MESA SECTORIAL 18.10.2021: CCOO EXIGIM QUE F.P. DONI INSTRUCCONS AL DEPARTAMENT PER TAL QUE COMPLEIXI LA NORMATIVA DE PERMISOS PELS INTERINS ASPIRANTS PER LA OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES

 

MESA SECTORIAL 18.10.2021

 

CCOO, davant del dubte i una possible interpretació negativa a permetre el gaudiment del permís de 24 hores per als/a les aspirants que es presentin a l’oposició de tècnics especialistes en serveis penitenciaris, exigim que Funció Pública doni instruccions al departament de Justícia urgentment per tal que compleixi la normativa de permisos.

 

 

Us resumim, tot seguit, els temes tractats en la reunió telemàtica d’avui de la Mesa Sectorial.

Teletreball al PAS

CCOO demanem explicacions de per què el personal PAS auxiliar administratiu i administratiu de centres educatius té vetat el teletreball. Per què l’apartat 4.1.1.b) del Pla de contingència i reincorporació del Departament d’Educació estableix que els serveis vinculats a la gestió administrativa dels centres educatius s’han de prestar presencialment? Cal recordar que aquest personal no va ser considerat com a personal essencial durant l’estat d’alarma per la qual cosa hauria de poder teletreballar almenys 2 jornades setmanals tal i com s’estableix a l’art. 4.1 de la Instrucció 1/2021, de 6 de juliol, de mesures organitzatives, de prevenció i seguretat per a la reincorporació als centres de treball del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu de l’emergència sanitària per la COVID-19.

Malauradament, la resposta tant de Funció Pública com del Departament d’Educació és clara: el teletreball no és un dret inal·lienable del personal i depèn de la potestat d’autoorganització de l’Administració determinar el teletreball de la seva plantilla. Continuaran llavors aquests greuges comparatius entre el personal auxiliar i administratiu de centres educatius i el de la resta de centres de treball.

Reducció proporcional de l’horari de permanència obligada en cas de reducció de jornada

La part social demanem que l’horari de permanència obligada també es pugui reduir proporcionalment en cas de gaudir de qualsevol reducció de jornada establerta a la normativa.

Funció Pública informa que aquest tema, entre d’altres, s’està tractant al grup de treball de conciliació depenent de la Mesa General que es convocarà aquest mes de novembre per intentar tancar-ho.

Horaris OACs i Registres els dies 24 i 31 de desembre

Atès l’escàs volum de feina a aquestes Oficines d’Atenció al Ciutadà i Registres de la Generalitat aquests dies, la part social demanem que no hi hagi servei en aquests centres de treball tant el 24 com el 31 de desembre. Malauradament, Funció Pública no està d’acord argumentant que aquesta qüestió ja es va tractar a altres reunions de la Mesa Sectorial i que, hores d’ara, només 24 d’aquests centres a tota Catalunya romanen oberts per donar compliment a l’obligació de prestació de servei públic i d’atenció a la ciutadania.

Continuarem insistint perquè entenem que amb l’Administració Electrònica ja es porta a terme el servei públic i son només 2 dies l’any on el volum de feina és molt inferior als de la resta de l’any.

Denegació de permutes sense motivació

No podem entendre que departaments com ara Justícia o Interior deneguin de manera generalitzada les permutes sol·licitades per part del seu personal i demanem a Funció Pública que intervingui per fer complir la normativa.

Torn obert

CCOO demanem que s’incloguin ja a la borsa d’hores d’assumptes personals les 8 hores i 20 minuts corresponents a la compensació del dia 11 de setembre d’enguany. Funció Pública ens comunica que ho faran tan aviat es dicti la corresponent Instrucció.

CCOO, davant del dubte i una possible interpretació negativa a permetre el gaudiment del permís de 24 hores per als/a les aspirants que es presentin a l’oposició de tècnics especialistes en serveis penitenciaris, exigim que Funció Pública doni instruccions al departament de Justícia urgentment per tal que compleixi la normativa de permisos.

La part social demanem que l’Administració reconsideri alguns trasllats de personal que s’han dut a terme amb motiu de la darrera reestructuració departamental atès que considerem alguns d’ells totalment innecessaris (per exemple, el del personal de Torreferrusa a Barcelona).

Barcelona, 18 d’octubre de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DE MESA SECTORIAL DEL 18/10/2021

US CONTINUAREM INFORMANT!