Temaris Psicòlegs (Àmbit Execució Penal)

Temaris Psicòlegs (Àmbit Execució Penal)

Tema 1. El dret penal: concepte. El Codi penal vigent: principis i estructura. El delicte: concepte, classes i elements. Les persones criminalment responsables dels delictes. Les causes eximents de la responsabilitat penal. Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal. PDF tema_1

Tema 2. La pena: concepte i classes. La mesura de seguretat. Principis de legalitat i tipicitat penals. La responsabilitat civil derivada del delicte i les persones civilment responsables. Els òrgans jurisdiccionals penals PDF tema_2

Tema 3. Marc legal en matèria penitenciària (I): les referències en la Constitució espanyola. La Llei orgànica general penitenciària. Referència a la normativa internacional en matèria penitenciària PDF tema_3

Tema 4. Marc legal en matèria penitenciària (II): el Reglament penitenciari PDF tema_4

Tema 5. Les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria penitenciària en l'Estatut d'autonomia. El sistema penitenciari català: organització i estructura. El Reglament d’organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya PDF tema_5

Tema 6. Les formes d’ingrés en un centre penitenciari: la detenció, la presó preventiva, la sentència ferma. Procediments i tràmits d’ingrés. L'entrevista d'ingrés: aspectes rellevants. Classificació interior. Sistema de classificació en graus de tractament. El principi de flexibilitat. Variables que hi intervenen i criteris de classificació. Procediment de classificació inicial PDF tema_6

Tema 7. La població interna: drets i deures. La relació especial de subjecció jurídica dels interns. Participació dels interns en les activitats de l'establiment. Característiques genèriques de la població encarcerada a Catalunya. Principals indicadors dels serveis penitenciaris i rehabilitació, problemàtiques, etc. Especificitats d'intervenció en l'àmbit penitenciari: joves, dones i estrangeria PDF tema_7

Tema 8. Els beneficis penitenciaris: tipus, finalitat i procediment de concessió. Els permisos: concepte, naturalesa i tipus. Procediment de concessió dels permisos. Les sortides programades. Altres modalitats d'execució de programes de tractament en interns en 2n grau PDF tema_8

Tema 9. Delinqüència: conceptes bàsics i principals models explicatius. L’avaluació del risc de reincidència: conceptes bàsics. El model risc-necessitat-responsivitat d'Andrews i Bonta i l'avaluació del risc dels delinqüents. Models d'intervenció en la rehabilitació de delinqüents: principals models. Característiques dels programes efectius PDF tema_9

Tema 10. El disseny curricular: àmbits d'intervenció; àmbit de formació de persones adultes; àmbit del context jurídic, social i cultural; àmbit de la salut i el desenvolupament personal; àmbit del món laboral i àmbit d'atenció especialitzada. El Programa individual de tractament i el Model individualitzat d'intervenció per a preventius PDF tema_10

Tema 11. Programes d'atenció especialitzada: Programa d'intervenció en conductes addictives. Programa d’intervenció en conductes d'agressió sexual. Programa d’intervenció en delictes violents. Programa d’intervenció en conductes de violència domèstica PDF tema_11

Tema 12. Programes generals d’intervenció: Programa de preparació de permisos. Programa de sortides programades. Programa de prevenció de suïcidis. Programa d’intervenció en règim tancat. Programes de competència psicosocial. Sistema d'avaluació i motivació PDF tema_12

Tema 13. L’educació social en el sistema penitenciari català PDF tema_13

Tema 14. Avaluació i gestió del risc des de l'àmbit de la rehabilitació: RisCanvi i projectes relacionats amb la gestió del risc PDF tema_14

Tema 15. Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, el model FOI (formació, ocupació i inserció) PDF tema_15

Tema 16. Els serveis socials d’execució penal: estructura. Especificitat de la intervenció i objectius. El diagnòstic social en l'àmbit dels serveis socials d'execució penal. Indicadors socials d’avaluació PDF tema_16

Tema 17. Òrgans de participació social. Taules de participació social. Entitats col·laboradores i de voluntariat PDF tema_17

