BASES DEL CONCURS DE COMANDAMENTS 02 DE MARÇ DE 2018

El passat 23 de febrer, durant la reunió del Grup de Treball, l’Administració ens va presentar una proposta inicial de bases del concurs de comandaments, que com CCOO ja indiquem en la nostra nota del 26 de febrer, era absolutament inacceptable en el fons i en la forma, ja que el propòsit gens ocult era el de pervertir completament el sistema de selecció de comandaments intermedis, passant d’un sistema basat en una part important en valors objectius, a un sistema de caràcter completament subjectiu, que traspassaria l’escàndol de les seleccions provisionals d’ATRI a la selecció amb caràcter definitiu.

El desacord va ser total, mostrant CCOO una resistència frontal a permetre la introducció d’un sistema que deixi de facto en mans de la Direcció General i les direccions dels centres l’elecció dels comandaments intermedis, elegint amb tota llibertat qui promociona i qui no, com ha demostrat de manera sobrada la vergonya de les seleccions provisionals d’ATRI. En aquest context, divendres passat, 04 de març de 2018, ha tingut lloc la primera reunió destinada de manera específica a negociar les bases del concurs de comandaments.

CCOO considerem que no cal començar la casa per la teulada i que la negociació s’ha de començar des dels fonaments, deixant molt clars conceptes bàsics de com s’estructuren les Fases. És necessari fixar conceptes com quant compta la fase objectiva i quant la subjectiva, quin valor té l’experiència a l’hora de valorar treball exercit i antiguitat, si hi ha topall en anys o no, i quants anys, i finalment quin és el valor exacte de la formació. Una vegada definit tot això, es pot baixar a calcular les puntuacions per mes, ja que aquestes vindran donades de manera gairebé automàtica una vegada s’han establert els criteris numèrics bàsics que les fixen. Fer-ho d’una altra manera, obstinant-se a negociar punts aquí i allà, abans d’establir una estructura bàsica que els fixi, ens retrocedeix a les èpoques anteriors on semblava que es negociaven puntuacions concretes ad hoc perquè es beneficiessin candidats concrets, situació a la qual CCOO ens oposarem totalment.

L’Administració ha presentat durant la reunió, sense donar-nos-ho en paper, el powerpoint d’un nou esborrany de bases on introdueix algunes modificacions però preservant de manera clara el seu objectiu d’introduir el subjectivisme i el «dedazo» com a element crucial de selecció. També introdueix valoracions separades per a comandaments d’oficines (Cap d’Unitat de Gestió Administrativa, Cap d’Unitat de Gestió Econòmica, Cap d’Unitat de Suport als Equips Directius).

En la seva proposta l’Administració ha augmentat el valor de la 1a Fase, pujant-la de 65 a 75 punts i ha baixat el de la 2a Fase, la del «dedazo», passant de 35 a 25 punts. CCOO vam seguir considerant que caldria pujar el valor de la 1a Fase al màxim possible per evitar que la 2a Fase, tal com la planteja l’Administració, plena de subjectivitat, es converteixi en la veritable fase decisòria amb exclusió de la 1a.

CCOO ha deixat clar que l’estructura anterior, 84 punts per la 1a Fase i 16 per la 2a, com en concursos anteriors, s’ajusta molt millor a la nostra forma d’entendre la promoció i la carrera professional, donant molta major importància als factors objectius sobre els purament subjectius.

Dins de la 1a Fase, la nova proposta de l’Administració ha restituït al Treball desenvolupat el valor de 40 punts que tenia en els concursos anteriors.

Per contra, l’antiguitat segueix sent aixafada per l’Administració, donant-li un valor de 9 punts que s’aconseguirien amb una mitjana de 7 anys d’antiguitat. És a dir, novament TOTS els candidats anirien al valor màxim, del primer a l’últim, ja que el funcionari més nou té 8 anys d’antiguitat, per la qual cosa de facto anul·laria aquest factor.

CCOO vam seguir creient que l’antiguitat hauria de valorar-se al menys en 18 punts i que aquest apartat ha de valorar precisament l’antiguitat. Si un candidat amb uns punts producte dels anys treballats i un altre amb la meitat tinguessin els mateixos punts en aquest apartat, llavors no s’estaria valorant l’antiguitat sinó una altra cosa. CCOO defensarem que aquest apartat segueixi valorant tot el temps treballat.

La Formació en la nova proposta passa de 10 a 11 punts que era el valor d’anteriors concursos. Hi haurà a diversos apartats uns topalls de punts globals (Riscos Laborals, ATIC, masters no oficials, idiomes i defensa personal) en els quals no hi ha acord però que es mouen entre valors d’1 i 3 punts segons els casos.

Pel que fa a la 2a Fase no s’ha arribat a parlar, limitant-se l’Administració a recollir les nostres propostes. CCOO creiem que l’entrevista hauria de ser eliminada i la 1a fase ser substituïda íntegrament per un curs valorat sobre la base de proves objectives i realitzat per un ens neutral, aliè a la Direcció General de Serveis Penitenciaris. Després de l’experiència de ATRI, ja no ens fiem de res.

Finalment, pel que fa als comandaments que ja tenen la plaça i solament desitgen traslladar-se a un altre centre sense promocionar, l’Administració no aclareix res i mostra reticències a l’hora de deixar-los exempts de la 2ª fase, veient problemes fins i tot a donar-los d’ofici tots els punts de la 2ª Fase. Si afegim a això que l’Administració, i pel que sembla algun més, no semblen disposats a donar valor a l’antiguitat, significaria que un comandament intermedi es veuria obligat a lluitar sempre per cada plaça a la qual es vulgui moure.

Barcelona a 05 de març de 2018

DESCARREGA LA NOTA EN PDF

REUNIÓ DEL 23 DE FEBRER A ON ES VA PRESENTAR LA PROPOSTA DE BASES INICIAL DE L’ADMINISTRACIÓ

US CONTINUAREM INFORMANT!!