PUBLICADA LA LLISTA DEFINITIVA DEL PROCÉS D’OBERTURA DE BORSA I LES PERSONES ASPIRANTS CONVOCADES A LES PROVES FÍSIQUES EL PRÒXIM 27 DE MAIG

 

Avui s’ha publicat l’Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció del procés selectiu de borsa per ocupar llocs en règim d’interinatge del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris, als centres penitenciaris adscrits a la Direcció General d’Afers Penitenciaris del Departament de Justícia, Drets i Memòria (ref. núm. JUS/422/2023)

 

L’Òrgan Tècnic de Selecció del procés selectiu esmentat, reunit en data 22 de maig de 2023, ha acordat aprovar i fer pública la informació següent:

 

Primer.- La llista d’aspirants admesos amb els mèrits, ordenada per ordre alfabètic (annex 1). Manca comprovar el certificat de penals d’algun aspirant.

Segon.- La llista de persones admeses ordenada per la suma dels mèrits (annex 2).

Tal com s’especifica a les bases del procés, en cas d’empat en la suma dels mèrits valorats, aquest es dirimirà segons la puntuació obtinguda en cadascun dels mèrits d’acord en l’ordre en que apareixen a la convocatòria (titulacions acadèmiques, català, ACTIC i idiomes). I en el cas que persisteixi l’empat, s’ordenarà per les persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra “O”, d’acord amb la RESOLUCIÓ PRE/1020/2023, de 27 de març, per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar d’ordre d’actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l’any 2023.

Tercer.- La llista de persones excloses, amb especificació del/s motiu/s d’exclusió, ordenades per DNI/NIE (annex 3).

Quart.- La llista amb les persones que han de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana (nivell intermedi, certificat B2 o equivalent) (annex 4), atès que no han acreditat el nivell de català amb el certificat corresponent.

Juntament amb el resultat de les proves físiques que es realitzaran el dia 27 de maig de 2023, es publicarà el dia i l’hora on s’ha de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana.

Cinquè.- La llista de les persones aspirants que ha de realitzar les proves físiques el dissabte dia 27 de maig de 2023 (annex 5).

 

Aquesta prova es realitzarà al Centre d’Alt Rendiment (CAR), Avinguda Alcalde Barnils, 3-5, 08174 Sant Cugat del Vallès.

 

Transport públic: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) línia S2- Barcelona-Sabadell o línia S55- Barcelona-Universitat Autònoma. Parada: Estació de Sant Joan.

Les persones aspirants seran convocades en dos grups de 175 persones cadascun:

– 175 persones a les 8 hores
– 175 persones a les 10:30 hores

– Les persones aspirants s’han d’identificar amb l’original del DNI, NIE, permís de conduir o passaport.
– La identificació de les persones aspirants es realitzarà a l’exterior de les instal·lacions del CAR.
– Per realitzar la prova, s’entregarà a les persones aspirants una targeta identificativa que els identificarà durant la realització de la prova.
– Les persones participants hauran de lliurar la targeta identificativa als testadors de la prova en el moment en què finalitzin l’exercici de cursa de llançadora, per tal que aquests hi registrin la marca realitzada. És responsabilitat de les persones participants lliurar la targeta identificativa ja que en cas contrari no es podrà valorar l’exercici.
– Les persones aspirants han de portar el dia de realització de la prova la Declaració responsable sobre les condicions físiques necessàries per a la prova de capacitat física (feu clic per descarregar-la), que es pot descarregar des del lloc web de la convocatòria i que s’haurà de lliurar en el moment de la identificació. Cal descarregar-la, emplenar-la, signar-la i presentar-la el dia de la prova. La data de la declaració ha de ser 27 de maig de 2023.

– Per a la realització dels exercicis físics és obligatori que les persones aspirants portin roba i calçat esportiu (les persones aspirants hauran d’arribar a la prova amb l’equipament esportiu posat). No es poden fer servir els vestidors per canviar-se ni dutxar-se.
– Les persones aspirants no podran provar cap element o material abans de fer els exercicis físics.
– Les persones participants han de seguir en tot moment les indicacions del personal de l’organització.

Sisè. El dia 23 de maig de 2023 s’ha publicat la llista de persones aspirants convocades a les proves físiques de caràcter obligatori i eliminatori  ordenades alfabèticament amb la distribució per grups i horaris de les persones convocades a la realització de la prova.

Barcelona, 22 de maig de 2023

 

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DEL ÒRGAN TÈCNIC DE SELECCIÓ  DEL PROCÉS D’OBERTURA DE BORSA

PÀGINA DE L’ADMINISTRACIÓ D’INFORMACIÓ DEL PROCÉS 

DESCARREGA EL ANNEXOS EN PDF:

US CONTINUAREM INFORMANT!