BASES DEL CONCURS DE COMANDAMENTS 25 D’ABRIL DE 2018

BASES CONCURS DE COMANDAMENTS DE RÈGIM INTERIOR:

L’Administració presenta la nova proposta on manté la ràtio que concretava una primera fase de 80 i una segona de 20 punts.

En referència a la primera fase, l’Administració exposa la següent proposta:

  • Còmput primera fase puntuacions:
  • Treball desenvolupat 40 punts
Grup

Llocs

Punts x mes
1 Caps de Serveis, CRIMO, CUE, Directors, Subdirectors, Gerents, Administradors, Sec. Tec. Jurídic i Coordinador PHPT 0, 250
2 CUSI,CAF 0,175
3 GSI,GMO, GAMV, GAMP i TMSI 0,150
4 ATAM i ATSI 0,130
5 Coordinador Equips, Caps programes 0,120
6 Llocs Base Rehabilitació 0,115
7 Caps Àrees Administratives i Gestió 0,110
8 Resta llocs base 0,100
  • Formació 13 punts
  • Grau personal 5 punts
  • Antiguitat 12 punts
Grup

Categoria

Punts x mes
1 Cos Diplomats i Serveis Penitenciaris 0,10
2 Resta de serveis prestats 0,08
  • Titulacions oficials 5 punts
  • Llengua catalana 5 punts

Tothom passa a la segona fase.

  • Còmput segona fase:

-Prova de competència 20 punts màxim, apte 10 punts

Suma de puntuacions i tria per ordre de preferència.

 

En aquesta darrera proposta l’Administració accepta i admet afegir a la proposta de negociació  algunes de les premisses traslladades per CCOO:

EN LA PRIMERA FASE:

Increment de la puntuació d’antiguitat:

L’administració accepta augmentar la seva darrera proposta a 12 punts. Tot i que considerem insuficient aquest augment i ho continuem mantenint, considerem positiu aquesta evolució, que millora la proposta inicial de 5 punts.

En segon terme, CCOO vam exigir l’increment del període de temps a valorar i no la petita part que proposava l’Administració i algun sindicat, que era assolir la màxima puntuació amb només 10 anys d’antiguitat. Això significava eliminar de facto aquest valor, ja que la pràctica totalitat dels treballadors tenen almenys 10 anys d’antiguitat. Si tothom té el màxim de punts, de facto s’elimina de la fase de concurs el factor més objectiu.

L’Administració acceptaria la proposta de valorar més anys de vida laboral ajustant la valoració. D’aquesta manera sota aquesta premissa, recull i acceptaria la proposta ajustant a:

Grup Categoria Punts x mes
1 Cos Diplomats i Serveis Penitenciaris 0,030*
2 Resta de serveis prestats 0,024*

* Provisional fins que l’Administració envií formalment proposta

Valoració del treball desenvolupat:

CCOO exigim que es valoressin realment els serveis prestats, i no només una petita part, No és acceptable que gran part del treball d’alguns no es valori perquè l’Administració vulgui reduir l’importància d’aquest factor.

Per CCOO la màxima valoració hauria de ser la dels serveis prestats per la categoria dels llocs previstos al concurs, en aquest cas la dels Caps de serveis, CUE’s i CRIMO’s, i no acceptem la degradació dels Caps d’Unitat i dels CAF.

En aquesta darrera proposta l’Administració acceptaria, mantenir als Directors, Subirectors d’Interior i Coordinador PHPT, degradant al següent nivell a la resta, i ampliar la puntuació dels CUSI i CAF. En tot cas també acceptaria ampliar la valoració del temps ajustant els punts/mes treballats de la resta de treballadors.

D’aquesta manera l’Administració recull i acceptaria la  la proposta següent de valoració de treball desenvolupat:

Grup Llocs Punts x mes
1 Caps de Serveis, CRIMO, CUE, Directors, Subdirector de Régim Interior, i Coordinador PHPT 0, 250*
2 CUSI,CAF, Caps de Centre i resta llocs direcció 0,200*
3 GSI,GMO, GAMV, GAMP i TMSI 0,130*
4 ATAM i ATSI 0,110*
5 Coordinador Equips, Caps Programes 0,100*
6 Llocs Base Rehabilitació 0,095*
7 Caps Àrees Administratives i Gestió 0,090*
8 Resta llocs base 0,080*

* provisional fins que l’Administració envií formalment proposta

EN LA SEGONA FASE:

L’Administració manté la proposta de CCOO d’eliminar de la 2a fase l’entrevista i el curs selectiu. Amb una única prova (l’Administració no ha donat més detalls) que seria de coneixements vinculats a les competències. La pròxima reunió esperem que desenvolupin la proposta.

