JUSTIFICACIÓ D’ABSÈNCIES PER MOTIUS DE SALUT

I PER ASSISTÈNCIA A CONSULTA MÈDICA

 

La justificació d’absències per motius de salut i/o per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’Administració de la Generalitat està regulada a la Instrucció 2/2013 d’aplicació al personal funcionari de carrera, funcionari interí i personal laboral.

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Qualsevol absència de lloc de treball ha de ser comunicada immediatament al/la cap de la unitat on es presten serveis o al/la superior/a jeràrquic/a immediat/a en la forma que es consideri més adient: telèfon, correu electrònic, avís d’un/a familiar, etc. amb independència de la seva posterior justificació documental.

Les unitats de personal no podran acceptar justificants documentals que continguin dades sobre la salut de les persones (diagnòstics, proves mèdiques, etc.), en tot cas, si aquests son lliurats es diligenciarà que l’absència ha estat correctament justificada i es retornaran els documents als/les interessats/des.

Les absències que no siguin justificades documentalment o la justificació de les quals es consideri insuficient o inadequada comportaran la deducció proporcional de retribucions sens perjudici que puguin ésser constitutives de falta disciplinària.

Les absències justificades per motius de salut sense incapacitat temporal (sense baixa) comporten el descompte del 50% de les retribucions excepte:

–  les primeres 30 hores laborables d’absència justificada en un mateix any natural, o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda o parcial.

–  les absències justificades derivades de malalties de caràcter crònic.

 

1.- JUSTIFICACIÓ D’ABSÈNCIES PER ASSISTÈNCIA A CONSULTA MÈDICA

En principi, l’assistència a consulta mèdica ha de concertar-se fora de l’horari de treball i, si això no és possible, la concertació de la visita ha de quedar acreditada mitjançant declaració responsable.

L’assistència a consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir i retornar al lloc de treball i s’ha d’acreditar documentalment mitjançant justificant del centre o consulta mèdica on ha de constar expressament el nom i cognoms del/de la pacient i l’hora d’entrada i sortida del centre o consulta mèdica.

El justificant, juntament amb la declaració responsable, s’ha de fer arribar el mateix dia de la consulta (si es retorna al lloc de treball abans de finalitzar la jornada) o l’endemà al/a la cap immediat/a o al/a la cap de la unitat administrativa on es presten serveis.

 

2.- JUSTIFICACIÓ D’ABSÈNCIES PER MOTIUS DE SALUT DE DURADA MÀXIMA DE TRES DIES CONSECUTIUS (SENSE BAIXA)

El personal disposa de 30 hores laborables d’absències per motius de salut sense baixa laboral per any. Aquestes 30 hores són equivalents a 4 jornades de 7,5 hores (o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda), en les quals es cobra el 100% del salari i sense que puguin superar els 3 dies consecutius. A partir del 4rt dia d’absència per motius de salut s’haurà de justificar necessàriament mitjançant el corresponent justificant mèdic de baixa i seguirà la tramitació corresponent a la situació d’incapacitat temporal.

Per justificar aquest tipus d’absència es pot fer amb un dels dos documents que s’han de presentar a les unitats de personal on es presten serveis el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball:

  • Amb un document acreditatiu d’atenció mèdica (on ha de constar el nom i cognoms del pacient, la data d’atenció mèdica i les dades identificatives del centre o consulta mèdica o del metge o metgessa dels serveis de prevenció corresponents).
  • Amb declaració responsable de la persona interessada.

 

3.- JUSTIFICACIÓ D’ABSÈNCIES PER MOTIUS DE SALUT DE DURADA SUPERIOR A TRES DIES CONSECUTIUS

Les absències produïdes per motius de salut de durada superior a tres dies consecutius es justificaran necessàriament mitjançant el corresponent comunicat mèdic de baixa i seguiran la tramitació corresponent a la situació d’incapacitat temporal.

Els comunicats mèdics de baixa i confirmació es faran arribar a les unitats de personal en el termini màxim de tres dies a comptar des de la seva expedició, sens perjudici que es recomani la conveniència d’avançar-los telemàticament. Els comunicats mèdics d’alta s’han de presentar el mateix dia de reincorporació al lloc de treball.

Les retribucions en situació de baixa seran del 50% del primer al tercer dia de baixa, del 75% del quart al vintè dia de baixa i del 100% a partir del vint-primer dia de baixa en endavant. En cas de successives baixes pel mateix motiu no  s’aplicarà la retallada retributiva a partir del moment en què la baixa per recaiguda (acumulada al nombre de dies de la primera) passi del 21è dia. Recordeu que CCOO vam signar un Acord amb l’Administració on s’ampliaven els supòsits de baixa amb dret al cobrament del 100% de les retribucions (veure la nostra nota CCOO AL DIA B2/2018).

Els percentatges s’apliquen sobre les retribucions percebudes el mes anterior a la incapacitat i no variaran durant tot el temps que duri. Els possibles increments de sou i assoliment de triennis no es reflectirà en la nòmina fins a l’alta mèdica.

En el cas de baixa per incapacitat temporal que impedeixi gaudir les vacances durant l’any natural, es podran gaudir  en el  moment de la reincorporació de la baixa, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat. En aquest cas, el gaudiment de les vacances haurà de dur-se a terme immediatament després de la finalització de la situació d’incapacitat temporal.

CCOO CONTINUEM LLUITANT PER RECUPERAR EL COBRAMENT DEL 100% DE LES RETRIBUCIONS DES DEL PRIMER DIA DE BAIXA PER A TOTHOM

 

DESCARREGA L’INFORMACIÓ SOBRE LA JUSTIFICACIÓ D’ABSÈNCIES EN PDF

Agrupació de Personal Penitenciari Federació de Serveis a la Ciutadania CCOO de Catalunya. Via Laietana, 16, 7a planta, 08003 Barcelona telèfon 934 812 765 fax: 933 107 869 email: genepresons@ccoo.cat