NORMATIVES I GUIES DE PERSONAL

 

Guies informatives i d'actuació per a casos específics de normativa penitenciària, selecció de la normativa més rellevant i accés directe a la normativa de personal de Funció Pública.

 

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. 

Decret 56/2012 , de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat.

Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (afectat per l'EBEP, desplegat per l'Ordre EDU/521/2010, de 2 de novembre, d'adaptació del procediment disciplinari sumari a les característiques específiques dels centres educatius públics). 

Instrucció 2/2019, d'1 de febrer, sobre criteris per al càlcul del complement de millora de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

Instrucció 1/2019, de 29 de gener, sobre justificació d'absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

Instrucció 5/2017, sobre el reingrés al servei actiu del personal funcionari procedent de situacions administratives que no comporten reserva de plaça i destinació.

Resolució del Secretari General del Departament de Justícia en relació a l'acumulació de jornada del personal dels àmbits de rehabilitació i administració adscrits als centres penitenciaris de 20 de juny de 2014

Agrupació de Personal Penitenciari Federació de Serveis a la Ciutadania CCOO de Catalunya. Via Laietana, 16, 7a planta, 08003 Barcelona telèfon 934 812 765 fax: 933 107 869 email: genepresons@ccoo.cat