Tema 18. El règim obert: objectius, concepte i finalitat. Modalitats. Classes d'establiments i criteris de destinació. Les unitats dependents: concepte i característiques diferencials. Les sortides de cap de setmana. La llibertat condicional: modalitats, procediment de proposta, elevació i seguiment PDF tema_18

Tema 19. El marc legal de la justícia juvenil: normativa de les Nacions Unides i d’organismes europeus en matèria de justícia juvenil. La Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors i normativa reglamentària de desenvolupament PDF tema_19

Tema 20. Les competències de la Generalitat en matèria de justícia juvenil i la participació dels altres organismes públics i privats. La Llei de justícia juvenil: objecte i estructura. Els principis rectors d’actuació de les administracions públiques en aquest àmbit. La normativa de desenvolupament PDF tema_20

Tema 21. El tractament legal dels menors d'edat: els menors de 14 anys, i els majors de 14 anys i menors de 18. El procés penal davant la jurisdicció de menors: estructura de les diferents fases del procediment. La competència del jutge de menors, l'actuació del ministeri fiscal, el paper de la defensa. Les víctimes i els perjudicats i l'acusació particular. El règim dels recursos. El tractament legal de la responsabilitat civil PDF tema_21

Tema 22. Les funcions de l'equip tècnic en la jurisdicció de menors. Composició i organització dels equips tècnics a Catalunya. L'assessorament tècnic en les diferents fases del procediment judicial. Programa d'assessorament tècnic: finalitat, destinataris, objectius, metodologia PDF tema_22

Tema 23. La mediació en la jurisdicció de menors: requisits, objectius, fases del procés de mediació i reparació. Models de mediació. La víctima i l'infractor. El rol del mediador. La mediació com a pràctica de justícia restaurativa PDF tema_23

Tema 24. El catàleg de mesures de la Llei orgànica 5/2000. Les regles per a l'aplicació de les mesures. El tractament legal en cas de pluralitat de mesures. La suspensió condicional de la mesura. Las modificació de les mesures. La prescripció dels fets delictius i les mesures PDF  tema_24

Tema 25. Les regles generals de l'execució de les mesures. La competència judicial en l'execució de les mesures. La competència de les comunitats autònomes en l'execució de les mesures. Els principis inspiradors de l'execució de les mesures. El trencament de la mesura i els seus efectes. La incidència de la majoria d'edat civil en l'execució de les mesures. Els diferents models d'avaluació del risc de reincidència dels joves infractors. El SAVRY com a instrument de valoració del risc PDF tema_25

Tema 26. L'execució de les mesures no privatives de llibertat. El procediment per iniciar l'execució de les mesures. L'elaboració del programa individualitzat d'execució de cada mesura. Els tipus d’informes que cal elaborar i la seva periodicitat PDF tema_26

Tema 27. La composició, l'organització i les funcions dels equips de medi obert de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions del tècnic de medi obert. Les funcions del psicòleg de medi obert. Els recursos comunitaris per a l'execució de les mesures PDF tema_27

Tema 28. La finalitat dels centres educatius de justícia juvenil i els principis inspiradors de la seva activitat. El procediment per iniciar l'execució de les mesures. Els drets i les obligacions dels menors internats PDF tema_28

Tema 29. La normativa de funcionament dels centres educatius de justícia juvenil. El règim de sortides, permisos i comunicacions dels menors internats. El sistema de peticions, queixes i recursos. La informació al menor i als seus representants. Les prestacions dels centres PDF tema_29

Tema 30. Les funcions de vigilància i seguretat dels centres educatius. Els seus mitjans de contenció. El règim disciplinari dels centres educatius. Les funcions d'inspecció dels centres educatius PDF tema_30

Tema 31. L'actuació educativa institucional dels centres educatius. El projecte educatiu del centre educatiu. El projecte educatiu individualitzat del menor. Els programes generals i d'actuació especialitzada. La tutoria. El sistema de motivació dels centres. Els protocols d'actuació PDF tema_31

Tema 32. L'organització i l'encàrrec dels centres de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions dels òrgans unipersonals i dels òrgans col·legiats dels centres. Les funcions dels professionals dels centres PDF tema_32

Tema 33. Mesures penals alternatives: referències al Codi penal i normativa reglamentària PDF tema_33

Tema 34. Objectius i principis bàsics d'actuació. Funcions del delegat d'execució de mesures, control de l'execució, suport socioeducatiu, compliments d’obligacions i/o tractaments i participació comunitària. Els principis d'igualtat davant la llei; dels drets i garanties i temporalitat de la intervenció; de la intervenció mínima i de la responsabilització social PDF tema_34

Tema 35. Els treballs en benefici de la comunitat, els programes formatius, les mesures de seguretat: definició i característiques, marc legal, llocs on s’executen i metodologia de la intervenció PDF tema_35

Tema 36. Les formes substitutives d'execució de les penes privatives de llibertat: definició i característiques, marc legal, llocs on s’executen i metodologia de la intervenció PDF tema_36

Tema 37. Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i normativa de desenvolupament. La Llei de l'Estatut de la víctima del delicte PDF tema_37

Tema 38. Oficina d'atenció a la víctima del delicte: principis d'intervenció i instruments d'avaluació. Programa d’intervenció: Programa d’intervenció inicial, Programa de seguiment, Programa d’orientació i atenció judicial, Programa de gestió de mesures de protecció, Programa d’acompanyament en seu judicial, Programa d’atenció psicològica, Programa d'atenció i seguiment social, Pla d'autoprotecció i Programa d'intervenció en els jutjats de violència sobre la dona PDF tema_38

Tema 39. Programa de justícia restaurativa. Principis d'intervenció i programes d'intervenció: Programa de mediació als centres penitenciaris, Programa de mediació en els òrgans judicials PDF tema_39

Tema 40. Programa d'assessorament tècnic penal. Principis d'intervenció i programes d'intervenció: Assessorament tècnic oficiat d'encausats, assessorament tècnic oficiat de formes substitutives de les penes privatives de llibertat, assessorament tècnic oficiat de víctimes i/o testimonis, suport a l'exploració judicial. Credibilitat del relat del testimoni. Competències professionals d’assessorament tècnic penal PDF tema_40

PART ESPECÍFICA DEL TEMARI DEL COS DE TITULACIÓ SUPERIOR (SUBGRUP A1), PSICOLOGIA

Descarrega la RESOLUCIÓ GAP/1161/2010, de 14 d'abril, per la qual s'aprova i es fa pública la part específica del temari de les proves selectives per a l'accés al cos de titulació superior (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, psicologia. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5618, pàg. 33626, de 29.4.2010).

Part específica del temari del cos de titulació superior (subgrup A1), psicologia

Tema 1. Fonaments psicobiològics de la conducta. La funció neuronal: impuls nerviós i sinapsi. Anatomia del sistema nerviós. Sistemes funcionals.

Tema 2. Processos psicològics bàsics i els seus trastorns (I): El pensament. La formació de conceptes. La resolució de problemes. Raonament inductiu i deductiu. El pensament creatiu. El llenguatge. Diferents enfocaments en l'adquisició del llenguatge. Desenvolupament. Pensament i llenguatge.

Tema 3. Processos psicològics bàsics (II). La memòria. Models actuals i funcionament. Trastorns de la memòria i els seus efectes sobre la conducta. L'atenció. Models. L'atenció com a quantitat de capacitat. Activació i atenció. Trastorns de l'atenció. La rehabilitació cognitiva.

Tema 4. Processos psicològics bàsics (III). La sensació i la percepció. El processament de la informació sensorial. Sentits químics. Sistema auditiu. Sentit de l'equilibri. Sistema visual. Percepció visual. Sistema cinestètic. Trastorns de la sensació i de la percepció.

Tema 5. La intel·ligència. Teories sobre la intel·ligència humana. Concepte i tipus d'intel·ligència. Les capacitats intel·lectuals. Avaluació i mesura de la intel·ligència. La intel·ligència emocional.

