PUBLICADA AL DOGC L’OPOSICIÓ D’EDUCADORS DE L’ÀMBIT D’EXECUCIÓ PENAL

Avui, 20 de març de 2019, s’ha publicat la RESOLUCIÓ JUS/649/2019, de 15 de març, de convocatòria del procés selectiu per proveir 301 places de l’àmbit funcional d’execució penal del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A2), educació social (núm. de registre de convocatòria JU029).

 

LINK A LA PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATORIA A LA PÀGINA WEB DEL DOGC

DESCARREGA EN PDF LES BASES I LA CONVOCATORIA D’OPOSICIÓ

 

Tramitació de les sol·licituds

 

1. Termini i presentació de les sol·licituds

Per tal de participar en el procés selectiu corresponent caldrà emplenar el model oficial de sol·licitud d’admissió a les proves selectives que s’adreçarà a l’òrgan convocant, en el termini de vint dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC. Les sol·licituds de participació, que es tramitaran exclusivament de manera electrònica, estaran disponibles a la pàgina web de Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits) i s’hauran de seguir les instruccions que proporciona la mateixa aplicació. Les sol·licituds tramitades per aquest portal queden registrades automàticament al Registre general electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Les sol·licituds de participació que no es tramitin electrònicament s’entendran per no presentades.

2. Dades de la sol·licitud

S’hauran de fer constar totes les dades requerides als apartats corresponents d’acord amb les instruccions següents:

a) Torn pel qual es participa: lliure, promoció interna del personal laboral fix o promoció interna especial del personal funcionari. Les persones que no facin constar cap torn a la sol·licitud o n’indiquin més d’un, s’entendrà que participen pel torn lliure.

Les persones que participin pel torn de promoció interna del personal laboral fix o promoció interna especial del personal funcionari han de seleccionar “torn de promoció interna”.

b) Titulació al·legada com a requisit: títol universitari de grau o diplomatura en educació social o qualsevol altra llicenciatura, grau o diplomatura, únicament en els supòsits que preveu la base 2.3.

c) Discapacitat: Les persones aspirants amb la condició legal de discapacitades reconeguda igual o superior al 33 % que vulguin accedir per la via de reserva i/o demanar adaptació de les proves i/o del lloc de treball, ho hauran de fer constar a l’apartat corresponent de la sol·licitud i ho acreditaran de conformitat amb el que determina la base 5.

d) Exempció del pagament de la taxa d’inscripció a la convocatòria i bonificacions: la persona aspirant farà constar als apartats corresponents, si escau, alguna de les circumstàncies previstes al punt 3.4 de l’annex 3.

 

US CONTINUAREM INFORMANT!