DARRERA INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA DEL CONCURS OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ DEL PRÒXIM DISSABTE 29 D’ABRIL DE 2023

 

CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, informem respecte a la prova dels concursos oposició d’estabilització que es realitzaran dissabte que ve

 

En relació amb els permisos a concedir al personal convocat el proper dissabte 29 d’abril a proves dels processos d’estabilització de l’ocupació temporal de la Generalitat de Catalunya, l’administració ens ha informat que:

  • El personal adscrit a centres penitenciaris que concorrin a proves selectives per accedir a un lloc fix a la Generalitat de Catalunya poden gaudir d’un permís per a exàmens finals pel temps indispensable per realitzar la prova a què estiguin convocats.En el concepte de temps indispensable s’ha de tenir en compte el temps per desplaçaments per incorporar-se al lloc de treball.
  • Les persones sol·licitants del permís han de presentar un document justificatiu de la seva assistència a la prova.
  • El personal que presti serveis en el torn de nit del dia anterior o de qualsevol torn del dia de prova pot sol·licitar lliurança en concepte de vacances, permís per assumptes personals i compensació de festius o serveis extraordinaris. Els centres penitenciaris han de facilitar i informar favorablement les esmentades lliurances.
  • El personal que presti serveis en el torn de nit del dia anterior, tarda o tarda/nit del mateix dia de la prova pot optar per sol·licitar un canvi de servei que no computarà en el nombre màxim de 24 establert en la Instrucció 1/2012, sobre canvis de serveis del personal de règim interior dels centres penitenciaris de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

CCOO hem defensat novament la necessitat que es donés el dia de permís complet per examen final en centres oficials i altres proves definitives d’aptitud tal com fixa l’article 48 del TREBEP, però Funció Pública continua considerant en els seus criteris de manera restrictiva que aquest permís és únicament per a «l’obtenció d’un títol corresponent als nivells educatius acadèmics que ofereix el sistema educatiu (article 3.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació).

 

Respecte a les normes a aplicar:

En la sessió del dia 20 d’abril de 2023, els Tribunals Qualificadors dels processos de selecció de la convocatòria amb núm. de registre 650 han acordat:

1. Que, per a realitzar la prova de la fase d’oposició en el seu conjunt (primer exercici: test de coneixements, i segon exercici: supòsit pràctic tipus test), les persones aspirants de tots els processos de selecció dels cossos, escales o especialitats de personal funcionari objecte de la convocatòria amb núm. de registre 650 hauran de portar un bolígraf blau o negre i corrector de cinta o líquid blanc, per tal de respondre els dos exercicis esmentats.

2. Que, per a la realització de la prova de la fase d’oposició en el seu conjunt (primer exercici: test de coneixements, i segon exercici: supòsit pràctic tipus test), l’organització facilitarà a les persones aspirants de tots els processos de selecció dels cossos, escales o especialitats de personal funcionari objecte de la convocatòria amb núm. de registre 650 el material següent:

– Un full de respostes per a cada exercici.
– Un quadernet amb els enunciats de les preguntes per a cada exercici.
– Dos fulls d’esborrany DIN A4 per a la realització del segon exercici, de supòsit pràctic tipus test.

Tot aquest material (fulls de resposta de cada exercici, quadernets d’enunciats de cada exercici i fulls d’esborrany) s’haurà de tornar per part de les persones aspirants en acabar cada exercici de la prova.

3. Que, per a accedir a les aules, les persones aspirants s’hauran d’acreditar amb algun d’aquests documents originals: DNI o NIE/ Passaport / Carnet de conduir / Targeta de resident. Aquest document haurà d’estar en un lloc visible al damunt de la taula en tot moment al llarg de la prova.

4. Que el dia de la prova es realitzarà el primer exercici (test de coneixements) i, tot seguit i sense sortir de l’aula, el segon exercici (supòsit pràctic tipus test).

5. D’acord amb les bases de la convocatòria, i sens perjudici dels corresponents possibles supòsits d’adaptacions, el temps de realització dels exercicis és el següent:

– El temps per a realitzar el primer exercici serà d’1 hora i 20 minuts.
– El temps per a realitzar el segon exercici ser d’1 hora i 30 minuts.

Les persones aspirants podran sortir acompanyades al lavabo només durant el temps de realització de cadascun dels exercicis. No obstant això, no es podrà sortir al lavabo durant els últims 15 minuts de cada exercici, ni tampoc entre exercicis. El temps emprat anirà a compte del temps de què es disposa per a realitzar els exercicis, llevat dels corresponents possibles supòsits d’adaptacions.

En aquest sentit, es recomana anar al lavabo abans de la identificació i entrada a l’aula.

Les persones aspirants només podran abandonar la prova entre el primer i el segon exercici.

Les persones aspirants que acabin el segon exercici abans de la finalització del temps per a la seva realització podran sortir de l’aula, excepte els últims 15 minuts.

6. Que els criteris de correcció de la prova de la fase d’oposició seran, d’acord amb les bases de la convocatòria, els següents:

Primer exercici: test de coneixements. De caràcter obligatori i no eliminatori. Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tindran en compte. Per a cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada. Per calcular la puntuació del primer exercici s’aplicarà la fórmula matemàtica següent:

(A – E/4) x P
Q = ——————————-
N

Q = qualificació resultant
A = nombre d’encerts
E = nombre d’errors
P = puntuació màxima de l’exercici
N = nombre de preguntes

Segon exercici: supòsit pràctic. De caràcter obligatori i no eliminatori. Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tindran en compte. Per a cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada. Per calcular la puntuació del segon exercici s’aplicarà la fórmula matemàtica següent:

(A – E/4) x P
Q = ——————————-
N

Q = qualificació resultant
A = nombre d’encerts
E = nombre d’errors
P = puntuació màxima de l’exercici
N = nombre de preguntes

La qualificació de la fase d’oposició serà el resultat de la suma obtinguda dels dos exercicis de la prova.

7. Que la publicació dels enunciats dels exercicis i de les plantilles de correcció a la pàgina web d’informació de la Direcció General de Funció Pública https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-oposicio/ estarà condicionada a les possibles peticions d’ajornament de la prova de la fase d’oposició dels diferents processos de selecció.

De conformitat amb la base comuna 12 d’aquesta convocatòria, els acords es publiquen en el Tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (http://tauler.gencat.cat).

Aquesta publicació també es pot consultar a la pàgina web d’informació de la Direcció General de Funció Pública sobre els processos d’estabilització mitjançant el sistema selectiu de concurs
oposició: https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupaciotemporal/concurs-oposicio/

 

Les persones aspirants definitivament admeses al procés de selecció objecte d’aquesta  convocatòria poden accedir a la llista amb la seva concreta distribució a través del Portal d’accés de les persones aspirants en els processos de selecció, disponible en l’enllaç següent:

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-delocupacio-temporal/oposicio/

 

Barcelona, 26 d’abril de 2023

 

DESCARREGA EN PDF L’ACORD CONJUNT DELS TRIBUNALS QUALIFICADORS DELS CONCURSOS OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ AMB LES NORMES PER LA REALITZACIÓ DE LA PROVA

DESCARREGA EN PDF ELS LLOCS ON ES REALITZARAN LES PROVES I LES SEVES DIRECCIONS

US CONTINUAREM INFORMANT!