NORMATIVES I GUIES DE PERSONAL

 

Guies informatives i d'actuació per a casos específics de normativa penitenciària, selecció de la normativa més rellevant i accés directe a la normativa de personal de Funció Pública.

 

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. 

Decret 56/2012 , de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat.

Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (afectat per l'EBEP, desplegat per l'Ordre EDU/521/2010, de 2 de novembre, d'adaptació del procediment disciplinari sumari a les característiques específiques dels centres educatius públics). 

Instrucció 2/2019, d'1 de febrer, sobre criteris per al càlcul del complement de millora de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

Instrucció 1/2019, de 29 de gener, sobre justificació d'absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

Instrucció 5/2017, sobre el reingrés al servei actiu del personal funcionari procedent de situacions administratives que no comporten reserva de plaça i destinació.

Resolució del Secretari General del Departament de Justícia en relació a l'acumulació de jornada del personal dels àmbits de rehabilitació i administració adscrits als centres penitenciaris de 20 de juny de 2014

Acord de regulació de la Borsa d'Interins de Serveis Penitenciaris de 12 de juliol de 2006

Modificació dels criteris de regulació i inclusió a la borsa de treball de 12 de juliol de 2006

Agrupació de Personal Penitenciari Federació de Serveis a la Ciutadania CCOO de Catalunya. Via Laietana, 16, 7a planta, 08003 Barcelona telèfon 934 812 765 fax: 933 107 869 email: genepresons@ccoo.cat