PERSONAL: INSTRUCCIONS i CIRCULARS MÉS RELLEVANTS

 

Decret llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

Decret llei 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

Decret llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

Decret 56/2012 , de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat.

Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

Circular 6/2006 sobre determinats aspectes de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat (pel que fa a l’art.3 a), cal tenir en compte la STC 73/1997, d’11 d’abril).

Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (afectat per l’EBEP, desplegat per l’Ordre EDU/521/2010, de 2 de novembre, d’adaptació del procediment disciplinari sumari a les característiques específiques dels centres educatius públics).

Instrucció 5/2017, sobre el reingrés al servei actiu del personal funcionari procedent de situacions administratives que no comporten reserva de plaça i destinació.

Instrucció 4/2013, sobre la llicència per assumptes propis sense retribució, el permís per cura de fill menor amb càncer o altre malaltia greu i sobre la festivitat de l’1 de novembre de 2014.

Instrucció 3/2013, per la què s’aprova el procediment de deducció proporcional de retribucions per incompliment de la jornada sense justificació.

Instrucció 2/2013, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

Instrucció 1/2013, per a l’aplicació de les millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.

Instrucció 4/2012, de 15 d’octubre, sobre compactació de la reducció de jornada per cura d’un fill o filla menor de sis anys.

Agrupació de Personal Penitenciari Federació de Serveis a la Ciutadania CCOO de Catalunya. Via Laietana, 16, 7a planta, 08003 Barcelona telèfon 934 812 765 fax: 933 107 869 email: genepresons@ccoo.cat