REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE SELECCIÓ I PROVISIÓ

Ahir dimecres 18 d’octubre de 2017 es va celebrar la reunió del grup de treball de selecció i provisió del personal d’administració i tècnic de la Generalitat de Catalunya. CCOO vam demanar reiteradament aquesta reunió del grup de treball per tal de concretar la informació actualitzada del calendari de convocatòries de processos selectius i concursos de trasllats dels diferents cossos generals i específics del personal administratiu i tècnic de la Generalitat del qual us informem tot seguit:

 

PROMOCIÓ INTERNA EXCLUSIVA COS SUPERIOR (convocatòria 222):

 • Acte públic d’adjudicació de places: 24 d’octubre de 2017 (EAPC)
 • Data prevista nomenament DOGC: Primera setmana novembre 2017

 

PROMOCIÓ INTERNA EXCLUSIVA COS D’ADMINISTRATIUS:
Destaquem els trets més importants d’aquest procés encara que cal concretar alguns aspectes importants dels quals us informarem en quant estiguin confirmats.

 • Previsió publicació convocatòria: Primera quinzena novembre 2017
 • Previsió nombre de places: Pendent de concretar (aproximadament, 330-340 places)
 • Exempció temes: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 18, 19, 20, 22.
 • Nous epígrafs: Oficina antifrau; Transparència; Ètica de l’empleat públic.

Fase d’oposició:
Primera prova: Primer exercici (test 50 preguntes, 20 d’aquestes preguntes sobre dues situacions pràctiques); Segon exercici (test de competències professionals); Tercer exercici (supòsit pràctic)Segona prova: Llengua catalana. Llengua castellana (si escau).
Fase de concurs:
Pendent de concretar la puntuació exacta sobre els ítems següents: serveis prestats, grau consolidat, titulacions, ACTIC, coneixements català, llengües estrangeres.

PROCÉS SELECTIU DEL COS D’ADMINISTRATIUS D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (OOP 2017):

 • Previsió publicació de la convocatòria: Primer semestre 2019
 • Nombre de places: 390, amb possibilitat de fer una nova oferta parcial en aplicació de la taxa d’estabilització i consolidació que s’està negociant en l’àmbit de la Mesa general (pendent de concretar).
 • Temari: Funció pública realitzarà una modificació general dels epígrafs del temari del Cos d’Administratius per adequar-los a les novetats legislatives dels darrers anys.

PROCÉS SELECTIU DEL COS SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (OOP 2017):

 • Previsió publicació de la convocatòria: Segon Trimestre 2018 (maig 2018).
 • Nombre de places: 400, amb possibilitat de fer una nova oferta parcial en aplicació de la taxa d’estabilització i consolidació que s’està negociant en l’àmbit de la Mesa general, per tal que es pugui arribar a unes 600 places (aproximadament).
 • Temari: Funció pública recorda que està treballant en una modificació general dels epígrafs del temari del Cos Superior per adequar-los a les novetats legislatives dels darrers anys. Funció Pública es compromet a que hi haurà un termini mínim de sis mesos entre la publicació de les modificacions del temari i l’inici de les proves.

 

COS D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS:

 • Concurs de trasllats: està previst que es convoqui durant l’any 2019 (pendent de concretar)
 • Promoció interna exclusiva: es farà durant l’any 2019 i es podrà solapar en les dates amb el concurs del cos d’auxiliars.

 

PROCÉS SELECTIU COS D’AGENTS RURALS, SOTINSPECTORS (OOP 2017):

 • Previsió publicació de la convocatòria: Novembre 2017
 • Nombre de places: 50 (Promoció interna: 33 places)

PROCÉS SELECTIU COS D’AGENTS RURALS, ESCALA BÀSICA (OOP 2017):
Pendent de confirmació per part del Departament Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

COS D’INSPECTORS DE SEGURETAT NUCLEAR (OOP 2017):

 • Previsió publicació de la convocatòria concurs de trasllats: Primer trimestre 2018
 • Previsió publicació de la convocatòria del procés selectiu: Segon trimestre 2018

 

PROCESSOS SELECTIUS DE L’ÀMBIT D’EXECUCIÓ PENAL

Dades aproximades facilitades pel Departament de Justícia.
Pendent de convocatòria del grup de treball específic.
Previsió
PROCÉS SELECTIU
Previsió
CONCURS DE TRASLLATS
PSICÒLEGS (En marxa) 4rt trimestre 2017
JURISTES  1er trimestre 2018 2on trimestre 2018
TREBALL SOCIAL 2on trimestre 2018 4rt trimestre 2018
EDUCADORS SOCIALS  3er trimestre 2018 1er trimestre 2019
P.I. AUXILIARS TÈCNICS A
TÈCNICS ESPECIALISTES
4rt trimestre 2017
TÈCNICS ESPECIALISTES Per determinar Per determinar

 

PREVISIONS D’ALTRES PROCESSOS SELECTIUS I CONCURSOS DE TRASLLATS

Concurs de trasllats Procés selectiu
METGES AVALUADORS OOP 2015  Fet Previsió nomenament
2on trimestre 2018
ENGINYERIA INDUSTRIAL OOP
2017
4rt. trimestre 2017
(20 places)
INSPECCIÓ FINANCERA
OOP 2017
4rt. trimestre 2017
(4 places)
ENGINYERS AGRÒNOMS
OOP 2017
4rt. trimestre 2017 2on trimestre 2018
(4 places)
TREBALL SOCIAL
OOP 2015
4rt trimestre 2017 Pendent confirmació
(65 places)
ENGINYERIA CAMINS, CANALS I
PORTS OOP 2017
Fet 2018 (10 places)
EDUCACIÓ SOCIAL OOP 2015 2018 2018 (45 places)
COS ADVOCACIA OOP 2017 2018 (10 places)
ARXIVÍSTICA OOP 2017 2018 2019 (20 places)
BIBLIOTECONOMIA OOP 2017 2019 2019 (15 places)
ET AGRÍCOLA 2018 2018 Pendent (61 places)
ET INDUSTRIAL OOP 2017 2019 (50 places)

 

IMPORTANT:
Està previst augmentar considerablement el nombre de places de l’oferta d’ocupació pública pràcticament a la totalitat de cossos generals i específics, en funció de la negociació de l’ACORD GOV/145/2017, de 17 d’octubre, pel qual es fixa la taxa addicional per a l’estabilització i la consolidació de l’ocupació temporal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que estableix 5.008 places de personal d’administració i tècnic, funcionari i laboral.

-Funció Pública ens informa que pels processos selectius i concursos de trasllats de diferents cossos generals i específics de la Generalitat de Catalunya que no figuren a la present nota informativa, es mantenen les previsions facilitades anteriorment per Funció Pública. La resta de processos dels quals no hi ha hagut previsió “es convocaran a continuació” dels processos esmentats anteriorment.

Descarrega la nota en PDF

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT