ES FA PÚBLICA LA LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES DE L’OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES JU030

 

Avui, dijous 14 d’octubre de 2021, s’ha publicat la Resolució JUS/3059/2021, de 8 d’octubre, per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu per proveir 255 places del cos tècnic d’especialistes (grup C, subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (núm. de registre de la convocatòria JU030).

A la resolució s’ha aprovat:

  • La llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses en la convocatòria del procés de selectiu per proveir 255 places del cos tècnic d’especialistes (grup C, subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (núm. de registre de la convocatòria JU030).
  • La llista definitiva de les persones admeses que, en relació amb la primera prova, test de coneixements, estan exemptes de realitzar-la, d’acord amb la base 8.1.1 de la Resolució JUS/1208/2021 esmentada.
  • La primera prova (test de coneixements) establerta a la base 8.1.1 de la convocatòria es farà per a totes les persones admeses a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (av. Diagonal, 690-696, Barcelona), el dia 13 de novembre de 2021, d’acord amb la convocatòria següent:
  •  

Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (av. Diagonal, 690-696, Barcelona)

13 de novembre de 2021

Hora de la convocatòria: 9 hores.

Hora de tancament de l’aula: 9.30 hores.

 

A l’apartat de la convocatòria del web del Departament de Justícia (http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/oposicions/funcionaris/execuciopenal/encurs/JU030/), es difondrà, abans de la data esmentada, la informació relativa a les mesures de prevenció adoptades amb motiu de la situació sanitària actual, per garantir la seguretat de tothom que participi en aquesta prova.

 

Per accedir a les aules i realitzar la prova, les persones aspirants hauran d’acreditar prèviament la seva identitat amb l’original del seu document nacional d’identitat, permís de conduir o passaport.

Per a la realització dels exercicis de la prova, les persones aspirants hauran de tenir un bolígraf de tinta de color negre/blau i una cinta correctora blanca.

  • L’ordre d’actuació de les persones aspirants que prenguin part en aquest procés s’iniciarà per la primera persona el primer cognom de la qual comenci per la lletra “M”, d’acord amb la Resolució PDA/3346/2020, de 17 de desembre, per la qual es dóna publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l’any 2021 (DOGC núm. 8301, de 22.12.2020).

Contra la Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant la consellera de Justícia en el termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, comptats a partir de l’endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona a 14 d’octubre de 2021

DESCARREGA EN PDF LA RESOLUCIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PUBLICANT LA LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES I EL LLOC I LA DATA DE LA PRIMERA PROVA  

US CONTINUAREM INFORMANT!