030).

La Resolució JUS/2093/2022, de 30 de juny, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8702, de 5.7.2022, modifica la Resolució JUS/1208/2021, de 26 d’abril.

Vista la proposta de nomenament de 10 d’octubre de 2022 formulada pel tribunal qualificador del procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) (núm. de registre de la convocatòria JU030), i un cop verificat el compliment dels requisits i de les condicions que preveuen les bases de la convocatòria esmentada;

Atès el que disposa la base 13 de la convocatòria en relació amb l’assignació de llocs de treball, nomenament de persones funcionàries i presa de possessió;

Vist el resultat de l’acte públic d’adjudicació dels llocs de treball objecte de la convocatòria que ha tingut lloc els dies 27 d’octubre i 3 de novembre de 2022;

Atès el que disposen l’article 6.3 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; l’apartat 2 de l’Acord GOV/117/2022, de 7 de juny, d’atribució de competències als departaments de la Generalitat en matèria de funció pública i l’apartat 1.1 de la Resolució JUS/1041/2021, de 30 de març, de delegació de competències de la consellera de Justícia en diferents òrgans del Departament,

 

Resolc:

 

–1 Nomenar funcionàries de carrera del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, les persones que figuren a l’annex d’aquesta resolució.

 

–2 Les persones nomenades que figuren a l’annex d’aquesta resolució han de fer el jurament o la promesa i prendre possessió del lloc de treball adjudicat davant el secretari general del Departament de Justícia, Drets i Memòria, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

–3 Publicar aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=942470

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant l’òrgan convocant en el termini d’un mes, d’acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seva publicació en el DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 10 de novembre de 2022

DESCARREGA EN PDF  LA PUBLICACIÓ AL DOGC DEL NOMENAMENT DE FUNCIONARIS DE CARRERA DE LA OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES JU030

US CONTINUAREM INFORMANT!