MOTIUS DE CCOO PER SIGNAR LA PROPOSTA D’ACORD DE TANCAMENT DEL CP HOMES

Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona

MOTIUS DE CCOO PER SIGNAR LA PROPOSTA D’ACORD DE TANCAMENT DEL CP HOMES

La negociació d’unes condicions que deriven d’un fet tan transcendent com és el tancament d’un centre penitenciari sense centre de substitució, fet inèdit en el sistema penitenciari català, no pot deixar de tenir conseqüències traumàtiques. L’objectiu de CCOO ha estat en tot moment reduir l’impacte d’aquests efectes negatius sobre la plantilla. No podem tenir condicions percebudes com a favorables quan totes parteixen del tancament d’un centre penitenciari i de la diàspora de més de 500 famílies.

CCOO entenia, d’acord amb la sensibilitat manifestada per la plantilla, que era vital que la proposta d’Acord reflectís una sèrie de millores concretes:

 • Aplicació d’uns barems el més objectius possibles, tenint en compte que era necessari que es valoressin els epígrafs de l’article 118.2 del Decret 123/1997, amb una primacia dels factors d’antiguitat als diferents cossos i als serveis penitenciaris.
 • Aconseguir un increment en la dotació de places als centres penitenciaris de la ciutat de Barcelona. Per cada lloc aconseguit a Barcelona, una persona menys de la Model que havia de marxar.
 • Manteniment de les retribucions del CP Homes, considerant que tots els centres receptors són d’inferior categoria a la del CP Homes.
 • Manteniment dels llocs del personal interí (Interior, Tractament i Administració) obligat a sortir de Barcelona i del que actualment treballa a la resta de centres.
 • Garantia que les persones que hagin de marxar de Barcelona disposaran d’un servei de transport gratuït als centres de destinació.

Admetent que hi ha hagut factors que han condicionat la negociació, com per exemple la necessitat que l’Acord s’enllestís abans del dia 21 de març (la primera reunió es va centrar exclusivament en aconseguir que l’Administració allargués el període negociació), o el fet de no tenir els llocs que s’ocuparan perfectament identificats (circumstància que hagués contribuït a rebaixar l’angoixa de la plantilla), CCOO va entendre que, finalment, les propostes negociades i afegides al document inicial presentat per l’Administració suposaven una millora clara d’aquest document inicial i que, en qualsevol cas, era més beneficiós pel conjunt de la plantilla de la Model que la reubicació estigués condicionada als paràmetres finalment negociats, que el fet que l’Administració aprovés un Acord de Govern unilateral i sense incorporar aquestes propostes.

Ara, i de forma esquemàtica, hem d’analitzar si les premisses inicials de CCOO (i també del sindicat que no ha signat, tot i que es negui a admetre-ho) s’han complert en el document final.

APLICACIÓ DE BAREMS OBJECTIUS AMB PRIMACIA DEL FACTOR ANTIGUITAT

L’Administració, en el document inicial, computava a la baixa l’experiència el temps de serveis prestats en el mateix cos (0,5 punts) i l’antiguitat (0,2 punts) i atorgava un pes excessiu relatiu a la formació (5 punts). Aquesta regulació també ESBORRAVA de la vida professional de moltes persones anys i anys d’experiència (ex. grup auxiliars tècnics). La regulació actual incrementa la puntuació dels serveis prestats (0,8 punts) i de l’antiguitat (0,5), la qual cosa suposa, incrementar notablement el pes de l’antiguitat sobre la formació.

Augmentant els factors relacionats amb l’antiguitat (es passa de 0,7 punts/mes proposat inicialment a 1,3 punts/mes en la Proposta d’Acord), s’aconsegueix reduir l’impacte relatiu de la formació en el rànquing pel qual s’ordenaran les persones. Amb els barems anteriors, una llicenciatura tenia un pes equivalent a 8 mesos. Amb els barems actuals, una llicenciatura (només les que es descriuen) tindrà un pes equivalent a 4 mesos (serveis i antiguitat).

Per tant, barems objectius amb primacia del factor antiguitat.

INCREMENT DE LA DOTACIÓ DE LLOCS A LA CIUTAT DE BARCELONA

La proposta inicial de l’Administració contemplava (mitjançant la reassignació a Barcelona de les persones adscrites al CP Homes que complien 64 anys durant el 2017) un increment de 9 llocs de treball. RES MÉS.

