Curs Online Preparació al Procés Selectiu de Jursites Àmbit Execució Penal.
(Part General + Àmbit d’Execució Penal + Part Específica)

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ AL CURS ONLINE

DESCARREGEU L’INFORMACIÓ DEL CURS ONLINE EN PDF

 

•  Les quotes donen dret a la docència dels professors online, l’accés al campus (www.formar-te.es/campus) i el material actualitzat del curs. El pagament de les quotes es realitzarà mitjançant pagament en efectiu, en targeta de crèdit o transferència bancaria. Els pagaments es realitzaran de la següent forma:

Pagament únic: Data límit el 29/01/2018
Dos Pagaments: Data límit primer pagament 29/01/2018
Data límit segon pagament 31/03/2018

• Per a inscripcions posteriors a la data límit, trucar al 934815581, a l’atenció d’Ingrid.

• El preu inclou el temari actualitzat en format online, resums, esquemes i les possibles actualitzacions que tinguin lloc fins a la data de l’examen.

• El temari sera lliurat de forma pautada a través del campus de formació.

• Si un alumne no compleix el termini establert de pagaments no tindrà dret a continuar participant d’aquesta acció formativa, desactivant el seu accés el dia després del dia límit de pagament i no tornant-lo activar fins que no s’efectuï.

• Per accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, sent obligació de l’alumne custodiar la mateixa amb la deguda diligència. La cessió de claus per al seu ús per tercers, portarà aparellada l’anul•lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.

• A aquests efectes, si per qualsevol motiu l’alumne vol donar-se de baixa del curs haurà de comunicar-ho 10 dies abans de la finalització del mes. No es retornaran els pagaments realitzats amb anterioritat al dia de baixa.

• La plaça al curs solament quedarà reservada quant es materialitzi el pagament de la primera quota corresponent.

• La duració del curs és del dia 29 de gener del 2018 fins el dia 30 de juny de 2018(ambdós inclosos). La plataforma romandrà oberta sense tutories fins a la data d’examen. Els dies festius, el més d’Agost complert, les vacances de Nadal i Setmana Santa no es disposaran de consultes amb els formadors.

• Accés a la plataforma les 24h els 7 dies de la setmana amb consultes directes al formador (temps de resposta inferior a 24h).

• Per a alumnes amb situació d’atur sense prestació o amb una prestació inferior al SMI es poden posar en contacte amb el centre per disposar d’unes condicions de pagaments que s’adaptin a les seves necessitats, prèvia acreditació de la seva situació..

• Si un alumne es dóna de baixa durant el curs per raons pròpies de l’alumne, si es vol incorporar al curs, haurà d’abonar les quotes pendents.

• L’alumne es podrà incorporar posteriorment al començament del curs, no obstant suposarà l’abonament de les quotes prèvies ja que s’obté l’accés a tot el temari i continguts incorporats a la plataforma.

• Tot el/els material/és que componen el curs en línia són propietat intel•lectual dels formadors i cedits a l’empresa Formar-te pel que són posats a la disposició de l’alumne de forma individual i personalitzada i solament poden ser utilitzats per aquest per al seu estudi personal, sense que pugui cedir-los-hi a altres alumnes ni a tercers, estant prohibit fotocopiar-los, escanejar-los o reproduir-los total o parcialment per qualsevol altre mitjà de reproducció o difusió inclosos els mitjans informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del/els material/és o de la seva/s contingut/s per a qualsevol altra fi que no sigui l’ús per a estudi personal de l’alumne serà considerat una violació de les lleis internacionals del «copyright»,
que protegeixen els drets d’autor.

• Per fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari web, enviar la documentació indicada i realitzar el pagament abans del dia indicat. Dades de pagament per transferència bancaria a:

formarte@formar-te.es
CC: 0081-0344-35-0001178618
IBAN: ES04 0081 0344 3500 0117 8618

Recordar enviar junt amb una fotocòpia del DNI per ambdues cares i una fotocòpia de l’últim rebut d’afiliació (si és el cas).

• Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, us podeu adreçar al centre de formació mitjançant el número de telèfon (934815581) en horari de dilluns a dijous de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 i divendres de 9:00 a 14:00. El mes d’agost romandrem tancats per període de vacances, no obstant, qualsevol consulta la podeu enviar a formarte@formar-te.es i serà resposta amb el menor temps possible.

• L’empresa es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís en 10 dies d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant del curs.

 

1 PAGAMENT 2 PAGAMENTS
Total 1er Pagament 2n Pagament Total
Afiliat 450,00€ 300,00€ 200,00€ 500,00€
Nou Afiliat 600,00€ 350,00€ 300,00€ 650,00€
No Afiliat 750,00€ 450,00€  350,00€ 800,00€

El preu inclou la matrícula

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ AL CURS ONLINE

DESCARREGEU L’INFORMACIÓ DEL CURS ONLINE EN PDF

 

 

DOCUMENTS A APORTAR

1. Fotocòpia DNI/NIE (per ambdues cares)
2. Afiliats: últim rebut de pagament
(obligatori per obtenir el benefici d’afiliat)

 

 

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES (LOPD)
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), de 13 de desembre, l’informa que les seves dades personals incorporades en aquest formulari, seran incloses en un fitxer creat sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de comunicar-nos amb vostè per a portar a terme el manteniment i control del curs, així com per a enviar-li informació comercial sobre els nostres serveis, a través de correu electrònic, postal o fax. En tot cas, tindrà dret a accedir a la informació recopilada en aquest fitxer, rectificar-la de ser errònia o cancel•lar-la així com oposar-se al seu tractament dirigint-se al centre de formació situat al C/Sant Pere Mes Alt 61-63, baixos 08003 de barcelona o bé enviant un correu ordinari a aquesta direcció explicant el motiu.

Agrupació de Personal Penitenciari Federació de Serveis a la Ciutadania CCOO de Catalunya. Via Laietana, 16, 7a planta, 08003 Barcelona telèfon 934 812 765 fax: 933 107 869 email: genepresons@ccoo.cat