DIES ADDICIONALS DE VACANCES, D’ASSUMPTES PERSONALS I COMPENSACIÓ DE FESTIUS

 

VACANCES

DIES ANUALS DE VACANCES: 22 dies

ESQUEMA DIES ADDICIONALS DE VACANCES

(efectius a partir de l’any natural següent al compliment)

ANYS SERVEIS PRESTATS DIES ADDICIONALS DE VACANCES
entre 15 i 19 anys 1 dia addicional
entre 20 i 24 anys 2 dies addicionals
entre 25 i 29 anys 3 dies addicionals
a partir de 30 anys 4 dies addicionals

 

DIES D’ASSUMPTES PERSONALS

HORES ANUALS D’ASSUMPTES PERSONASL: 50 HORES (57 hores els funcionaris que no treballen a turns)

ESQUEMA DIES ADDICIONALS D’ASSUMPTES PERSONALS

(efectius a partir del primer dia del mes següent al compliment del trienni)

 ANYS SERVEIS PRESTATS  DIES ADDICIONALS D’AP
6è trienni 2 dies (16 h 40′)
7è trienni 2 dies (16h 40′)
8è trienni 3 dies (25 h.)
9è trienni 4 dies (33h 20′)
10è trienni 5 dies (41h 40′)
11è trienni 6 dies (50h)
12è trienni 7 dies (58h 20′)
per cada trienni addicional s’afegeix 1 dia (8h 20′) als addicionals

 

CONVERSIÓ EN HORES DELS DIES D’ASSUMPTES PERSONALS

Per Acord de Mesa Sectorial, cada dia d’assumptes personals correspon a 8 hores i 20 minuts.

Atès el Decret de Jornada i Horaris, els funcionaris que no treballen a turns s’han d’afegir 5 hores corresponents a les 2 tardes no recuperables anteriors a les festivitats locals i 2 hores de la tarda no recuperable anterior a la festivitat de Reis. Això fa un total de 57 hores d’assumptes personals anuals sense tenir en compte els dies addicionals de què es pugui disposar atesos els triennis complerts. Els funcionaris que treballen a turns (GSI, GAMV etc.) tenen 50 hores d’assumptes personals anuals sense tenir en compte els dies addicionals de què es pugui disposar atesos els triennis complerts

La durada mínima del gaudiment dels AP és de trenta minuts i es poden acumular a les vacances.

 

COMPENSACIÓ DE FESTIUS

HORES ANUALS DE COMPENSACIÓ DE FESTIUS: 105 HORES  (39 hores personal d’interior de Cap de Setmana).

El còmput d’hores serà proporcional al temps treballat quan aquest sigui inferior a un any.

No hi ha dies addicionals de compensació de festius.

AFECTACIÓ D’ABSÈNCIES

Amb caràcter general

DESCOMPTE MOTIU
1 dia Per cada 15 serveis d’absència (exclòs l’accident de treball o la malaltia professional).
2 dies**

 

Si algunes d’aquestes absències coincideix amb festius* dels que li correspondria treballar d’acord amb la seva programació.

* En el cas del torn de nit computarà com a festiu el dia corresponent a la finalització del servei.

** Aquests dies de descompte son addicionals però amb topall anual de 5 diés.

1 dia Per cada tres retards superiors a 30 minuts sobre l’hora d’entradaen un trimestre, llevat dels casos de força major

 

Personal d’interior de Cap de Setmana

DESCOMPTE

MOTIU

3 hores Per cada 12 serveis d’absència per al personal que treballa dissabtes i diumenges (exclòs l’accident de treball o la malaltia professional)
3 hores Per cada 15 serveis d’absència per al personal que treballa divendres, dissabtes i diumenges (exclòs l’accident de treball o la malaltia professional).
3 hores Per cada tres retards superiors a 30 minuts sobre l’hora d’entradaen un trimestre, llevat dels casos de força major.

 

DESCARREGA L’INFORMACIÓ SOBRE VACANCES, DIES D’ASSUMPTES PROPIS I DE COMPENSACIÓ DE FESTIUS EN PDF

Agrupació de Personal Penitenciari Federació de Serveis a la Ciutadania CCOO de Catalunya. Via Laietana, 16, 7a planta, 08003 Barcelona telèfon 934 812 765 fax: 933 107 869 email: genepresons@ccoo.cat