Tema 6. La motivació. Concepte. Models i teories. Les emocions: concepte i funcions. Teories psicològiques

Tema 7. La personalitat. Concepte. Models de personalitat: models biològics, psicodinàmics, conductuals, humanístics i teories cognoscitives de la personalitat.

Tema 8. Teoria de l'aprenentatge. Condicionament clàssic i operant. L'aprenentatge per observació. Modelament. Aprenentatge social. Models cognitius d'aprenentatge. La modificació de la conducta.

Tema 9. Processos psicosocials bàsics. La interacció. Socialització i identitat social. Percepció i categorització social. Les actituds. Els prejudicis socials. Formació i canvi d'actituds. Els processos d'atribució: biaixos i errors d'atribució.

Tema 10. El grup social. La norma. El rol. Principals processos d'influència social. Funció dels grups en les organitzacions. Els grups en la gestió del canvi i en l'efectivitat organitzacional. Conflicte grupal i intergrupals i mesures per a la intervenció.

Tema 11. Psicologia cultural. Identitat cultural: diferencia i convivència. Cultures juvenils i emergència de noves formes culturals. Variables individuals, socials i culturals, que poden influir en l'aparició de grups, desigualtats o problemes psicològics. Construcció social de la sexualitat i el gènere.

Tema 12. La investigació a l'àmbit psicològic. Mètodes i dissenys d'investigació psicològica: mètodes quantitatius i mètodes qualitatius d'investigació. L'estadística aplicada a la psicologia. La predicció del comportament en psicologia, interpretació de resultats, variables i aplicabilitat.

Tema 13. L'avaluació psicològica: concepte i mètodes. Tècniques psicomètriques: bases conceptuals. L'entrevista. Els autoinformes. Registres psicofisiològics. Les tècniques projectives. L'observació. Dificultats metodològiques.

Tema 14. L'avaluació de la capacitat intel·lectual: diferents perspectives. Tècniques i instruments d'avaluació. L'avaluació de la capacitat intel·lectual de les persones amb discapacitats i de les persones amb malaltia mental. Les plurideficiències. Avaluació del comportament associat. El potencial d'aprenentatge i la seva avaluació. La superdotació.

Tema 15. La intervenció psicològica. Models i tècniques. Fonaments dels principals models psicoterapèutics. Teràpia psicoanalítica. Teràpia de conducta. Teràpies humanistes. Teràpies cognitives. Teràpies sistèmiques. Metodologia de treball interdisciplinar.

Tema 16. Psicologia evolutiva: aspectes teòrics i conceptuals. El desenvolupament psicomotriu, cognitiu, socioemocional i de la personalitat. Alteracions del desenvolupament. El nen en situació d'alt risc social. Psicologia de la preadolescència i adolescència.

Tema 17. Psicopatologia en la infància i en l'adolescència: trastorns en les funcions bàsiques. Alteracions en la vida afectiva i social. Trastorns de la conducta. Trastorns de l'estat d'ànim i d'ansietat. Trastorns de l'alimentació.

Tema 18. Psicopatologia de l'adult. Normalitat i patologia. Classificació dels trastorns mentals. Trastorns de la personalitat. Trastorns de l'estat d'ànim i d'ansietat. Trastorns de la sexualitat. Trastorns de l'alimentació.

Tema 19. Agressió i violència. Tipus de conducta agressiva i violenta. Models explicatius de la violència i l'agressivitat. Variables rellevants de la conducta agressiva i violenta. Mètodes d'avaluació de la conducta violenta i la seva predicció. Intervenció psicològica sobre la conducta agressiva i violenta.

Tema 20. Violència masclista. Concepte i teories explicatives. Àmbits de la violència masclista. Avaluació del risc. La intervenció psicològica amb víctimes i agressors, a nivell individual i social. La intervenció psicològica en fills i filles de dones en situació de violència masclista. Altres formes de violència a l'àmbit familiar. Prevenció i tractament psicològic.

