PRIMERA REUNIÓ NEGOCIACIÓ BASES EDUCADORS ÀMBIT EXECUCIÓ PENAL

Ahir, 25 d’abril, emmarcat dins la taula de negociació del grup de treball penitenciari, s’ha iniciat la negociació de les bases per a la convocatòria de l’OOP 2017 per 301 places d’Educadors/res Social de l’Àmbit d’execució penal.

En aquesta primera reunió l’administració ha presentat una proposta per establir el punt de partida de la negociació i rebre les propostes de la part sindical.

Particularitats procediment: En aquesta convocatòria es contemplen tres grups d’educadors/res que es podran presentar:

 • Educadors socials de Torn lliure: El temari dels educadors/res socials de torn lliure que restringit a la part general, quedant exempts aquells que el dia de la convocatòria acreditin 3 anys de serveis prestats com educadors socials de l’àmbit d’execució penal anteriors a aquesta data. En cas que no es puguin acreditar els presentats s’examinaran també de la part del temari específica del cos d’educadors/res i del temari específic de l’àmbit d’execució penal.
 • Laborals fixos: Aquests estaran exempts dels temaris específics i l’àmbit i queden a l’espera de la revisió del seu temari per veure de quina part del temari general s’hauran d’examinar.
 • Promoció interna: Els educadors/res del grup C. Aquests estaran exempts dels temaris específics i l’àmbit i s’examinaran sobre els epígrafs 3 al 7 (temes 7 al 25 del temari general).

L’administració presenta una proposta de convocatòria amb les següents característiques:

FASE OPOSICIÓ

1ª Prova: aquesta constarà de dos exercicis:

1º exercici sobre el temari general:

 • Torn lliure: una prova tipus test d’entre 75 i 100 preguntes amb 4 respostes possibles i descompte de punts en cas d’error. La puntuació màxima serà de 30 punt amb un mínim per aprovar de 15 punts.
 • Promoció interna: una prova tipus test de 50 preguntes amb 4 respostes possibles i descompte de punts en cas d’error, sobre els epígrafs 3 al 7 (temes 7 al 25). La puntuació màxima serà de 30 punts amb un mínim per aprovar de 15 punts.

2º exercici:

 • Un examen de preguntes curtes de caràcter teòric i supòsit pràctic relacionat directament amb els temaris específic del cos i de l’àmbit d’execució penal. Els resultats d’aquest es valoraran en APTE/NOAPTE. (Els educadors/es socials que compleixin els requisits de la llei 24/2002 de la creació del cos d’educadors/es estan exempts d’aquest exercici).

2ª Prova: Coneixements de la llengua, sempre que no s’estigui exempt. Amb caràcter eliminatori d’APTE/NO APTE.

 

FASE CONCURS: (màxim 15 punts)

SERVEIS PRESTATS:

1º Serveis prestats a l’administració pública amb un màxim de 7,5 punts a valorar de la següent manera:

 • Treball desenvolupat com educadors/es Socials de l’Àmbit d’Execució Penal 0,03 punts/mes treballat.(20 anys per assolir el màxim de la puntuació)
 • Treball desenvolupat com educadors/es Social fora de l’àmbit d’execució Penal: 0.02 punts/mes treballat.
 • Treball desenvolupat amb funcions diferents dins de l’àmbit funcional d’Execució Penal:
 • Grup A, subgrup A1 0,01 punts/mes
 • Grup B, subgrup A2 0,009 punts/mes
 • Grup C, subgrup C1 0,007 punts/mes

FORMACIÓ: màxim 7,5 punt a valorar de la següent manera:

1º Titulacions rellevant oficials fins a un màxim de 3 punts

 • Doctorats i masters: 0,5 punts
 • Llicenciatura /grau: 1,5 punts
 • Diplomatura: 1 punt

2º ACTIC fins a un màxim 1,5 punts.

 • Certificat nivell bàsic: 0,5 punt
 • Certificat nivell mitja: 1 punt
 • Certificat nivell avançat: 1,5 punt

3º Coneixements superiors de català nivell C2: 1,5 punts.

4º Coneixements de llengües estrangeres fins a un màxim 1,5 punts.

 • B2: 0,25 punts
 • C1: 0,5 punts
 • C2: 0,75 punts.

 

Curs selectiu/formatiu, només realitzaran el curs aquelles persones que hagin superat el procés i no provinguin de l’Àmbit d’execució penal.

 

CCOO proposem a l’administració la revisió i negociació dels següents aspectes:

 • Primer exercici: qüestionari tipus test, les preguntes errònies no descomptarien
 • Segon exercici: Dividir el segon exercici en dos parts diferenciades del temari específic del cos d’educadors i l’àmbit d’execució penal, tipus test i 10 preguntes curtes teòrico-pràctiques, eliminatòries entre si. Les respostes errònies no descomptarien.
 • Fase de concurs: Increment fins al 90% de la meritació per serveis prestats i reducció al 10% de la formació.
  Potenciació del valor de meritació dels serveis prestats a l’àmbit de l’execució penal i reducció
 • Instem l’ampliació del límit del 33% del valor de la fase de concurs dins el global del concurs oposició. Tenint en compte l’Article 7.1 Llei 24/2002, i l’especial valoració, s’ha d’incrementar fins al 40%, tal com s’ha concretat per jurisprudència.

Les bases del procediment d’Educadors Socials en l’àmbit d’execució penal haurien d’estar dins del procés PESCO, i en tot cas cal que s’apliqui la mateixa filosofia, CCOO rebutgem aquesta primera proposta.

CCOO hem comunicat una contraproposta alternativa tenint en compte les necessitats i situació del col·lectiu d’educadors i educadores de l’Àmbit d’Execució Penal. La propera reunió per a la negociació serà el proper dia 18 de Maig.

DESCARREGA LA NOTA INFORMATIVA EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!