PUBLICATS ELS RESULTATS DE LA 1a PROVA I CONVOCADES LES PROVES FÍSIQUES DE L’OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES JU030

 

Avui s’ha publicat l’Acord del tribunal qualificador de la convocatòria del procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) (núm. de registre de la convocatòria JU030)

El Tribunal Qualificador del procés selectiu esmentat, reunit en data 3 de febrer de 2022, ha adoptat fer públics els acords següents:

1. Modificar les plantilles de correcció del torn lliure i del torn de promoció interna publicades en data 16 de desembre de 2021, una vegada examinades i revisades les al·legacions presentades per les persones aspirants a la primera prova (test de coneixements), d’acord amb el següent:

Prova realitzada el 13.11.2021

Anul·lar les preguntes següents:

Pregunta del torn lliure model A Pregunta del torn lliure
model B
Pregunta del torn promoció
interna model A
Pregunta del torn promoció
interna model B
Motivació

4

14 1

7

Incorrecció de les respostes plantejades

32

76 59

14

Incorrecció en el plantejament de la pregunta

68

32

Incorrecció de les respostes plantejades

112

110

Incorrecció en el plantejament de la pregunta

115

118

Incorrecció en el plantejament de la pregunta

 

Modificar la resposta correcta de la pregunta següent:

  Torn lliure
model A
Torn lliure
model B
Torn promoció interna model A Torn
promoció
interna
model B
Motivació
Pregunta

33

82 19

19

 
Opció de resposta correcta

a)

a) d)

c)

Error en la transcripció

 

Prova realitzada el 15.12.2021

Anul·lar les preguntes següents:

Pregunta del torn
lliure model A

Motivació

62

Incorrecció en el plantejament de la
pregunta

101

Incorrecció de les respostes
plantejades

 

2. Incorporar a la valoració de la primera prova (test de coneixements) les preguntes de reserva següents, d’acord amb la base 8.1.1. de la convocatòria:

Prova realitzada el dia 13.11.2021:

Torn lliure, models A i B:

  • Les preguntes de reserva 2,3,4 i 5 (corresponents a la part específica del temari);
  • La pregunta de reserva 9 (corresponent a la part general del temari).

Torn de promoció interna, models A i B:

  • La pregunta de reserva 1 (corresponent a la part específica del temari);
  • Pa pregunta de reserva 6 (corresponent a la part general del temari).
    Prova realitzada el dia 15.12.2021:

Torn lliure, model A:

  • Les preguntes de reserva 1 i 2 (corresponents a la part específica del temari).

3. Publicar al web del Departament de Justícia les noves plantilles de correcció d’acord amb les modificacions especificades als punts anteriors d’aquest Acord.

[…]

6. Aprovar i publicar les qualificacions i la llista de persones aspirants aptes, no aptes i no presentades de la primera prova (test de coneixements) (annex 1).

7. Convocar les persones aspirants que consten a l’annex 2 a la realització de la segona prova (capacitat física) que es durà a terme els dies 3 i 4 de març al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès. La data i hora de la convocatòria de les persones aspirants, així com les indicacions necessàries per a la realització de la prova de capacitat física es farà pública previsiblement la setmana anterior a la realització de la prova, en l’enllaç següent:.

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/oposicions/funcionaris/execuciopenal/encurs/JU030/

8. Fer públic al web del Departament de Justícia el model de declaració responsable establert a la base 8.1.2 de la resolució de la convocatòria. Aquest document s’haurà de presentar el dia de realització de la prova física, abans de l’inici d’aquesta prova. El fet que una persona participant no presenti aquesta declaració responsable comportarà que se l’exclogui del procés de selecció.

9. Publicar, de conformitat amb la base 8.1.3 de la convocatòria, la llista provisional de persones aspirants que han de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana (annex 3).

Les persones aspirants que consten en aquesta llista disposen d’un termini de deu dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació de l’Acord, per esmenar els defectes o presentar la documentació acreditativa dels coneixements de llengua requerits. Les persones convocades a realitzar la prova de català poden presentar la documentació que acrediti que estan en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana requerit (B2) mitjançant un requeriment de documentació que tindran a l’apartat Àrea privada, al qual podran accedir des de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya ( http://seu.gencat.cat ).

10. Publicar, de conformitat amb la base 8.1.3 de la convocatòria, la llista provisional de persones aspirants que han de realitzar la prova de coneixements de llengua castellana (annex 4).

Les persones aspirants que constin en aquesta llista disposen d’un termini de deu dies  hàbils, a partir de l’endemà de la publicació de l’Acord, per esmenar els defectes o presentar la documentació acreditativa dels coneixements de llengua requerits.

Les persones convocades a realitzar la prova de castellà poden presentar la documentació que acrediti que estan en possessió del certificat de coneixements de llengua castellana requerit (B2) mitjançant un requeriment de documentació que tindran a l’apartat Àrea privada, al qual podran accedir des de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya ( http://seu.gencat.cat ).

11. Obrir un termini de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Acord, perquè les persones aspirants convocades a realitzar la segona prova (capacitat física) que consten a l’annex 2 puguin acreditar els mèrits a valorar en la fase de concurs.

Els mèrits s’hauran de presentar telemàticament, des del dia 11.02.2022 al 24.02.2022 (ambdós inclosos), mitjançant formulari, accedint des del web del Departament de Justícia al següent enllaç:

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&urlRetorn=http://www.gencat.cat/&set-locale=ca_ES&idServei=OPO039M001

Els mèrits s’han d’acreditar d’acord amb el que estableix l’apartat 8.3.2 de la convocatòria. A cada apartat del formulari s’hauran d’incloure en un únic document els mèrits corresponents.

El nom del document no pot contenir accents, espais en blanc ni caràcters especials i el seu pes no pot superar els 5000 kB.

Es recorda a les persones participants que, amb caràcter general, les persones que presten servei a la Generalitat de Catalunya poden consultar les seves dades en qualsevol moment mitjançant el portal ATRI. En cas de discrepància amb les dades que hi consten, s’hauran d’adreçar a l’òrgan competent en matèria de personal del departament.

12. Fer públic aquest acord amb data 10 de febrer de 2022 al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler ( http://tauler.gencat.cat ) i al web del Departament de Justícia, a l’adreça

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/oposicions/funcionaris/execuciopenal/

Contra aquest acord les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’òrgan convocant en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Plantilles prova del 13.11.2021

Torn de promoció interna

– Plantilla de correcció modificada model A
– Plantilla de correcció modificada model B

Torn lliure

– Plantilla de correcció modificada model A
– Plantilla de correcció modificada model B

Plantilles prova del 15.12.2021

Torn lliure

– Plantilla de correcció modificada model A

Formularis i terminis

Termini per esmenar defectes o acreditar el català i el castellà: de l’11 al 24 de febrer de 2022, ambdós inclosos.

 

Barcelona, 10 de febrer de 2022

 

US CONTINUAREM INFORMANT!