Tema 21. Psicologia de l'envelliment. El funcionament afectiu, relacional, conductual i cognitiu. Els estils d'envelliment. Avaluació de les persones grans en situació de risc. Els maltractaments a la gent gran.

Tema 22. Les malalties neurodegeneratives i les demències. L'Alzheimer. Estratègies d'intervenció.

Tema 23. Concepte de discapacitat. Classificació internacional de les deficiències, discapacitats i minusvalues. La valoració i l'orientació de les persones amb discapacitat.

Tema 24. Drogodependències i altres addiccions: conceptes fonamentals. Classes de substàncies que generen dependència i efectes sobre les persones. Elements psicològics, socials i culturals. Prevenció de les drogodependències i altres addiccions.

Tema 25. L'abordatge de les drogodependències i altres addiccions. De la prevenció a la reinserció social incloent el tractament I la reducció del dany. Teories explicatives, bases biològiques de les addiccions. Teràpies efectives pel tractament de les drogodependències. El rol dels psicòlegs.

Tema 26. Les incapacitacions i les tuteles. Marc legal. Institucions tutelars. El procés d'incapacitació. Les entitats tutelars.

Tema 27. Psicologia forense: concepte. Àmbits de la psicologia forense. Psicologia forense penal, civil i laboral. Clínica medicoforense. L'avaluació psicològica forense. Avaluació de la simulació i l'engany. L'informe pericial.

Tema 28. L'assessorament tècnic judicial en l'àmbit de família. L'equip tècnic i el paper del psicòleg en les intervencions professionals durant els procediments de trencament familiar. Criteris per a la intervenció tècnica en les exploracions a les famílies: progenitors i menors implicats.

Tema 29. La mediació i altres mecanismes en la resolució pacifica de conflictes interpersonals i intergrupals. Tipus de mediació. Metodologia.

Tema 30. L'orientació professional i la inserció laboral. Tècniques i objectius. L'orientació acadèmica i professional en l'adolescència i la joventut. L'orientació professional de les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, i de les persones amb malaltia mental.

Tema 31. L'entrevista com a instrument psicològic en diferents àmbits. Tipus d'entrevista. Metodologies i estratègies diferencials.

Tema 32. L'informe tècnic i l'informe psicològic. Fases i continguts de la informació. La informació pública i la informació confidencial.

Tema 33. Ètica i deontologia professional.

Tema 34. Àmbits d'actuació dels psicòlegs en l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Perfil i rol del psicòleg en els diferents àmbits d'actuació. El treball interdisciplinari i en xarxa.

Tema 35. L'avaluació de les capacitats i suport a les persones amb activitats professionals amb alt risc psicològic.

Tema 36. Estructura social a Catalunya i estratificació. Estructura poblacional: demografia i moviments migratoris. Estructura institucional. Estructura de classes. Estructura ocupacional.

Tema 37. La immigració a Catalunya: marc general i causes. Les polítiques d'immigració i la gestió de la diversitat. El risc d'exclusió social i altres problemàtiques específiques. Acollida i acomodació de persones nouvingudes. La legislació en matèria d'estrangeria.

Tema 38. L'impacte de la immigració en la societat catalana. La societat multicultural i la pluralitat religiosa i de creences. La integració social de les persones immigrants. Immigració i mercat laboral. Immigració i educació. La immigració des de la perspectiva de gènere.

Tema 39. Educació: processos d'aprenentatge i aplicacions escolars. Factors intrapersonals i socioambientals del procés d'ensenyament i aprenentatge. El sistema educatiu a Catalunya. L'educació d'adults. Problemàtiques en l'àmbit escolar: absentisme, retard en els aprenentatges i fracàs escolar. Mesures de prevenció, intervenció i tractament de les problemàtiques en l'àmbit escolar.

Tema 40. L'educació inclusiva. Mesures d'atenció a la diversitat en l'àmbit educatiu. L'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives específiques.

Tema 41. El maltractament entre alumnes o bullying. Definició i classificació dels diferents tipus de maltractaments entre iguals. La detecció, prevenció i intervenció en casos de maltractaments entre iguals.

