PUBLICADA LA CONVOCATORIA I LES BASES DEL CONCURS DE COMANDAMENTS DE NIVELL CUSI/CAF/EAA/RIET JUS/031/2022

 

Avui s’ha publicat la RESOLUCIÓ JUS/2601/2022, de 26 d’agost, de convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/031/2022) (FEU CLIC PER DESCARREGAR-LA).

Segons la resolució:

  • Es convoca el concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars dels centres penitenciaris de Catalunya del Departament de Justícia (convocatòria de provisió núm. JUS/031/2022), que es detallen als annexos 3 i 4 de la resolució.
  • S’aproven les bases de la convocatòria, que figuren a l’annex 1 de la resolució.

La sol·licitud de participació s’ha de presentar dins el termini de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució de convocatòria al DOGC.

Informació sobre els recursos a interposar:

Contrala resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant la consellera de Justícia en el termini d’un mes, d’acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; o bé un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que disposen els articles 8.2.a, 14.2, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, ambdós terminis a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se’n notifiqui la resolució, es pot entendre desestimat i es pot interposar un recurs contenciós administratiu a comptar de l’endemà del dia en què es produeixi l’acte presumpte desestimatori del recurs.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 6 de setembre de 2022

DESCARREGA EN PDF LA RESOLUCIÓ AMB LES BASES DEL CONCURS DE COMANDAMENTS CUSI/CAF/EAA/RIET  JUS/031/2022

US CONTINUAREM INFORMANT!