 

Situació comandaments definitius:

CCOO traslladem la necessitat de concretar un sistema que faciliti la mobilitat dels comandaments definitius amb idèntiques funcions. L’Administració planteja com opció donar la puntuació mínima d’apte (10 punts) per haver superat aquest procediment en anteriors convocatòries, o que renunciïn i participin novament amb la resta d’aspirants.

CCOO exigim que es convalidi la totalitat dels punts d’aquesta segona fase. No pot ser que els que ja van guanyar una plaça hagin de ser avaluats perpètuament per simplement canviar de centre al mateix lloc de treball.

L’Administració es manté oberta analitzar la situació i trobar alternatives, tot i què trasllada la dificultat tenint en compte les darreres sentencies al respecte.

 

BASES CONCURS DE COMANDAMENTS D’OFICINES:

L’Administració en aquest cas, presenta un barem molt similar al d’interior en termes generals però amb algunes especificitats:

Treball desenvolupat: 40 punts

Grup Lloc Punts x mes
1 Caps Administratius, Directors, Subdirectors, Gerents, Administradors, Sec. Tec. Jurídic 0,250
2 Encarregats Àrea Administrativa 0,175
3 TMO, GO, Titulat Superior Serveis Penitenciaris 0,150
4 CS, CUE, CRIMO, Cap Centre, CUSI, CAF, Coordinador Eq. Mult., Cap Programes, RIET i EIET 0,125
5 TMSI, GSI, GMO, GAM, llocs base tractament, Administratius, Tècnic Prevenció 0,115
6 ATAM, ATSI, Auxiliars Administratius i Bibliotecari 0,100

 

Per CCOO la màxima valoració ha de ser la dels serveis prestats per la categoria dels llocs previstos al concurs, caps administratius, i caldria el mateix augment de valoració que per CUSI i CAF. En espera de la proposta formal, l’Administració acceptaria deixar al primer grup als càrrecs directius vinculats a oficines, afegint a la resta al segon grup d’encarregats administratius.

De la mateixa manera que en el cas d’interior proposem que es valori el màxim de temps de serveis prestats. D’aquesta manera l’Administració recull la proposta d’augmentar la valoració del temps de serveis ajustant la valoració punts/mes treballat. Tenint en compte aquesta premissa la puntuació del grup 2 encarregats d’Àrea Administrativa (0,200 punts/mes) i ajustant la resta de grups 3 (0,130 punts /mes), 4 (0,105 punts/mes), 5 (0,095 punts/mes), 6 (0,080 punts/mes).

L’Antiguitat i la resta de factors es valoraria de similar manera a interior. Esperem la proposta formal per analitzar les particularitats de valoració de la formació.

 

Objectiu garantir al màxim l’objectivitat i valorar al màxim de vida laboral:

CCOO defensem que es puguin valorar tots els factors, no eliminant de facto els ítems en funció dels interessos particulars. Tampoc podem compartir les propostes d’algun sindicat que recolza la valoració de l’Administració o fins i tot planteja escurçar a un mínim ridícul els anys a valorar. Ampliant els períodes per assolir les puntuacions, es valora realment la totalitat de la vida laboral d’una manera més rigorosa, evitant el pes excessiu de possibles criteris més subjectius.

En resum, continuen les negociacions per tal de poder arribar a un acord. La resta d’ítems a valorar i tractar no s’han pogut plantejar per part de l’Administració, a causa de la convocatòria de la reunió de les bases de l’Oferta Pública d’Educadors Socials. CCOO sol·licitem que es confirmi aviat una nova data per poder continuar tractant la resta de factors pendents i analitzar la proposta definitiva

DESCARREGA LA NOTA DE LA REUNIÓ DE NEGOCIACIÓ DE BASES DEL CONCURS DE COMANDAMENTS DE 25.04.2018  

INFORMACIÓ DE LA REUNIÓ PREVIA DEL 11 D’ABRIL DE NEGOCIACIÓ DEL CONCURS DE COMANDAMENTS

INFORMACIÓ DE LA REUNIÓ PREVIA DEL 20 DE MARÇ DE NEGOCIACIÓ DEL CONCURS DE COMANDAMENTS

INFORMACIÓ DE LA REUNIÓ PREVIA DEL 02 DE MARÇ DE NEGOCIACIÓ DEL CONCURS DE COMANDAMENTS

INFORMACIÓ DE LA REUNIÓ PREVIA DEL 23 DE FEBRER DE NEGOCIACIÓ DEL CONCURS DE COMANDAMENTS

US CONTINUAREM INFORMANT!!