La proposta signada contempla un increment net de 60 places. Aquest increment s’aconsegueix per 3 vies:

 • Reassignació a Barcelona de les persones adscrites al CP Homes que compleixen 62 anys durant el 2017. Per aquesta via s’aconsegueixen 30 places.
 • Creació de 15 llocs a Barcelona de segona activitat (per edat, a partir dels 57 anys, o per malaltia).
 • Increment en la dotació dels llocs a la ciutat de Barcelona: 8 llocs al CP Dones i 6 llocs al CO 2.Per tant, hem aconseguit 60 places a la ciutat de Barcelona en lloc de les 9 inicials

CCOO n’hagués volgut més, totes, però no considerar una millora l’increment de més de 50 places sobre les inicialment previstes, suposa negar la realitat.

MANTENIMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DEL CP HOMES

La proposta inicial de l’Administració no contemplava cap concepte econòmic que garantís el manteniment de les retribucions del personal desplaçat (complement per categoria de centre). La proposta d’Acord signada contempla (apartat 10) la percepció d’un complement mensual (és igual si el còmput és anual o mensual) fins a abastar la diferència. Aquesta diferència només podrà ser absorbida per futures millores retributives, que en l’entorn socioeconòmic actual semblen bastant improbables.

Per tant, el personal funcionari del CP Homes amb destinació definitiva tindrà garantides les seves retribucions.

MANTENIMENT DELS LLOCS DEL PERSONAL INTERÍ

La resolució, aprovada el mes de febrer, del Parlament de Catalunya ja va deixar clara l’exigència que el procés de tancament de la Model no comportaria la pèrdua de cap lloc de treball. CCOO vetllarà perquè aquesta exigència, que ha assumit el Departament en forma de compromís, sigui complerta al peu de la lletra.

La proposta inicial no ho contemplava, però la proposta d’Acord signada diu que, un cop culminat el procés de tancament, tots els nomenaments d’interí (Rehabilitació, Interior i Administració) tindran caràcter estructural i seran sense data fi, excepte aquells que cobreixin una substitució. Aquests últims, si es produeix la reincorporació del titular, quedaran garantits per la exigència de no pèrdua de llocs, i hauran de ser recol·locats.

GARANTIA DE TRANSPORT PEL PERSONAL DE LA MODEL

La situació del personal del CP Homes obligat a desplaçar-se fora de la ciutat, alguns dels quals no tenen ni carnet de conduir o, simplement no vol fer servir el seu cotxe, exigia que l’Administració garantís el transport del personal desplaçat.

La proposta inicial comprometia a l’Administració a facilitar un sistema de transport a centres de fora de Barcelona, però sotmetia aquesta garantia, si representava un increment de despesa, a l’autorització de la Comissió de Retribucions. Aquesta exigència d’autorització ha desaparegut en la proposta d’Acord que s’ha signat i l’Administració està obligada a facilitar, amb els seus propis mitjans, el transport malgrat que suposi un increment de la despesa.

Aquestes són part de les modificacions que han inclinat la balança del costat de la signatura, però la Proposta contempla altres mesures importants:

 • Preferència de retorn (via comissió de serveis o encàrrec de funcions) del personal desplaçat fora de Barcelona quan es produeixi un lloc vacant (o reservat) en algun centre de la localitat de Barcelona. La preferència es mantindrà fins a la construcció del nou centre de preventius.
 • Garantia dels actuals horaris de prestació de servei.
 • Garantia de gaudiment de vacances, compensacions de festius i assumptes personals.
 • Indemnització de 282€ al personal amb destinació definitiva desplaçat de Barcelona.
 • Compromís de reubicació dels comandaments intermedis

Un cop aprovat la proposta en la Mesa Sectorial quedarà molta feina per fer i moltes qüestions per resoldre. La Comissió de Seguiment s’encarregarà d’assumir aquesta feina i emplacem totes les persones que tinguin dubtes o problemes a exposar-les de manera directa i clara. CCOO es compromet a donar veu a totes les persones i garantir que farem tot el possible per exigir la solució de totes i cadascuna de les incidències.

Finalment, també hem demanat a l’Administració que aquest procés de reubicació no pot descuidar tampoc els treballadors i treballadores de la resta de centres i que han de ser receptius i flexibles, també amb aquest personal.

Esperem que el procés, pel bé de tots, culmini de la millor manera possible.

Barcelona, 18 de març de 2017

Motius de CCOO per signar la proposta d’Acord d’Afectacio del Tancament del CP d’Homes de Barcelona