CCOO DENÚNCIA A INSPECCIÓ DE TREBALL LA NO REALITZACIÓ DE PROVES, ABSÈNCIA DE PROTOCOLS I EXIGIM LA REPOSICIÓ DE MASCARETES

 

Davant la incapacitat de l’Administració per a establir protocols que permetin realitzar-nos les proves de diagnòstic com a col·lectiu essencial prioritari que som, i que que s’han establert en la resta de centres penitenciaris de l’estat des de dilluns passat, de proveir als treballadors de protecció adequada, i amb l’existència de positius entre treballadors i interns, CCOO hem denunciat al departament de Justícia a la Inspecció de Treball:

 

 1. L’incompliment de les diferents normatives reguladores de prevenció de riscos laborals 14, 15, 18 i 22 de llei de 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, etc.
 2. Reposició immediata de les màscares caducades entregades al personal penitenciari.
 3. L’incompliment de la “resolució per la qual s’aprova el protocol d’actuació de les mesures que s’adopten a l’àmbit dels centres penitenciaris de Catalunya a l’empara del RD 463/2020, de 14 de març, de declaració d’estat d’alarma per la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19”. Per no dur a terme les actuacions i recomanacions d’acord amb el Ministeri de Sanitat del Govern de l’Estat, especificat al “procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al COVID-19”, respecte a la realització de proves al personal penitenciari, considerat com essencial i prioritari.
 4. Incompliment del deure de seguiment actiu. Denunciem les incongruències i desordre o directament absència de mesures en maneig de contactes, específicament en contacte estret amb cas possible, probable o confirmat de COVID-19 de manera coordinada amb les autoritats de salut pública.
 5. Instem al Departament a fixar un protocol amb l’ICS en què es realitzin de manera prioritària els proves de contagi als treballadors i treballadores penitenciàries, incloent-hi als que es troben ja en aïllament.
 6. Denunciem l’incompliment de Deure de Consulta, informació i comunicació als delegats de prevenció: L’empresari haurà de consultar, amb la deguda antelació, qualsevol acció que pugui repercutir significativament en la salut dels treballadors/as.
  • Pla de seguiment i control de les mesures preventives.
  • Tipus de proves de vigilància de la salut.
  • Designació de treballadors/as encarregats/des de les mesures d’emergència.
  • Procediments d’informació als treballadors/as.

El 28 de febrer, vam sol·licitar per escrit reunió extraordinària del comitè de seguretat i salut per tal d’abordar la situació d’emergència del COVID-19, i que encara no hem rebut resposta.

Hem sol·licitat a la Inspecció de Treball que insti al Departament de Justícia:

 1. A què ens informi de la situació detallada per centres de les afectacions de personal per causa del COVID-19.
 2. A què ens Informi de les mesures adoptades per garantir adequadament la salut del personal penitenciari.
 3. A què ens comuniqui els protocols amb relació a la realització de les proves de COVID-19.
 4. A la reposició immediata de les FFP2 mascaretes caducades i de les quirúrgiques entregades fa dos setmanes per haver-hi exhaurit la seva vida útil.
 5. A què s’entreguin mascaretes de tipus FFP2 als treballadors per evitar el contagi entre ells, ja que hi ha espais de treball on no es pot garantir durant tota la jornada laboral, en certs casos de fins a 24 hores, els 2 m de distància necessaris.
 6. En l’aplicació del protocol se’ns consideri personal amb exposició de risc, ja que el model penitenciari català es caracteritza específicament perquè els treballadors penitenciaris catalans mantinguin sempre i en tot cas un contacte estret amb els interns, siguin casos probables o confirmats, simptomàtics o asimptomàtics, la qual cosa impedeix mantenir la deguda distància de seguretat i incrementa notablement les possibilitats de contagi.
 7. Que es creï una reserva estratègica de material de protecció en previsió de la segona onada de COVID19, que ja manifesten alguns experts sanitaris que arribarà a la tardor, si no està disponible una vacuna. Aquesta reserva hauria de ser suficient per equipar a tot el personal durant un període mínim de tres mesos.

Barcelona a 01 d’abril de 2020

 

#NOsensemascareta

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA DENÚNCIA DE CCOO A INSPECCIÓ DE TREBALL

US CONTINUAREM INFORMANT!