CCOO DENUNCIA EXPERIMENTS AMB LA UMS A BRIANS 1

El passat dia 08 de gener, els treballadors penitenciaris, els interns i internes del C.P. BRIANS 1 han viscut l’últim episodi d’autocràcia de la direcció del centre. El Director Josep Font comunica de manera unilateral emparant-se en les competències organitzatives de l’art. 29 del ROFSEPC que ara li ha tocat a la UMS (Unitat de Medi Semi obert).

En una mostra més d’irracionalitat basada en un oportunisme mediàtic injustificat, la Direcció del centre ha creat de facto el primer Departament Mixt sense cap relació d’afinitat entre internes i interns. Ens sorprèn com el Consell de Direcció ho justifica, indicant la finalitat de “facilitar les condicions de compliment”, per presumptament “estalviar la complexitat i penositat que comporta el flux d’entrada i sortida del centre, i per economitzar esforços innecessaris en matèria de seguretat i gestió administrativa que comporta el circuit actual”.

Des de l’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO volem deixar constància que no ens oposem a la creació de cap unitat de vida, mòdul o departament mixt, sempre que es respectin les normatives corresponents i no es vulneri cap dret.

Però CCOO no podem estar d’acord amb la improvisació, la carència de regulació específica i d’adequació i concreció dels protocols a aplicar, el desconeixement d’estudis que puguin avalar qualsevol projecte, i finalment l’absència de les normatives específiques que haurien de ser prèvies a qualsevol decisió organitzativa i més tenint en compte la implicació i la transcendència de les decisions.

Segons l’informació que ens ha arribat a CCOO, el primer pas per la creació d’aquesta unitat va trobar la negativa de les internes a compartir espais amb homes però en una parenceria d’imaginació van realitzar un tour per la UMS amb elles per «demostrar-les» les excel·lències d’aquesta unitat i «convèncer-les» de ser les primeres dones a prendre part voluntàriament en l’experiment penitenciari de compartir els espais comunitaris amb homes.

Cal destacar que a dia d’avui, tant les internes com els interns conviuen durant tot el dia en les mateixes dependències de la UMS, es a dir comparteixen el menjador, la
biblioteca, els espais de les activitats, la sala de dia i el pati.

Si bé és cert que el Reglament d’Organització li atribueix al Consell de Direcció les competències i funcions per dur a terme aquest Departament Mixt, no és acceptable és que en l’Acord del Consell de Direcció del passat dia 15.12.2017 plasmi que la normativa és provisionalment l’antiga que ja tenia l’UMS, indicant que es redactarà i concretarà posteriorment durant el primer semestre del 2018, a partir de l’experiència i el diàleg amb les mateixes internes. La Direcció deriva, d’aquesta manera, tota la responsabilitat en el CUE, i en absència d’aquest, del Cap d’Unitat i dels funcionaris.

Aquesta interpretació deixa als Funcionaris amb una normativa antiga, que no es correspon a la nova realitat de l’UMS, i que obliga als treballadors a prendre decisions en matèria de normes de règim interior que no els correspon.

El Consell de Direcció ha de tenir en compte l’art 171 del RP que deixa clar que és el Centre Directiu qui ha d’aprovar les normes de règim interior detallant les activitats que es podran realitzar en comú i aquelles que no segons els criteris generals de la LOGP art 16 i que hauria de ser prèviament a la creació d’aquest departament mixt.

De la mateixa manera, sembla que es confirmaria que no han tingut en compte l’art. 169.2 del RP que especifica clarament el següent redactat «no podran ser destinats a aquets departaments mixts el interns CONDEMNATS PER DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT SEXUAL».

CCOO, simultàniament a l’obertura del departament el passat 9 de gener, vam posar-ho en coneixement de l’autoritat pertinent. Exigim que l’Administració depuri les responsabilitats adients en cas que es confirmi la vulneració de la normativa penitenciaria, i que prengui mesures urgentment. De fet desconeixem si a les internes se’ls va informar de manera adequada i si la direcció va donar alguna informació sobre tipologies delictives dels interns amb què compartirien els espais.

CCOO lamentem l’absència de diàleg real amb la part social, d’una direcció que actua unilateralment imposant una política de fets consumats, actuant per sobre dels reglaments i prenent unes decisions organitzatives més que qüestionables.

CCOO hem sol·licitat a la direcció del centre i a la Direcció General que aquesta decisió precipitada i creiem que irreflexiva, es reverteixi. La situació actual del Centre Penitenciari de Brians 1 és molt delicada, amb unes carències de personal i d’espais més que notable. El centre no està per experiments ni és de rebut que pugui veure’s minvada la seguretat dels treballadors ni dels interns o les internes. Aquest centre va ser dissenyat per compliment de penes i per motius electoralistes va passar a ser de preventius.

La comunicació i la predisposició al diàleg amb els treballadors és imprescindible per poder garantir el funcionament de qualsevol centre, també el C.P. BRIANS 1, i les presses o els interessos per a un lluïment ràpid poden acabar generant situacions que esperem que no hàgim de lamentar.

 

DESCARREGA LA NOTA EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!!