MESA SECTORIAL 18.11.2019

 

Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la reunió d’avui de la Mesa Sectorial:

Oposicions Subalterns/es

En relació amb la convocatòria del cos subaltern, publicada mitjançant la RESOLUCIÓ PDA/2898/2019, de 5 de novembre, per la qual es convoca el procés de selecció per proveir 151 places de l’agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d’administració de la Generalitat de Catalunya reservat a persones amb discapacitat intel·lectual (núm. de registre de la convocatòria 240), l’Administració ja ha començat a publicar a la seva web unes guies adaptades de lectura fàcil amb la finalitat de facilitar l’estudi per als i les aspirants. Qui hi estigui interessat hi pot accedir prement aquest enllaç:

http://politiquesdigitals.gencat.cat/web/.content/funcio_publica/articles/acces_a_la_funcio_publica/240_Subaltern-discapacitat-intellectual/Documents/Guia-tema-1-240.pdf

 

Oposicions Cos Superior

En relació amb la convocatòria del cos superior, publicada mitjançant la RESOLUCIÓ PDA/2907/2019, de 7 de novembre, per la qual es convoca el procés de selecció per proveir 760 places de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (grup A, subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 242), l’Administració ens informa que el primer examen es realitzarà a partir del mes de setembre de 2020.

 

Aclariment del permís de l’art. 48.j de l’EBEP (deure inexcusable)

El permís es concedeix “Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de caràcter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar i laboral”. CCOO entenem que un/a pare/mare que acompanyi el/la seu/va fill/a a una visita mèdica és un deure inexcusable relacionat amb la conciliació de la vida familiar i laboral, per la qual cosa aquest temps no s’hauria de recuperar, o si aquest/a ha d’acudir al centre educatiu en cas d’accident, etc.

CCOO denunciem que no tenim coneixement que aquest permís s’estigui concedint en cap unitat administrativa de la Generalitat i instem a Funció Pública a definir quins entén que són aquests deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral per tal que s’apliqui en tots els Departaments. Funció Pública contesta que no es poden definir totes les casuístiques que poden donar aquest dret però que, basant-se en sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, entén que aquest deure està vinculat a familiars dependents i a càrrec del/ de la treballador/a, que s’ha d’acreditar que no es pot exercir fora de l’horari de treball i que de la seva denegació no se’n pot derivar cap tipus de responsabilitat (administrativa, civil o penal) per al/a la treballador/a.

CCOO denunciem que no podem continuar amb la discrecionalitat existent avui dia amb aquests tipus de permisos. Funció Pública contesta que cada Departament ha de decidir si es concedeix o no aquest permís en funció dels criteris generals exposats anteriorment i de les circumstàncies concurrents en cada cas.

 

Indemnitzacions per raó de servei (dietes).

CCOO denunciem que ens consta que el Departament de Justícia ha comunicat a diferents treballadors/es de les Oficines d’Atenció a la Víctima del delicte que totes les dietes que es generin a partir del 18 de novembre no les abonaran fins a l’any que ve. En canvi, també ens consta que en altres Departaments gestionen directament els diferents títols de transport i fins i tot l’allotjament per tal que el personal afectat no hagi d’avançar els diners de la seva butxaca. CCOO exigim que es segueixi aquest darrer procediment a tots els Departaments.

 

Acreditació català/aranès el els processos de provisió i selecció del Cos de Bombers.

L’Administració ens comunica que modificarà l’apartat A.II de l’annex del Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, per establir que el nivell de català, tant a l’escala bàsica com a l’escala tècnica del Cos de Bombers de la Generalitat, sigui el nivell de suficiència de català (certificat C).

 

Bases de convocatòries Cos de Bombers de la Generalitat.

L’Administració ens facilita les bases de les convocatòries següents que properament es publicitaran:

  • Convocatòria de procés selectiu per a l’accés a la categoria de bomber/a de l’escala bàsica (grup C, subgrup C2) del cos de Bombers de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 81/19.2).
  • Convocatòria de procés selectiu, mitjançant promoció interna, per cobrir 184 places de la categoria de bomber/a de primera de l’escala tècnica (grup C, subgrup C1) del cos de Bombers de la Generalitat (número de registre de convocatòria 82/19).
  • Convocatòria de concurs oposició per a l’accés a la categoria de sotsinspector/a de l’escala executiva (grup A, subgrup A2) del cos de Bombers de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 86/19).