Tema 42. La condició social i evolutiva dels joves i adolescents. Intervenció socioeducativa en adolescents i joves. Disseny i planificació de recursos adreçats a la població juvenil.

Tema 43. La família: concepte i funció. Funcions i vincles parenterals. Models de famílies. La protecció a la família. La intervenció pluridisciplinar.

Tema 44. Crisi familiar, trencament i reorganització dels seus membres. Models de trencament familiar, fases i efectes en els progenitors i en els fills. Regulació jurídica de les situacions familiars de trencament.

Tema 45. Delinqüència: tipologies, conceptes bàsics i models explicatius. El valor predictiu dels estudis de reincidència: diferenciació entre els factors estàtics i els factors dinàmics. Models de predicció del risc.

Tema 46. Línies bàsiques d'actuació en l'atenció a les víctimes de delictes: els sistemes de protecció i seguretat i la intervenció de caire psicosocial. Marc legal de l'atenció especialitzada en el cas de víctimes de delictes de violència masclista. Promoció de l'eradicació de la violència masclista.

Tema 47. La protecció de menors desemparats. Marc legal. Atenció i protecció dels infants i adolescents. Xarxa de protecció de menors. Funcions dels equips que intervenen. Mesures de protecció. Els menors estrangers no acompanyats.

Tema 48. L'infant abandonat: principals efectes de les mancances afectives i d'estímuls socials. Línies principals d'intervenció amb la família i l'infant.

Tema 49. La infància maltractada: conceptes. Tipus de maltractament infantil. L'abús sexual a menors. Indicadors de risc per a la detecció del maltractament infantil. Factors de protecció i resiliència. Diagnòstic i intervenció precoç. Prevenció.

Tema 50. L'atenció a la infància i l'adolescència en risc social. Els centres residencials d'acció educativa, els centres residencials d'educació intensiva i els centres d'acolliment.

Tema 51. El projecte educatiu dels centres residencials: principals elements que l'han de compondre. El projecte d'atenció individualitzada: objectius i avaluació.

Tema 52. Els recursos institucionals per a les persones amb discapacitats psíquiques, físiques i sensorials i les persones amb malaltia mental: disseny, planificació i ús.

Tema 53. El diagnòstic i l'observació dels menors amb conflictes socials. L'elaboració d'informes i la proposta d'actuacions.

Tema 54. L'acolliment familiar i l'adopció. L'acolliment familiar simple. L'acolliment familiar preadoptiu. L'adopció. Característiques psicològiques i socials dels infants i llurs famílies. L'estudi de les famílies candidates. L'acoblament. La construcció del vincle. El seguiment.

Tema 55. Les persones en situació de dependència. El marc legal. L'atenció a la dependència: promoció de l'autonomia personal, prevenció de la dependència i assistència i suport a les famílies. La valoració de dependència.

Tema 56. L'envelliment de la població. La gent gran. L'atenció i orientació a la gent gran. Carta de drets i deures de la gent gran de Catalunya. Les persones grans amb dependència o risc social. La salut i la persona gran.

Tema 57. Plans d'actuació per a l'atenció i no discriminació dels discapacitats. Accessibilitat. Les persones amb capacitat intel·lectual límit.

Tema 58. La pobresa a Catalunya: introducció i dades. Causes. Grups vulnerables i persones en risc de pobresa. Gestió de la pobresa. La intervenció contra la pobresa i les polítiques d'inclusió.

Tema 59. El Pla de salut de Catalunya i les principals línies d'actuació. Els principals problemes que afecten la població catalana. El mapa sanitari, sociosanitari i de Salut Pública a Catalunya i la resposta del sistema de salut.

Tema 60. Factors psicosocials del benestar psicològic. Epidemiologia dels trastorns psicològics. Prevenció. Psicoimmunologia.

Tema 61. L' impacte de les conductes addictives sobre la salut i el benestar a Catalunya: tabac, alcohol, drogues no institucionalitzades, i jocs d'atzar i apostes. Mesures d'intervenció preventiva.

