GRUP DE TREBALL – 23.02.2018

Divendres passat 23 de febrer de 2018 s’ha reunit el Grup de Treball Penitenciari al qual han assistit per part de l’Administració la Sotsdirectora General de Recursos Humans del Departament, el Sotsdirector General de Recursos Humans de la Direcció General i la Cap del Servei de Selecció i Provisió del Departament i per la part social els sindicats CCOO, UGT, CSIF i CATAC.

DESCARREGA LA NOTA DE LA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL PENITENCIARI EN PDF

CONCURS DE COMANDAMENTS INTERMEDIS

L’Administració ens presenta la tarda del dia anterior un esborrany de barems del concurs de comandaments de vigilància amb la intenció de discutir-ho en profunditat durant la reunió. Malgrat el molt escàs temps per analitzar-ho, que suposem que és el que pretenien, és del tot evident que l’Administració planeja donar-li la volta per complet al sistema de selecció de comandaments que s’ha utilitzat durant els últims 20 anys implantant de facto una variació del sistema ATRI que actualment s’usa per cobrir les places provisionals on la subjectivitat, la foscor i el desvergonyiment es posen al servei dels candidats triats a dit per les direccions dels centres.

La proposta de l’Administració en teoria i a primer cop d’ull segueix mantenint l’estructura anterior, amb una primera fase on es valorarien diversos mèrits com a antiguitat, treball desenvolupat, formació, etc., i una segona fase de concurs. No obstant això la proposta de l’Administració perverteix tot el sistema donant-li la volta per complet mitjançant un hàbil ús de les valoracions que converteix tot el sistema en una vergonya.

D’una banda redueix el valor de la primera fase, que baixa de 84 punts (sobre 100 possibles) a 65 punts. D’altra banda augmenta el de la segona fase, que passa de 16 punts a 35. D’aquests 35 punts la coneguda i tan volguda entrevista passa de 10 punts a 15. Els altres 20 s’aconsegueixen a través d’un curs amb avaluació CONTÍNUA, és a dir, sense examen objectiu, depenent del que qualifiqui el professor. Tots sabem perfectament el que significa. No obstant això la cosa no queda solament en una sobrevaloració de la segona fase. Si fos així, la proposta de l’administració seria solament una variació molt a pitjor del que ja existia, però no és així, és encara PITJOR.

Les puntuacions de la 1a Fase s’aixafen en la seva proposta, especialment l’antiguitat, que a efectes pràctics desapareix com a factor a tenir en compte, de manera que la majoria de candidats anirien a màxima puntuació en gairebé tots els aspectes a valorar a la 1a Fase de manera que la majoria de candidats, potser el 70 o 80%, sortirien de la 1a Fase amb diferències mínimes de 6 a 8 punts com a màxim. Això vol dir que els 35 punts de la 2a Fase, composta de dues proves, entrevista i concurs d’avaluació contínua, on el subjectivisme és el criteri principal, tindrien un valor desproporcionat convertint la 2a Fase en la veritablement decisòria.

A efectes pràctics admetre aquesta barbaritat de proposta de barems és traspassar a les places definitives el sistema de selecció ATRI per a places provisionals, on les direccions dels centres de manera encoberta trien, de vegades amb autèntic desvergonyiment, que comandament intermedi volen tenir al seu centre.

Però no solament això. Els comandaments intermedis no tenen concursos de trasllats així que l’única forma de canviar de centre és participar en un concurs de comandaments. En el sistema anterior se’ls donava els 16 punts de la 2a Fase d’ofici als comandaments que ja tinguessin guanyada plaça de comandament i solament desitgessin moure’s a un altre centre sense promocionar. En aquesta catastròfica proposta de barem ni tan sols això. Els comandaments amb plaça guanyada que vulguin moure’s a un altre centre haurien de competir en la 2a Fase, i donat el valor desmesurat d’aquesta, amb poques possibilitats d’aconseguir moure’s. En tot cas dependria del bé que caiguin a la seva direcció o a la del centre de destinació.

CCOO, oposats al fet que el sistema penitenciari català es converteixi en un pati de Monipodio, amb l’aplicació d’un sistema digital d’elecció: el conegut “Dedazo”, que signifiqui la instauració d’un sistema feudal on realitzar bé el teu treball no signifiqui res i en canvi rendir homenatge al comandament del centre obri totes les portes de manera immediata i segura, hem lliurat un escrit a l’Administració per adjuntar-ho a l’acta de la reunió on detallem algunes de les barbaritats que inclou la aberrant proposta inicial de l’Administració, que CCOO rebutgem completament de principi a fi.

 

TORN PROMOCIÓ INTERNA GRUP D A GRUP C (JU028)

L’Administració presenta la seva proposta de bases en relació a la segona convocatòria del procés selectiu, torn especial de promoció interna, per a l’ingrés al cos de tècnics especialistes (grup C, subgrup C1).

