PUBLICADA LA LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DEL CONCURS DE COMANDAMENTS JUS031

 

Avui s’ha publicat la RESOLUCIÓ  de la Junta de Mèrits i Capacitats amb llista de persenes admeses i excloses de la Convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/031/2022) (Feu clic)

Reunida la Junta de Mèrits i Capacitats competent per desenvolupar el concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars de l’àmbit de règim interior i administratiu dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/031/2022), el dia 28 d’octubre de 2022, ha acordat i fer públics els acords següents:

Primer. Informar del resultat de la prova de coneixements de llengua catalana (nivell intermedi, certificat B2 o equivalent) que es va realitzar, en data 26 d’octubre de 2022, al Departament de Justícia, Drets i Memòria.

*** 3470 ** APTE

***0137** Aporta certificat acreditatiu de coneixements de llengua catalana

*** 7079 **  NO APTA

Segon. Aprovar la llista provisional de les persones admeses i excloses a la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/031/2022), de conformitat amb el punt 10.1 de les bases d’aquesta convocatòria (annexos 1 i 2).

Determinar que les persones candidates disposen d’un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Acord a l’e-Tauler, en concret del 2 al 15 de novembre de 2022, ambdós inclosos, per poder formular les observacions o les al·legacions que considerin pertinents, mitjançant el formulari disponible al lloc web de la convocatòria del concurs específic https://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/funcionaris/execuciopenal/encurs/jus-031-2022/

Les al·legacions s’han de presentar en un únic document en els formats que s’indica al formulari que inclogui tota la documentació que es vulgui aportar. El nom del document no pot contenir accents, espais en blanc ni caràcters especials i el seu pes no pot superar els 5.000 kB.

Tercer. Fer públic aquest Acord en data 31 d’octubre de 2022 al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (http://tauler.gencat.cat) i al web del Departament de Justícia, Drets i Memòria a l’adreça  https://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/funcionaris/execuciopenal/encurs/jus-031-2022/

Contra aquests acords les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’òrgan convocant en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 31 d’octubre de 2022

 

DESCARREGA EN PDF LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA DE MÈRITS DEL CONCURS DE COMANDAMENTS JUS031  AMB LA LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

US CONTINUAREM INFORMANT!