OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA PARCIAL 2017 PERSONAL FUNCIONARI

 

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA PARCIAL 2017 PERSONAL FUNCIONARI

 

Ahir, 27 de desembre de 2018, es va publicar al DOGC l’ACORD GOV/156/2018, de 20 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

S’oferten un total de 4.323 places PESCO de cossos i escales de funcionaris/àries de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb les característiques més destacables que tot seguit us indiquem:

• Les convocatòries derivades d’aquesta oferta s’han d’executar en el termini de tres anys.
• Els processos selectius d’accés als cossos i escales de personal funcionari eN aquestes places es convocaran pel sistema de concurs oposició i la valoració dels mèrits de la fase de concurs significarà el 40 per cent de la puntuació màxima assolible en el conjunt del concurs oposició.
• En la fase de concurs dels processos selectius per a l’accés, pel sistema de torn lliure, als cossos i escales esmentats es valorarà, exclusivament i en la proporció que determini la convocatòria, els serveis prestats en el mateix cos i/o escala objecte de convocatòria i el nivell de les competències en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació, acreditades mitjançant el certificat ACTIC o equivalent.
• L’Oferta també contempla les places que han de ser proveïdes mitjançant promoció interna així com les reservades per a les persones que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitat i les adreçades a persones amb dificultats d’integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual.

Anex I:

Subgrup Cos/Escala Total de places Via general Via de reserva
Torn lliure Promoció interna Torn lliure Promoció interna Discapacitat intel·lectual
A1 Escala superior d’administració general del cos superior administració de la Generalitat, opcions: general, jurídica, economia i prevenció 760 398 322 20 20
Escala superior d’administració general del cos superior administració de la Generalitat, opció dret, àmbit d’execució penal 63 33 27 2 1
Titulació superior, arquitectura 25 16 8 1
Titulació superior, biologia 28 27 1
Titulació superior, telecomunicacions 3 2 1
Titulació superior, metges avaluadors 10 10
Titulació superior, psicologia, àmbit d’execució penal 75 71 4
A2 Escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració de la Generalitat 313 162 131 10 10
Diplomatura, treball social 173 164 9
Diplomatura, treball social, àmbit d’execució penal 120 114 6
Diplomatura, educació social 255 242 13
Diplomatura, educació social, àmbit d’execució penal 87 83 4
Diplomatura, enginyeria tècnica agrícola 102 97 5
C1 Escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat 435 226 184 13 12
C2 Escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administració de la Generalitat 1.476 772 624 40 40
AP Subalterns 398 288 24 86
Total: 4.323 Total: 4.002               Total: 321

 

DESCARREGA L’ACORD D’OFERTA PÚBLICA PESCO 2017

 

Resum de l’Acord:

ACORD GOV/156/2018, de 20 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

  • El 28 de desembre de 2018 s’ha aprovar l’oferta d’ocupació pública parcial de 15.018 places per a l’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017, distribuïdes en els cossos i escales de funcionaris i grups i categories de personal laboral consignades en els annexos de l’Acord.
  • L’annex I inclou les places de cossos i escales de funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;  l’annex II, les places de grups i categories de personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’annex III, les places de cossos de personal docent no universitari al servei de la Generalitat de Catalunya.
  • En els annexos de l’Acord es concreten, en els termes previstos en la normativa d’aplicació, les places que han de ser proveïdes mitjançant promoció interna així com les reservades per a les persones que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitat i les adreçades a persones amb dificultats d’integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual.
  • Els processos selectius d’accés als cossos i escales de personal funcionari en les places consignades a l’annex I de l’ Acord es convocaran pel sistema de concurs oposició i la valoració dels mèrits de la fase de concurs significarà el 40 per cent de la puntuació màxima assolible en el conjunt del concurs oposició. En la fase de concurs dels processos selectius per a l’accés, pel sistema de torn lliure, als cossos i escales esmentats es valorarà, exclusivament i en la proporció que determini la convocatòria, els serveis prestats en el mateix cos i/o escala objecte de convocatòria i el nivell de les competències en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació, acreditades mitjançant el certificat ACTIC o equivalent. També es valoraran els serveis prestats en cossos o escales d’altres administracions amb funcions homologables, en el seu contingut tècnic i funcional, als cossos o escales objecte de convocatòria.
  • Les convocatòries dels processos selectius per a l’accés als grups i categories de personal laboral en les places consignades a l’annex II de l’Acord, no es publicaran fins que no hagin estat resolts els concursos de canvi de destinació, la qual cosa podrà implicar la necessitat d’adequar els llocs de treball objecte de convocatòria. Els concursos de canvi de destinació s’han de convocar en el termini màxim de sis mesos a partir de la vigència de l’Acord. En la fase de concurs d’aquests processos selectius es valorarà, exclusivament  en la proporció que determini la convocatòria, els serveis prestats en llocs d’igual o similar categoria professional objecte de convocatòria i el nivell de les competències en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació, acreditades mitjançant certificat ACTIC o equivalent.
  • La resolució de les convocatòries comporta, quan la plaça que hagi estat objecte d’oferta estigui ocupada interinament, el cessament de la persona que l’ocupa, que s’ha de produir quan el funcionari/ària o laboral fix de nou accés en prengui possessió.
  • Les convocatòries derivades d’aquesta oferta s’han d’executar en el termini de tres anys i s’ha de fer difusió d’aquesta publicació oficial a través de l’e-tauler i del web corresponent, incloent-hi els actes que se’n derivin. Els òrgans convocants han de vetllar perquè la publicitat de les convocatòries, les seves bases i les informacions que afectin el desenvolupament dels processos selectius s’ajustin a la normativa vigent en matèria de transparència i de protecció de dades personals.

 

US CONTINUAREM INFORMANT!