PUBLICADA LA RESOLUCIÓ QUE MODIFICA LES BASES DE L’OPOSICIÓ D’EDUCADORS 26/03/2019

S’ha publicat avui, 26 de març de 2019, la resolució JUS/721/2019, de 22 de març, per la qual es modifica la Resolució JUS/649/2019, de 15 de març, de convocatòria del procés selectiu per proveir 301 places de l’àmbit funcional d’execució penal del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A2), educació social (núm. de registre de convocatòria JU029).

Aquesta modificació de la Resolució JUS/649/2019, de 15 de març, implica que el termini de vint dies hàbils per presentar la sol·licitud corresponent de participació comenci a computar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

No obstant això, les persones que ja hagin presentat la sol·licitud per participar en aquest procés selectiu amb anterioritat a la publicació d’aquesta Resolució no han de presentar-la novament.

S’ha modificat la base 8.1.1 de la convocatòria del procés selectiu per proveir 301 places de l’àmbit funcional d’execució penal del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A2), educació social (núm. de registre de convocatòria JU029), a l’apartat relatiu al segon exercici, el qual queda redactat de la manera següent:

“Segon exercici. Preguntes curtes de caràcter teoricopràctic.
De caràcter obligatori i eliminatori, consisteix a respondre 10 preguntes curtes de caràcter teoricopràctic, mitjançant el plantejament d’un supòsit plausible de la pràctica laboral. Les preguntes formulades es distribuiran de la manera següent:

  1.  5 preguntes relacionades amb les funcions a desenvolupar pròpies del cos de diplomatura, educació social, de la part específica del temari establert a la Resolució GAH/215/2018, de 15 febrer (DOGC núm. 7563, de 21.2.2018), per la qual s’aprova la part específica del temari de les proves selectives per a l’accés al cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educació social (dels temes de l’1 al 30, ambdós inclosos).
  2. 5 preguntes relacionades amb les funcions pròpies de l’àmbit funcional d’execució penal del temari que consta a la Resolució JUS/335/2018, de 27 de febrer (DOGC núm. 7571, de 5.3.2018), per la qual s’aprova i es fa públic el temari específic de les proves selectives per proveir places de l’àmbit funcional d’execució penal del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, treball social, i del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educació social.Estan exemptes de realitzar la totalitat del segon exercici les persones aspirants següents:

a) Les persones aspirants del torn lliure que en el moment de publicació de la convocatòria acreditin haver prestat un mínim de tres anys de serveis com a educador/a social a l’Administració de la Generalitat de Catalunya en llocs de l’àmbit funcional d’execució penal.

b) Les persones que participen pel torn de promoció interna del personal laboral fix.

c) Les persones funcionàries de carrera del grup C, subgrup C1 de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que participen pel torn especial de promoció interna del personal funcionari i que tinguin una antiguitat mínima de tres anys ocupant llocs de treball d’educador/a i exercint funcions d’educador/a social.

Estan exemptes de realitzar les 5 preguntes de l’apartat a) del segon exercici les persones aspirants del torn lliure que en el moment de publicació de la convocatòria acreditin haver prestat un mínim de tres anys de serveis com a educador o educadora social a l’Administració de la Generalitat de Catalunya en llocs no inclosos en l’àmbit funcional d’execució penal.

El temps per dur a terme aquest exercici és d’1 hora i 50 minuts per a les persones que hagin de realitzar la totalitat de l’exercici i de 55 minuts per a la resta de participants.

Per a la realització del segon exercici, les persones aspirants no podran disposar de material ni de documentació en cap suport.

La qualificació d’aquest exercici és d’apte/a o no apte/a.

El tribunal qualificador no avaluarà el segon exercici de les persones aspirants que hagin obtingut la qualificació de no apte/a al primer exercici.

Per a la valoració d’aquest exercici, el tribunal qualificador tindrà en compte els coneixements acreditats i la capacitat i les aptituds per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, com també la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat de l’expressió i la presentació.

La puntuació final de la primera prova s’obtindrà de la qualificació obtinguda en el primer exercici.

Per superar aquesta primera prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 15 punts en el primer exercici i ser declarada persona apta o restar exempta en el segon exercici.”

Tenint en compte que qualsevol interpretació o redactat pot ser objecte de recurs, com qualsevol acte administratiu, i que la seguretat jurídica no existeix, l’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO recolzem la modificació del redactat original, tenint en compte els conjunts normatius valorant l’ajust a la literalitat dels preceptes legals.

L’Agrupació de Personal penitenciari de CCOO informem que, com sempre, els afiliats i treballadors que ho desitgin tenen a la seva disposició l’assessoria jurídica i el nostre Gabinet als efectes que considereu.

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE 26/03/2019 DE MODIFICACIÓ DE LAS BASES 

DESCARREGA EN PDF LES BASES I LA CONVOCATORIA D’OPOSICIÓ PUBLICADES EL 15/03/2019

DESCARREGA EN PDF LA MODIFICACIÓ DE LES BASES PUBLICADES EL 26/03/2019

US CONTINUAREM INFORMANT!