PUBLICADA AL DOGC LA RESOLUCIÓ AMB LA LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DEL CONCURS D’ESTABILITZACIÓ I LA LLISTA AMB LA VALORACIÓ AUTOMATITZADA

 

Avui, 22 de juliol de 2022, s’ha publicat la RESOLUCIÓ PRE/2310/2022, de 20 de juliol, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 300).

 

La Resolució PRE/1820/2022, de 9 de juny, aprova les bases comunes i específiques de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 300) (DOGC núm. 8687, de 13.6.2022; correcció d’errades DOGC núm. 8703, de 6.7.2022).

Atesa la base comuna 8.1 de la convocatòria, que preveu que, finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la persona titular de la Direcció General de Funció Pública dictarà resolució, que s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), amb la llista de persones admeses i excloses en relació amb cadascun dels processos selectius convocats.

Ateses les declaracions responsables efectuades per les persones aspirants amb motiu de la seva sol·licitud de participació, de conformitat amb la base comuna 3.a) de la convocatòria, i sens perjudici de la seva posterior comprovació o acreditació, d’acord amb la base comuna 11 de la convocatòria.

Atesa la base comuna 13 de la convocatòria, que preveu que les publicacions oficials relatives a la convocatòria es realitzen a través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i del Tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (http://tauler.gencat.cat), i que, igualment, aquestes publicacions, així com la resta d’actes que se’n derivin, els continguts informatius i els models de documents a què fan referència les bases d’aquesta convocatòria es poden consultar a l’enllaç següent:

 

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-

temporal/concurs-de-merits/.

 

Atesa la base comuna 8.2 de la convocatòria, que estableix que, en el moment de la publicació de la llista de persones admeses i excloses a cadascun dels processos selectius convocats, les persones aspirants admeses disposaran, a través de l’aplicació habilitada a l’efecte, d’una valoració automatitzada dels mèrits assenyalats en la convocatòria en relació amb cadascun dels processos selectius en què participen.

Resolc:

 

—1 Aprovar la llista de les persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 300).

 

—2 Fer pública aquesta llista de persones aspirants admeses i excloses, en relació amb cadascun dels processos de selecció convocats, a través del Tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler, http://tauler.gencat.cat.

Aquesta publicació també es pot consultar a l’enllaç següent:

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-

temporal/concurs-de-merits/ (apartat  “Llista de persones aspirants admeses i excloses – convocatòria 300”).

 

—3 L’admissió a la participació en aquesta convocatòria està condicionada, en tot cas, a la posterior comprovació o acreditació de la totalitat dels requisits de participació, d’acord amb el que estableixen les bases comunes 3.a) i 11 de la convocatòria.

En relació amb el requisit de la taxa de participació, es realitzarà, respecte de les persones aspirants que no consta el corresponent pagament, l’oportú requeriment per a fer efectiu aquest pagament, sens perjudici del que preveu la base comuna 11 de la convocatòria.

 

—4 Les persones aspirants poden consultar la seva valoració automatitzada dels mèrits assenyalats en la convocatòria en relació amb cadascun dels processos selectius en què participen, a través de l’enllaç https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-de-merits/ (apartat “Valoració automatitzada de mèrits”), als efectes del que preveu la base comuna 8.2 de la convocatòria.

 

Contra aquesta Resolució d’aprovació de la llista de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria amb núm. de registre 300, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament un recurs administratiu de reposició davant la persona titular de la Direcció General de Funció Pública, en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant el tràmit electrònic Presentació de recursos administratius contra resolucions i actes en procediments de la Direcció General de Funció Pública, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la publicació en el DOGC, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 22 de juliol de 2022

 

DESCARREGA EN PDF LA LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DEL PROCÉS DE CONCURS D’ESTABILITZACIÓ

DESCARREGA EN PDF LA RESOLUCIÓ PRE/2310/2022, DE 20 DE JULIOL, PER LA QUAL S’APROVA LA LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES A LA CONVOCATORIA DEL CONCURS D’ESTABILITZACIÓ

US CONTINUAREM INFORMANT!