CCOO sol·licitem:

 • Que en la qualificació de l’exercici les respostes errònies no descomptin, de la mateixa manera que es va aprovar en l’anterior procediment. La resta de sindicats s’adhereixen a la proposta.
 • Que s’especifiqui en les bases la comprovació d’ofici dels requisits dels aspirants.

L’Administració accepta ambdues propostes i modificarà el redactat. En l’esborrany de bases, especifiquen que el procés tindrà dos proves tipus test, un de 50 preguntes i un cas pràctic de 10 preguntes.

 

JU027 PSICÒLEGS

CCOO demanem informació sobre el procediment selectiu de psicòlegs. L’Administració confirma que abans del 15 de març espera poder publicar els resultats de les entrevistes. Posteriorment iniciaria el curs al mes de juny.

En relació al concurs de trasllats, l’Administració ens informa que es publicaria a l’abril, amb totes les places. La resolució d’aquest procediment dependria del nombre d’aspirants, que amb els terminis corresponents podria allargar el procediment entre 3-4 mesos.

 

JURISTES

L’Administració ens presenta la proposta inicial de bases del procés selectiu de l’escala superior del cos de titulació superior, àmbit d’execució penal titulació en Dret.

CCOO rebutgem aquesta proposta en la seva totalitat, aquest és un nou atac contra un col·lectiu de treballadors que ja va veure minvades les seves opcions amb una reducció del total de places, 24 per torn lliure, i 19 per promoció interna.

L’Administració, amb independència de les valoracions específiques, novament planteja un marc general completament desfavorable:

 • Topall de 170 persones per superar el primer exercici.
 • En el segon exercici. Plantejament d’un únic supòsit pràctic, on es valoraria coneixements, capacitat analítica, de síntesis i la qualitat de l’expressió i la presentació.
 • Entrevista de competències professionals d’apte o no apte amb valoració individualitzada i en conjunt de 5 competències, amb gravació de totes les persones.
 • Una fase de concurs on de 33 punts els serveis prestats queden reduïts a 13’5 punts i la valoració d’alguns cursos està totalment desvirtuada, valorant-se més que titulacions oficials.
 • Un curs selectiu.

CCOO plantegem una modificació de la quasi totalitat dels criteris exposats per l’Administració, en termes generals:

 • Eliminació de qualsevol topall.
 • En relació al primer exercici: L’increment de les preguntes en relació al temari de l’àmbit d’execució penal un 60%, per sobre del temari específic i en darrer lloc més reduït les preguntes del temari de la part general.
 • En relació al segon exercici, supòsit pràctic: Plantejament de 4 supòsits a escollir 1, amb respostes tipus test.
 • Exempció de l’entrevista i del curs selectiu dels interins amb 6 mesos d’antiguitat, o que hagin superat un procediment de selecció via ATRI.
 • Fase de concurs, valoració del treball desenvolupat en l’àmbit d’execució penal sobre la totalitat.

 

EFECTES I AFECTACIÓ  DELS PLANS D’ESTABILITZACIÓ I CONSOLIDACIÓ ALS PROCEDIMENTS ACTUALS

L’Administració informa que estan valorant dos possibles situacions:

 1. Deixar decaure l’oferta d’ocupació publica 2015 per acumular les places en la futura oferta 2018, vinculada als pressupostos i segons diuen sempre que no es perdés cap plaça.
 2. Continuar els procediments, dintre dels paràmetres establerts dels 3 anys d’oferta publica ajustant calendaris.

CCOO no confiem en les paraules de l’Administració. Exigim que es tinguin en compte els acords i mandats estatals del pla d’estabilització i consolidació de llocs de treball (PESCO). Sol·licitem que el Departament implementi els criteris específics que permetrien facilitar els procediments d’estabilització i de consolidació de llocs de treball, i dels treballadors, les propostes de bases dels procediments de l’àmbit d’execució penal actuals.

CCOO no acceptarem mai que l’Administració, sense tenir en compte l’estabilitat dels treballadors interins, que no han tingut cap culpa de les polítiques de la Generalitat i la precarietat laboral que han originat, només contempli aquests procediments com un possible increment de l’oferta de places per arribar a un 8% d’interinitat.

US CONTINUAREM INFORMANT!!

DESCARREGA LA NOTA DE LA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL PENITENCIARI EN PDF

DESCARREGA LA PROPOSTA DE L’ADMINISTRACIÓ DE BAREMS PEL CONCURS DE COIMANDAMENTS DE VIGILÀNCIA EN PDF

DESCARREGA LA PROPOSTA DE L’ADMINISTRACIÓ DE BASES DE LA PROMOCIÓ DEL D AL C EN PDF

DESCARREGA LA PROPOSTA DE L’ADMINISTRACIÓ DE BASES PER L’OPOSICIÓ DE JURISTES

DESCARREGA L’ESCRIT DE CCOO ADJUNTAT A L’ACTA DE LA REUNIÓ SOBRE ELS BAREMS DE L’ADMINISTRACIÓ PEL CONCURS DE COMANDAMENTS DE VIGILANCIA EN PDF