 

Reorganització centres educatius de la DG Execució Penal.

L’Administració ens presenta una proposta d’Acord de Govern pel qual s’aproven mesures de racionalització relacionades amb la reorganització dels centres educatius que inclouen canvis d’adscripcions al CE Els Til·lers des de Can Llupià i l’aplicació del sistema de torns horaris del personal funcionari als/a les diplomats/des socials de la unitat de noies del CE Els Til·lers.

CCOO creiem que aquestes mesures de racionalització de la reorganització dels centres educatius de Justícia juvenil no són suficients; considerem que la distribució de les unitats de convivència als centres educatius no és l’adequada per al desenvolupament de la feina dels/de les Educadors/es. El  nombre de menors a les unitats de convivència és molt elevat i no es pot aconseguir una mínima  qualitat d’intervenció.

CCOO demanem que es creï un grup de treball per tractar les condicions laborals dels/de les professionals que hi treballen així com també el projecte de Justícia Juvenil. Funció Pública traslladarà la nostra petició al Departament.

 

Interpretació extraordinàriament restrictiva per part del Departament de Justícia del que és el mateix municipi per aplicar a la durada dels permisos.

La Subdirecció General de RR.HH. de la Secretaria de Mesures Penals aplica criteris ridículament amplis a l’hora de considerar municipis sense solució de continuïtat com la mateixa població, com en els casos de Sant Esteve Sesrovires i Martorell, La Roca del Vallés i Granollers, Sant Joan de Vilatorrada i Manresa,  El Catllar i Tarragona, etc. Funció Pública, davant l’absència de representants del departament de Justícia, es tanca en la interpretació que es va enviar als diferents departaments a l’abril de 2016.

Quan CCOO li hem demostrat que Justícia no aplica aquests criteris sinó uns altres ridículament restrictius (com, per exemple, considerar Sant Cugat i Barcelona el mateix municipi a pesar que hi ha al mig tota la muntanya del Tibidabo), Funció Pública es tanca en banda i manifesta que el departament de Justícia és el que decideix, per la qual cosa “de facto” sembla considerar que la Generalitat es compon de “Departaments de Taifes”, cadascun decidint les qüestions al seu aire amb els greuges que això comporta per la plantilla.

 

Gaudiment de vacances i permisos per part dels/de les tècnics/ques especialistes en serveis penitenciaris interins/es de substitucions I reforços.

Com no podia ser d’altre manera, Funció Pública admet que el personal interí de reforç i substitucions també té complet dret a gaudir de les seves vacances i dies, ja que ho indica la llei; així mateix també comparteixen que gaudir vacances i dies de manera efectiva va per davant de cobrar-les.

No obstant això, quan CCOO avisem que dins de menys de mes i mig acaba aquest any, que hi ha molts/es treballadors/es interins/es de reforç que no han pogut gaudir de les vacances, i que s’ha de ampliar el període de gaudiment, Funció Pública, davant l’absència del departament de Justícia, contesta que no es pot prorrogar el període de gaudiment i que els/les interins/es aniran als centres amb instruccions de gaudir de les vacances i dies generats abans que finalitzin les seves relacions de servei.

 

Compliment dels requisits del PRP i cobrament per part dels nous/ves treballadors/es incorporats/des.

Funció Pública reconeix que el personal interí que hagi complert les condicions establertes a l’acord de pròrroga de 2012-2013 (és a dir, 6 mesos continuats amb absències menors de 15 dies entre nomenaments), tenen dret a cobrar el PRP.

CCOO exigim que es pagui amb efectes retroactius ja que s’ha rebut informació per part de la Secretària de Mesures Penals que es pagarà el PRP únicament a partir del 3r trimestre d’aquest any. CCOO exigim que es paguin també els trimestres dels quatre anys anteriors a tot el personal interí que compleixi els  requeriments fixats per l’Acord de 2012-2013. L’absurd de la situació obliga a continuar usant la via judicial cas a cas.

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DE MESA SECTORIAL DE 18/11/2019

US CONTINUAREM INFORMANT!!