Tema 62. La prevenció i l'assistència a Catalunya en matèria de substàncies que poden generar dependència. El Pla de drogodependències de la Generalitat de Catalunya: principis i línies d'actuació. Les polítiques en matèria d'alcohol i drogues a Catalunya.

Tema 63. L'atenció integral de les persones amb problemes de drogodependències. Organització i recursos a Catalunya per al tractament, reducció de danys i reinserció social de la persona drogodependent.

Tema 64. El sistema públic dels serveis socials. La cartera de serveis socials. Prestacions del sistema públic: serveis socials bàsics i serveis socials especialitzats.

Tema 65. Voluntariat: tipologia i àmbits d'actuació. Drets i deures de les persones voluntàries.

Tema 66. El treball comunitari. Concepte de comunitat i actors socials presents a la comunitat. Eines i enfocaments metodològics. El Pla de treball comunitari. El treball en xarxa.

Tema 67. L'organització i planificació d'activitats. Tècniques d'organització i planificació. Tècniques complementàries per a la realització d'activitats d'animació, de difusió, de treball en equip, i de preparació i conducció de reunions.

Tema 68. Introducció al món de l'associacionisme. El treball de les associacions. La participació en el marc d'una associació. La col·laboració entre associacions i administracions. El suport de les administracions.

Tema 69. La comunicació i les relacions interpersonals. L'assertivitat. L'empatia. L'escolta activa.

Tema 70. Intel·ligència emocional. Consciència emocional: concepte d'emoció, tipus d'emocions, components. Característiques de les persones emocionalment intel·ligents.

Tema 71. Les organitzacions. Principals models teòrics en l'estudi de les organitzacions. El canvi a les organitzacions. Resistències al canvi: tipus i mecanismes per reconduir-les. Fases del canvi planificat.

Tema 72. De la direcció per instruccions a la direcció per valors. Desenvolupament organitzatiu. Metodologia d'avaluació en les organitzacions.

Tema 73. El clima laboral: efectes en l'organització. Factors condicionants del clima en l'organització. Gestió del clima laboral. L'avaluació del clima laboral.

Tema 74. L'estrès laboral dels treballadors. Factors i respostes d'estrès. El síndrome d'esgotament professional. Conseqüències de l'estrès a la feina. Diagnòstic, control i prevenció de l'estrès laboral.

Tema 75. L'assetjament en l'àmbit laboral. L'assetjament psicològic. L'assetjament sexual per raó de sexe i/o d'orientació sexual. Prevenció, detecció i actuació.

 

DESCARREGA la RESOLUCIÓ GAP/357/2006, de 14 de febrer, per la qual s’aprova i es fa pública la part general del temari de les proves selectives per a l’accés al cos de titulació superior i al cos de diplomatura de la Generalitat.

Part general del temari del cos de titulació superior (subgrup A1), psicologia

I. Dret constitucional. Organització política i administrativa de l'Estat.

Tema 1

La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional. El poder judicial: funcions i principis. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Tema 2

Les Corts Generals: composició, organització i atribucions. El Govern: funcions i potestats. Relacions del Govern amb les Corts Generals.

Tema 3

L'organització territorial de l'Estat. L'Administració local: ens que l'integren. Les comunitats autònomes: constitució i competències. El finançament de les comunitats autònomes.

II. L'organització política i institucional de Catalunya. Formes de govern i d'administració.

Tema 4

L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, contingut i principis fonamentals. El títol preliminar. Tipologia de les competències de la Generalitat de Catalunya.

Tema 5

El Parlament de Catalunya: composició, funcions i atribucions. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribució i funcions. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.

Tema 6

L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els òrgans superiors, centrals, territorials i consultius de l'Administració de la Generalitat. Els departaments i organismes autònoms. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions.

