COMISSIÓ DE SEGUIMENT 6 de juny 2017

COMISSIÓ DE SEGUIMENT

6 de juny de 2017

Avui s’ha dut a terme, després de 7 mesos, la reunió de la Comissió de Seguiment dels Acords del personal penitenciari. Malgrat l’acumulació de punts proposats per les diferents organitzacions sindicals, l’Administració fa un filtratge unilateral d’aquestes propostes i l’ordre del dia queda reduït finalment a 5 punts.

REFORÇOS PERSONAL INTERÍ

L’Administració, abans de desenvolupar el punt, facilita informació al respecte: a la bossa quedaven 90 persones després del darrer acte públic. D’aquests 90, s’han nomenat 36 reforços (amb unes durades concretes de 15 dies, 20 dies o 1 mes). No es tracta de llocs estructurals sinó de substitucions per “raons funcionals”. L’Administració explica que ha prioritzat la continuïtat dels reforços als centres en què prestaven serveis, perquè va entendre que aquest era el criteri més adequat pel funcionament dels centres.

CCOO posa de relleu que aquests 36 nomenaments, realitzats a proposta de les direccions dels centres, es posa de manifest que s’ha alterat  el criteri de l’antiguitat, l’únic que regeix la borsa de personal interí. L’Administració diu que és conscient, però que no tenia més remei ja que havia de garantir la continuïtat de serveis molt concrets, i que haver atès exclusivament al criteri de l’antiguitat hauria dificultat cobrir serveis o unitats molt específiques (GAMP caps de setmana, GO en algun centre…) i que ja controlaven les persones nomenades. Diuen que intentaran compensar aquesta diferència amb nomenaments puntuals a persones que tenien una millor posició a la borsa per reequilibrar les antiguitats.

El desglossament dels nomenaments és el següent:

 

  • BR1: 13
  • BR2: 4
  • MAS ENRIC: 14
  • PUIG DE LES BASSES: 2
  • QUATRE CAMINS: 3

Un cop fets aquests nomenaments, actualment queden 54 persones disponibles a la borsa. Una part important d’aquestes 54 persones seran nomenades en les pròximes setmanes per reforçar serveis a l’estiu. Al marge que pugui ser necessari reforçar serveis concrets en algun centre. CCOO demana la reunió urgent del subgrup de borsa de treball per analitzar i auditar els moviments de la borsa.

INFORMACIÓ SOBRE LES COMISSIONS DE SERVEI I ENCÀRRECS EN FUNCIONS. CONCURS GENERAL I CONCURSOS ESPECÍFICS.

Segons l’Administració s’estan dedicant tots els esforços a actualitzar les dades del personal que està arribant als diferents centres (via reassignacions, comissions de servei, interinatges) per garantir, en primer lloc, el pagament de la nòmina. CCOO exigeix acabar de la manera més ràpida possible amb aquesta situació de provisionalitat i demana que es convoquin concursos (general i específics) de les tres àrees de personal. L’Administració està d’acord en la realització d’aquestes convocatòries tan bon punt pugui, de manera coordinada i esglaonada, però reconeix que serà bastant improbable que es puguin iniciar abans del primer trimestre de 2018. CCOO insisteix en demanar que s’acceleri la realització d’aquestes convocatòries. És la forma més ràpida i directa d’adequar els nomenaments als principis de mèrit i capacitat. En breu, ens passaran un llistat de comissions de servei i encàrrec de funcions.

PROCÉS DE PROMOCIÓ INTERNA DEL COS AUXILIAR TÈCNIC, SERVEIS PENITENCIARIS

Com ja sabeu, la Llei de Mesures de 2017 va incloure l’obligació de realitzar la convocatòria, pel torn de promoció interna, d’auxiliars tècnics en el termini màxim d’un any. CCOO ha demanat que s’iniciïn de manera immediata els tràmits per a la convocatòria d’aquest procés. Demanem, com a primera mesura, la publicació del temari L’Administració es compromet a començar a analitzar el temari (si calgués revisar-ho o actualitzar-ho). CCOO exigeix que es respectin íntegrament les bases que van regir el procés anterior. La voluntat, segons expressa l’Administració, és mantenir les bases tant com puguin. No creuen que la convocatòria es pugui fer abans dels mes d’octubre/novembre, pel col·lapse del servei de selecció i provisió. També han detectat que una part del col·lectiu no té la titulació i tampoc ha completat el curs de formació necessari (auxiliars amb una antiguitat inferior a 10 anys) per a poder accedir-hi.

HORARI EDUCADORS/ES CP QUATRE CAMINS

Les organitzacions sindicals, de manera unànime, exigeixen que l’Administració respecti la continuïtat de l’horari ordinari per part dels educadors/res del CP Quatre Camins. Emparant-se en l’existència d’una nota informativa de l’anterior Subdirector General de RRHH i Econòmics, la Direcció General ha donat instruccions al CP Quatre Camins perquè el col·lectiu d’educadors i educadores voti per decidir la continuïtat de l’horari ordinari (horari actual) o el passi a l’horari acumulat.

No és de rebut que es vulgui passar per sobre del que estableix l’Acord 2014/2015. L’horari ordinari, tal com està regulat a aquest acord, implica la rotació del personal. Per tant, no s’ha de permetre aquesta votació, i a partir del mes de setembre de 2017 s’ha de garantir que es pugui realitzar la rotació (mantenint l’horari ordinari) matí/tarda del col·lectiu d’educadors i educadores.

Si l’any que ve, el col·lectiu decideix passar a l’horari acumulat ja ho farà. Però s’hauria de garantir la rotació del personal educador, per respectar els principis d’equitat i igualtat.

L’Administració no està per la feina i, emparant-se en una nota informativa que el mes desembre passat va enviar als centres l’anterior subdirector de RRHH i Econòmics (nota que contradiu l’Acord), vol donar el vistiplau a la votació. Així, ja tindria un altre centre amb l’horari acumulat. La part social mostra la més absoluta discrepància amb aquesta decisió i espera que es pugui reconduir.

INFORMACIÓ SOBRE OPOSICIONS ÀMBIT EXECUCIO PENAL

PSICÒLEGS: S’estan revisant les més de 700 sol·licituds presentades. Es convocarà el concurs de trasllats el mes de setembre (que ha de passar per Mesa de Negociació).

JURISTES.- En els aspectes essencials pensen que les bases de juristes mantindran l’estructura i configuració de les bases de psicòlegs. La negociació de les bases amb els sindicats es realitzarà a partir del mes de setembre. La convocatòria es faria a finals d’any i els exercicis començarien en el primer trimestre de 2018.

TREBALLADORS SOCIALS.- La concreció dels temaris de treballadors socials, que ja ha passat el filtre de Funció Pública i es donarà a conèixer abans de l’estiu. La convocatòria es faria cap al mes de setembre de 2018.

PRP PRIMER TRIMESTRE 2017

Avui es reuneix la Comissió de Retribucions del Departament d’Economia, que ha d’autoritzar el pagament del PRP. Després s’han de fer 2 tràmits més: l’Acord de Govern (requereix informes, la Memòria Justificativa i el tràmit de Mesa Sectorial) i convocar la Comissió Negociadora del Personal Laboral, que també ho ha de percebre. Difícilment es pagarà mitjançant una nòmina complementària i es farà tot el necessari per pagar-ho a la nòmina del mes de juny.

PERSONAL GO DEL CP QUATRE CAMINS

Sembla que el gerent vol imposar als GO que treballin la festa local de La Roca. Aquest col·lectiu no treballa els festius i, si l’Administració considerés necessari que algun GO treballi en festiu ha de respectar la voluntarietat. Es comprometen a mirar-ho.

 

Barcelona, 6 de juny de 2017