DARRERES INFORMACIONS EN RELACIÓ A LA OPOSICIÓ D’EDUCADORS – 21/03/2019

Ahir, dijous 21 de març de 2019, la Sotsdirectora General de RR.HH. del Departament va convocar a la part social, als efectes de revisar el contingut de les bases publicades pel  procediment d’Educadors de l’àmbit d’execució penal (JU029).

CCOO en analitzar el document definitiu publicat, que en cada proposta en reunions  de negociació patia modificacions per part de l’Administració, s’observa finalment com en el punt 8.1.1 es recollia el següent contingut respecte a l’exempció de temari:

“Estan exemptes de realitzar aquest segon exercici, les persones aspirants següents: a) Les persones aspirants del torn lliure amb la condició de personal interí o amb contracte temporal que acreditin haver prestat un mínim de tres anys de serveis com a educador o educadora social en l’àmbit d’execució penal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en el moment de publicació de la convocatòria.”

Aquest redactat tot i ser més positiu, a priori, pel col·lectiu de l’àmbit d’execució penal, podria entrar en contradicció amb l’article 7 de la llei 24/2002 modificat per l’article 63 de la llei 26/2009:

“El personal interí i el personal amb contracte temporal que en el moment de publicació de la convocatòria de selecció presti serveis o acrediti haver prestat amb anterioritat tres anys de serveis com a educador o educadora en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat pot participar, excepcionalment, successivament i sense solució de continuïtat, en les tres primeres convocatòries per a l’accés a l’especialitat d’educació social pel sistema de concurs oposició, sempre que posseeixi alguna llicenciatura o diplomatura. En la fase de concurs s’ha de tenir en compte, especialment, el temps de serveis prestats com a educador o educadora social. En la fase d’oposició, resten exempts dels temes específics d’educació social els aspirants que acreditin haver prestat un mínim de tres anys de serveis com a educador o educadora social en l’àmbit de la Generalitat.»

CCOO valorant el risc que s’incorria amb la disparitat del redactat, vam sol·licitar l’adequació d’aquest precepte legal a les bases i la modificació pertinent per dotar-lo de més seguretat jurídica.

Després d’escoltar les diferents interpretacions, opinions i aportacions, de tots els agents socials, que anaven des de la interpretació més generalista d’inclusió de tots els educadors de l’àmbit de la Generalitat al manteniment de l’exempció de la part especifica del temari educació social GAH/215/2018 i temari de l’àmbit funcional d’execució penal JUS/335/2018, a la que exclusivament reconeixia la literalitat de l’exempció del temari específic d’educació social GAH/215/2018, pels educadors que complissin la resta de requisits i fossin fora de l’àmbit d’execució penal.

El Departament va plantejar separar en dues parts aquest segon exercici, que consistia en el redactat publicat en la superació de 10 preguntes. Podria passar, en cas que es modifiqui finalment, a 5 preguntes pròpies de  la part especifica del temari educació social GAH/215/2018 i 5 preguntes del temari de l’àmbit funcional d’execució penal JUS/335/2018.

Especificant que d’aquesta segona part, es reconeixeria l’exempció de 5 preguntes pròpies de  la part especifica del temari educació social GAH/215/2018 pels educadors socials que compleixin els requisits que no pertanyin a l’àmbit d’execució penal. Aquest plantejament ens informa el Departament que consultada l’assessoria jurídica instaria la modificació de les bases actuals.

Aquesta modificació de bases, en cas que finalment es portes a terme, generaria en tot cas una ampliació del període d’inscripció, que novament seria de 20 dies hàbils  l’endemà de la nova publicació.

Tenint en compte que qualsevol interpretació o redactat pot ser objecte de recurs, com qualsevol acte administratiu, i que la seguretat jurídica no existeix, l’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO recolzem la modificació del redactat original en el punt 8.1.1 i els apartats afectats, acceptant com possible solució l’opció traslladada per l’Administració, tenint en compte els conjunts normatius valorant l’ajust a la literalitat dels preceptes legals.

Aquest es un nou incident, que sumat a les interpretacions de deslleialtat de funció publica anteriors, alimenten les inseguretats i nerviosisme dels autèntics perjudicats, que continuen sent com sempre els treballadors interins d’Educació Social de l’àmbit d’execució. El Departament concreta que en cas que definitivament la modificació es publiqui aquests pròxims dies, no s’alteraria l’expectativa de data de realització de la prova a finals de la segona quinzena de juny.

L’Agrupació de Personal penitenciari de CCOO informem que, com sempre, els afiliats i treballadors que ho desitgin tenen a la seva disposició l’assessoria jurídica i el nostre Gabinet als efectes que considerin.

 

DESCARREGEU EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA POSSIBLE MODIFICACIÓ DE LES BASES DEL PROCÉS SELECTIU D’EDUCADORS SOCIALS

US CONTINUAREM INFORMANT!!