III. La Unió Europea i el dret comunitari. Institucions.

Tema 7

Configuració de la Unió Europea: els tractats originaris i de modificació; el tractat pel qual s'estableix una constitució per a Europa. Fonts del dret comunitari: classes, aplicació i eficàcia. Les llibertats bàsiques comunitàries. Repercussió de les polítiques comunitàries en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya.

Tema 8

Les institucions comunitàries: la Comissió, el Consell, el Parlament Europeu, el Tribunal de Justícia i el Tribunal de Comptes. Recursos financers i personals de la Unió Europea.

IV. L'Administració pública. El dret administratiu.

Tema 9

L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu: concepte. Les fonts del dret administratiu. Els òrgans administratius: concepte i classes. L'acte administratiu: requisits i eficàcia. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes.

Tema 10

El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut i àmbit d'aplicació. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya. Els recursos administratius: concepte i classes. La jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs contenciós administratiu.

Tema 11

La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Classificació dels contractes i règim jurídic. Formes d'adjudicació. Drets i obligacions del contractista i de l'Administració.

Tema 12

La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. La potestat sancionadora administrativa i el procediment sancionador. L'expropiació forçosa: concepte, fonament, subjectes i contingut. Procediment general i procediments especials.

Tema 13

El servei públic: concepte i evolució. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta. La concessió. El domini públic i privat de l'Administració: règim jurídic i naturalesa. Ús del domini públic.

V. Organització de l'Administració i funció pública. L'Administració electrònica.

Tema 14

La crisi del model burocràtic. Diferents tendències en els processos de reforma i modernització de les administracions públiques.

Tema 15

La gestió pública. L'ètica i els valors a l'Administració pública. Tècniques de direcció gerencial. El model de gestió per processos i les tècniques bàsiques de gestió de la qualitat. La gestió del coneixement.

Tema 16

Govern electrònic i Administració electrònica. Interoperatibitat. La seguretat en les transaccions electròniques entre les administracions i amb l'Administració. La protecció de dades de caràcter personal.

Tema 17

El règim jurídic de la funció pública espanyola. Classes de personal, estructura i regulació general. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació.

Tema 18

La gestió dels recursos humans a les administracions públiques. La selecció de personal. La provisió de llocs de treball. La promoció professional.

Tema 19

Drets, deures i situacions administratives dels funcionaris públics. Els sistemes de retribució dels empleats públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. La prevenció de riscos laborals. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels empleats públics. Mesures d'igualtat d'oportunitats per raó de gènere.

VI. Gestió pressupostària.

Tema 20

La planificació de la gestió pública. El pressupost com a instrument de planificació, d'administració i de gestió i com a mecanisme general de coordinació. Finalitats del pressupost. El pressupost de la Generalitat de Catalunya. Estructura. Classificació orgànica, econòmica i funcional. El pressupost per programes.

Tema 21

El control pressupostari. El control intern de l'activitat economicofinancera del sector públic. La Intervenció General de la Generalitat. El control extern. La comptabilitat com a mitjà de control.

VII. Polítiques públiques de la Generalitat.

Tema 22

Radiografia econòmica, social i política de Catalunya. Reptes de la societat catalana a l'inici del segle XXI. Les polítiques públiques de resposta.

Tema 23

Polítiques públiques relacionades amb l'economia productiva: en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca; d'empresa, indústria i energia; de comerç, turisme i consum; i societat del coneixement. Política territorial i ambiental: en matèria de medi ambient, de territori, paisatge i urbanisme.

Tema 24

Polítiques públiques de caràcter social i prestacional: en matèria de salut; d'educació i universitats; d'acció social; d'habitatge; de cultura i llengua catalana; de seguretat i emergències; de justícia i serveis penitenciaris.

Tema 25

Polítiques institucionals: en matèria de millora de l'autogovern; de relacions institucionals i exteriors; de cooperació internacional; i de nova organització territorial de l'Administració.

Agrupació de Personal Penitenciari Federació de Serveis a la Ciutadania CCOO de Catalunya. Via Laietana, 16, 7a planta, 08003 Barcelona telèfon 934 812 765 fax: 933 107 869 email: genepresons@ccoo.cat