PREPARACIÓ CONCURS-OPOSICIÓ ESTABILITZACIÓ. TÈCNIC ESPECIALISTA EN SERVEIS PENITENCIARIS

Autonomica Generalitat

 

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d’afiliació (quota formació immediata), i mantenen l’afiliació durant tota la durada del curs. Uniu-vos a CCOO i trieu la quota de formació. 

AFILIA’T

 

FEU CLIC PER ACCEDIR AL CURS DE PREPARACIÓ DEL CONCURS-OPOSCIÓ D’ESTABILITZACIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES EN SERVEIS PENITENCIARIS

 

Informació important

El curs es farà a través de l’aula virtual els dimarts i dijous (aquests seran alterns) (de 18:00 a 21:00, segons calendari, que està subjecte a possibles modificacions.
Les classes virtuals serviran per incidir en els temes més importants del temari:
Les classes es gravaran i estaran disponibles en la plataforma com a material de consulta fins a que es realitzi l’examen.
A més, a la plataforma es penjarà també altra documentació (resums, esquemes, normatives, lleis, tests), que el formador cregui oportuna per un millor seguiment i aprofitament del curs.
En el preu NO estan inclosos els llibres. Les persones que no en disposi i els vulguin adquirir quan estiguin a la venda, hauran de comunicar-ho a la coordinadora del curs que facilitarà la compra o la referència. No es possible la venda dels llibres a persones que no estan inscrites al curs.
Per un bon seguiment del curs, es imprescindible que les persones inscrites tinguin un ordinador amb bona connexió a internet.
Per qualsevol dubte, contacteu amb
Agrupació de personal Penitenciari de CCOO: genepresons@ccoo.cat
Fundació Paco Puerto. fppuerto@ccoo.cat

Forma de Pagament

El pagament es realitzarà en dos terminis. 1er termini: abans de la inscripció al curs. 2on termini: al 40% de les hores del curs La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària. El cobrament del segon pagament es farà automàticament amb un càrrec a la targeta de crèdit/dèbit amb la que es faci la inscripció al curs. La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades. En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, però abans de l’inici del curs, es retornarà el 50% de la matricula. Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

Continguts

Tema 5. Delictes contra l’Administració Publica
La prevaricació dels funcionaris públics. El suborn. La malversació. La desobediència i la negació d’auxili. La infidelitat en la custodia de documents i revelació de secrets. Abusos en l’exercici de la Funció Púbica: la sol·licitació sexual.

 

Tema 6. Delictes contra l’Administració de Justícia i contra les garanties constitucionals
El trencament de condemna. Altres delictes contra l’administració de justícia: el falç testimoni, l’obstrucció a la Justícia (incompareixença injustificada i coaccions i represàlies a persones que intervenen en els processos ). Delictes comesos pel funcionariat públic contra les garanties constitucionals en especial, els comesos en l’àmbit penitenciari. El delicte d’omissió del deure de perseguir delictes

Tema 8. Les mesures penals
Les mesures cautelars en el procés penal: concepte i tipus. La detenció i el procediment d’habeas corpus. La presó provisional. La llibertat provisional.

Tema 9. Marc legal i principis del sistema penitenciari
El sistema penitenciari recollit a la Llei orgànica general penitenciària. Principis fonamentals de l’execució penitenciària fixats a l’article 25.2 de la Constitució: la reeducació i la reinserció social. Referència a la normativa internacional en matèria penitenciària i al reconeixement de les resolucions penals a la Unió Europea.

Tema 10. L’activitat penitenciària en el marc autonòmic
Les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria penitenciària a l’Estatut d’autonomia. El sistema penitenciari català: organització i estructura. El Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya. Òrgans col·legiats dels Centres penitenciaris: composició, funcions i règim de sessions.
Òrgans unipersonals superiors del centres penitenciaris: funcions. El control de l’activitat penitenciari: el Jutge de vigilància.

Tema 11. El personal al servei de l’Administració penitenciària a Catalunya
Disposicions comunes en matèria de personal. Especificitats del personal dels centres penitenciaris. El Cap de serveis, el Coordinadors d’unitat especialitzada, el Cap d’unitat i el Cap d’àrea funcional: funcions. Especial referència a les funcions assignades al cos tècnic d’especialistes, grup serveis penitenciaris. Polítiques d’igualtat i perspectiva de gènere. Codi ètic dels professionals de l’execució penal a Catalunya.

Tema 12. La relació jurídica penitenciària
La relació jurídica penitenciària: naturalesa i fonaments. Drets dels/de les interns/ernes (classes i límits), sistema de protecció i règim de garanties. Deures dels/de les interns/ernes.

Tema 13. El règim penitenciari I
Organització general i àmbits d’actuació. Concepte i principis inspiradors. Ingressos i llibertats. Conduccions i trasllats. Relacions amb l’exterior: les comunicacions i visites. Informació, queixes i recursos dels/de les interns/ernes. Participació dels/de les interns/ernes en les activitats dels establiments. La participació de les organitzacions no governamentals.

Tema 14. El règim penitenciari II
Mesures de seguretat i vigilància: Seguretat estàtica i dinàmica. La seguretat exterior. Competències i finalitats. La seguretat interior: principis generals, mesures preventives i mesures de control. Els mitjans coercitius i la seva aplicació. La gestió de la informació com eina de seguretat. Els protocols d’emergència i seguretat.

Tema 15. El règim dels establiments penitenciaris III
La classificació en graus de tractament. El règim ordinari: principis generals i característiques. El règim tancat: criteris d’aplicació i característiques. El règim obert: criteris d’aplicació, objectius, característiques i modalitats. El règim de preventius.

Tema 16. El tractament penitenciari
Concepte i finalitat del tractament. L’equip multidisciplinar: funcions i composició Programes de tractament. El programa individualitzat de tractament (PIT). Permisos i sortides.

Tema 17. El règim disciplinari dels interns/ernes
Fonament, àmbit d’aplicació i principis de la potestat disciplinària. Classificació de les faltes i determinació de les sancions. Prescripció i cancel·lació. Procediment sancionador: ordinari i abreujat. Execució i compliment de les sancions.

Tema 18. Gestió administrativa i documental dels establiments penitenciaris
Les unitats de gestió administrativa. L’expedient personal del/de la intern/a: estructura i documentació que l’integren. La protecció de les dades de caràcter personal dels fitxers penitenciaris. La redacció de la informació: tipus de documents in normes bàsiques de l’elaboració dels documents.

 
Barcelona, 14 de novembre de 2022
 

US CONTINUAREM INFORMANT!