PUBLICADA AL DOGC LA RESOLUCIÓ AMB ELS NOMENAMENTS DEL CONCURS DE COMANDAMENTS DEL C.P. PUIG DE LES BASSES JUS/CP003/2010

Avui s’ha publicat al Diari Oficial de la generalitat de Catalunya (DOGC) la Resolució JUS/499/2022, de 25 de febrer, per la qual, en compliment de la Sentència núm. 812/2017, de 4 de desembre, i la Sentència núm. 24/2018, de 18 de gener, dictades per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, es resol el concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de 46 llocs de cap d’Unitat del Centre Penitenciari Puig de les Basses dependent de la Direcció General de Serveis Penitenciaris (convocatòria de provisió núm. JU/CP003/2010).

D’acord amb la resolució:

  • Es nomena cap d’Unitat les primeres 14 persones funcionàries, per ordre de puntuació, de les que consten a l’Acord de 12 de gener de 2022, que s’indiquen a l’annex de la Resolució, amb efectes del dia 19.5.2014.
  • Es nomena cap d’Unitat les següents 6 persones funcionàries, per ordre de puntuació, de les que consten a l’Acord de 12 de gener de 2022, que s’indiquen a l’annex de la Resolució, amb efectes del dia 10.6.2014.
  • Es nomena cap d’Unitat les següents 2 persones funcionàries, per ordre de puntuació, de les que consten a l’Acord de 12 de gener de 2022, que s’indiquen a l’annex de la Resolució, amb efectes del dia 4.7.2014.
  • Es nomena cap d’Unitat les següents 24 persones funcionàries, per ordre de puntuació, de les que consten a l’Acord de 12 de gener de 2022, que s’indiquen a l’annex de la Resolució, amb efectes del dia 1.10.2014.

D’acord amb la base 12.3, les persones funcionàries nomenades han de prendre possessió del lloc de treball l’endemà del cessament, llevat que s’acrediti documentalment un canvi de localitat de residència. En aquest cas, la presa de possessió s’ha d’efectuar en el termini de 15 dies comptats a partir del cessament.

Informació sobre els recursos a interposar

Contra la resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant la consellera de Justícia en el termini d’un mes, d’acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o bé un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que disposen els articles 8.2.a, 14.2, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, ambdós terminis a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se’n notifiqui la resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar un recurs contenciós administratiu.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de març de 2022

 

DESCARREGA EN PDF LA RESOLUCIÓ DEL CONCURS DE COMANDAMENTS DEL C.P. PUIG DE LES BASSES JU/CP003/2010

US CONTINUAREM INFORMANT!